ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์

การศึกษา

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสั เภสัชบำบัด (2022)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (2015)


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ

 
2563

Efficacy and safety of pharmacological cachexia interventions: systematic review and network meta-analysis

BMJ Supportive & Palliative care


หนังสือ/ตำรา

2021คู่มือเภสัชกร=เพื่อให้คำแนะนำเรื่องวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน จัดทำโดย คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี (E-book)คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2021

Phitjira Sanguanboonyaphong

Prevalence of chemotherapy induced adverse events in pediatric osteosarcoma patients: A retrospective cross-sectional analysis

Online (28/10/2564)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์

Phitjira Sanguanboonyaphong

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : phitjira.s@ubu.ac.th

Tel : 045353623