ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2019 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาธิชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
2016 เภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลทางเภสัชกรรม) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2020 - 2021 ผู้ช่วยผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ


2016 - ปัจจุบัน สมาชิก สภาเภสัชกรรม

สาขาความเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Jain A, Nilatawong P, Mamak N, Jensen LT, Jensen AN.. Disruption in iron homeostasis and impaired activity of iron-sulfur cluster containing proteins in the yeast model of Shwachman-Diamond syndrome. Cell Biosci 2020; 10: . link

Suparat C, Phubed N, Pichsinee S, Konlarat C, Worakant M and Rawiwun K.. Amount of protein, crude fiber and β-glucan, and anti-oxidative activity in edible wild mushrooms used as food in Ubon Ratchathani province. Journal of Science and Technology Ubon Ratchathani University 2017; 20: 240-248. link


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการPoster Presentation (International)

2017 Suparat Chanluang*1, Phubed Nilatawong1, Pichsinee Sutheerapongs1, Konlarat Cherdkoksri1, Worakant Mitwong1 and Rawiwun Kaewamatawong1 Amount of protein, crude fiber, Beta-glucans and anti-oxidative activity of edible mushroom used ICNM 2017 Sukoson hotel Bangkok

Poster Presentation (National)

2020 Suparat Chanluang1, Jainuch Kanchanapoo, Rawiwun Kaewamatawong, Benjabhorn Sethabouppha, Phubed Nilatawong, Wantika Kruanamkam

The effect of Bauhinia penicilliloba leaf extract on aortic protection in experimental diabetic rats   
 

The 6th Current Drug Development (CDD) International Conference 20 Lee Gardens Plaza Hotel, Hat-Yai, Songkhla, Thailand


ทุนวิจัยที่ได้รับ


2020 - ปัจจุบัน ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์ นิธิมา สุทธิพันธุ์ การศึกษาฤทธ์ต้านไทโรซิเนสของติ้วในระบบปลาม้าลายเพื่อหาสารต้านการ เกิดสีในผิวหนัง ทุนนักวิจัยหน้าใหม่
2016 - 2017 ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์ ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อัลฟาอะไมเลสและแอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดเห็ดไคล ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560


Files Download


CPE : Biological activity of Beta-glucan in mushrooms Download
CPE : Multiple benefits of dietary fiber Download


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


May 19th,2021


อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์

Email : phubed.n@ubu.ac.th

โทร : 045353619

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190