ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2007 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตร์ชีวภาพ , ประเทศ
1995 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เภสัชวิทยา , ประเทศ
1992 พยาบาลศาสตรบัณฑิต 0 , ประเทศ

ตำแหน่งบริหาร


2011 - 2011 เลขานุการกลุ่มวิชา ชีวเภสัชศาสตร์
2010 - 2011 เลขานุการกลุ่มวิชา ชีวเภสัชศาสตร์
2010 - 2010 เลขานุการกลุ่มวิชา ชีวเภสัชศาสตร์
2009 - 2010 หัวหน้ากลุ่มวิชา ชีวเภสัชศาสตร์
2009 - 2009 เลขานุการกลุ่มวิชา ชีวเภสัชศาสตร์
2009 - 2010 เลขานุการกลุ่มวิชา ชีวเภสัชศาสตร์
2009 - 2009 หัวหน้ากลุ่มวิชา ชีวเภสัชศาสตร์

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ


2015 - 2016 กองบรรณาธิการวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 11 - กองบรรณาธิการฝ่ายพิจารณาบทความและฝ่ายตรวจสอ

สาขาความเชี่ยวชาญ


เภสัชวิทยาผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Werawattanachai, N., Kaewamatawong, R.. Chemical constituents from Parinari anamense. Biochemical Systemetics and Ecology 2010; 38: 836.


Research Articles (National)

Warankhana Khamkhoon1 , Kanokwan Hanchai 1 , Nguyen Thi Hoai2 , Le Thi Bich Hien2 , Ho Viet Duc2 , Nuttiya Werawattanachai, Rawiwun Kaewamatawowng1* 1 Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, 34190, Thailand 2 Faculty of Pharmacy, Hue University of Medicine and Pharmacy, Hue city, Vietnam . Acetylcholinesterase inhibitory activity and Total antioxidant power of selected medicinal plants from Central Vietnam . Thai Journal of Pharmaceutical Sciences (TJPS) 2017; 41(supplement issue): 177-180. link

Nuttiya Werawattanachai* and Rawiwun Kaewamatawong. Screening for Acetylcholinesterase Inhibitory Activityfrom the Piperaceae การตรวจกรองฤทธ์ิยบัยงั้เอนไซมอ์ ะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสจากพืชวงศพ์ ริกไทย. Journal of Science and Technology, Ubonratchathani University 2016; 18(3): 25-32.

Nuttiya Werawattanachai*, Rawiwun Kaewamatawong1, Jintana Junlatat2, and Bung-orn Sripanidkulchai2 . Anti-Inflammatory Potential of Ethanolic Bulb Extract of Allium ascalonicum. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2015; 17(2): 63-68.

นุตติยา วีระวัธนชัย และ ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งไทโรซิเนสของฟลาโวนอยด์จากกระดังงาจีน Free Radical Scavenging and Tyrosinase Inhibitory activities of flavonoids from Artabotrys hexapetalus. Journal of Sciences and Technology, Ubon Ratchathani 2014; 1: 1-3.


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการPoster Presentation (International)

2009 ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดการสร้างเม็ดสีของสารจากพอก สำนับงานสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Poster Presentation (National)

2014 ์ีNuttiya WerawattanachaiRawiwun Kaewamatawong Anti-inflammatory Potential of Ethanolic Bulb Extract of Allium ascalonicum through Alteration in Pr 18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) 'Agriculture, Food and Nutrition for Health and Wellness' โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี


ทุนวิจัยที่ได้รับ


2012 - 2013 การศึกษาฤทธิ์ระงับปวดของสารสกัดหอมแดง
2012 - 2013 สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส และต้านอนุมูลอิสระ จากช้าพลู
2011 - 2012 สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส และต้านอนุมูลอิสระ จากช้าพลู
2011 - 2012 การศึกษาฤทธิ์ระงับปวดของสารสกัดหอมแดง
2010 - 2010 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดการสร้างเม็ดสีของสารจากพอก
2010 - 2010 การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ลดการสร้างเม็ดสีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากกระดังงา จีน
2010 - 2011 การศึกษาฤทธิ์ระงับปวดของสารสกัดหอมแดง
2010 - 2011 สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส และต้านอนุมูลอิสระจากชะพลู
2010 - 2012 สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส และต้านอนุมูลอิสระ จากช้าพลู
2009 - 2010 การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ลดการสร้างเม็ดสีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากกระดังงาจีน
2009 - 2010 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดการสร้างเม็ดสีของสารจากพอก
2008 - 2009 การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ลดการสร้างเม็ดสีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากกระดังงาจีน
2008 - 2009 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดการสร้างเม็ดสีของสารจากพอก
2006 - 2007 งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในเขตลุ่มแม่น้ำโขง


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


July 22nd,2020


ดร. นุตติยา วีระวัธฯชัย

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์

Email : nuttiya.w@ubu.ac.th

โทร : 66-0-4535-3630

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190