ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล

การศึกษา

Ph.D. Pharmacy and Biomedicinal Sciences (2005)
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต Pharmaceutical Technology (1998)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต Pharmaceutical Sciences (1995)


ตำแหน่งบริหาร


2558-2559หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2556-2557รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2556-2556ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
2555-2556ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
2553-2554เลขานุการกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2551-2553เลขานุการกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม


สาขาเชี่ยวชาญ

Pharmaceutical formulation (solution, suspension, emulsion, cream, tablet etc),Drug, protein and Gene Delivery system using nanotechonology such as liposome, nanoparticle, ect., Protein expression, Nuclear localization


ทุนวิจัยที่ได้รับ

2558 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามวิธีการรับเข้า,

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2552 การพัฒนาระบบนำส่งทางจมูกของสับยูนิตวัคซีนอีทูโดยเทคโนโลยีนาโน, ภญ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ภญ. อาจารย์ ดร. อรนุช ธนเขตไพศาล นสพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์   งบประมาณแผ่นดิน


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2010Improvement of Antioxidant Activity of Soy Bean Extract by Aspergillus oryzae Fermentation.The 2nd Annual Northeast Pharmacy Research Conference(Proceeding)
2011ฤทธิ์ต้านเชื้อ E Coli ของสารสกดัสมุนไพรผสมฟ้าทะลายโจรและมังคุดProceeding of The 3rd Annual Northeast Pharmacy Research conference 2011
2011Chitosan nano- and microparticles for Ovalbumin Intranasal Delivery. The 3rd Annual Northeast Pharmacy Research Conference (Proceeding)
2013Cytotoxic Effect of Taraxacum officinale Extract in Cancer Cell Line

IJPS
2015Development of Herbal Tablet Formulation Using the Combination of Fa-thalai-chon and Mangosteen Peels Extracts for Diarrhea Treatment IJPS
13

การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการยึดเกาะของสารยึดเกาะที่ได้จากธรรมชาติโดยการใช้ยาเม็ดพาราเซตามอลที่ผลิตโดยวิธีแกรนูลเปียกเป็นโมเดล

IJPS

งานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ

 
1998In vitro studies on effects of Octylmethoxy cinnamate and other chemicals on human hair quality. Asian J of Pharmacy

บทความปริทัศน์ในวารสารในประเทศ (มี peer review)

 
2555ระบบนำส่งนีโอโซมในทางเภสัชกรรมเภสัชศาสตร์อีสาน
2012Liquisolid Systems in Pharmaceutical Applications

Thai Pharmaceutical and Health Science Journal


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบบรรยายระดับประเทศ

2022

Wisaruta Baowan1, Nattarikar Rattanakool1, Artidtaya Phakdeesri1,

Kittikhun Wattanarat1, NakarinMahawong1, Oranuch Thanaketpaisarn2,

Benjabhorn Sethabouppha2*

Formulation of Ibuprofen Controlled Release Tablets Using Pectin as Controlled Release Matrix

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น (19/02/2565)

นำเสนอแบบบรรยายระดับนานาชาติ

2010oranuch thanaketpaisarnEffect of artesunate on TRAIL-induced apoptosis in cancer cellat kitasato University (04/11/2553)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2020

Benjabhorn Sethabouppha1*, Oranuch Thanaketpaisarn1, Suttasinee Suwannakul1,

Pannarat Akanitapichat1, Wipawee Saohin1

Formulation of Effervescent Tablets Containing Spray Dried Byproduct of GABA-Rice Production Process for Nutrition Supplement

Songkhla (10/09/2563)
2020

ชัยวัฒน์ ไม้เกตุ1 , วรปรัชญ์ เล็กกระจ่าง1 , นิธิมา สุทธิพันธุ์2 , อรนุช ธนเขตไพศาล2 , เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา2*

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดน ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ 

อำคำรเรียนรวม 5 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี (15/02/2563)
2020

ณัฏฐา มงคล1, ศศิวิมล ครุฑปราการ1, อรนุช ธนเขตไพศาล2, นิธิมา สุทธิพันธุ์2, เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา2*

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพของน้าหม่อน

อำคำรเรียนรวม 5 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี (15/02/2563)
2019

Pimsuda Khonyai, Piriya Piriyaprakas, Bancha Yingngam, Oranuch Thanaketpaisarn , 
and Wandee Rungseevijitprapa 

Emulsions containing 5-O-Caffeoylquinic Acid as Makeup Remover woth antioxidant property

Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand (16/03/2562)
2019

Sileethorn Boukajorn, Usamart Waewdee, Benjaphorn Sethabouppha, Nitima Suttipanta, Oranuch. Thanaketpaisarn.

The Process to prepare germinated brown rice powder from by product to be supplement food

Faculty of Pharmacy, Mahasarakham University, Thailand (16/03/2562)
2018

อรนุช ธนเขตไพศาล

การพัฒนาตำรับเจลป้ายปากไดโคลฟีแนค

ม.ขอนแก่น (17/03/2561)
2017

ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล

การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการยึดเกาะของสารยึดเกาะที่ได้จากธรรมชาติโดยการใช้ยาเม็ดพาราเซตามอลUbon Ratchathani University, Thailand (11/03/2560)

2015 การพัฒนาตำรับยาเม็ดสมุนไพรโดยใช้ส่วนผสมของสารสกัดฟ้าทะลายโจรและเปลือกมังคุดเพื่อรักษาอาการท้องเสียม.ขอนแก่น (07/03/2558)
2011เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา, อรนุช ธนเขตไพศาลการพัฒนาตำรับยาเม็ดสมุนไพรสูตรผสมเปลือกมังคุดกับฟ้าทะลายโจรเพื่อใช้รักษา อาการท้องเสียคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี (12/02/2554)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2018

Benjabhorn Sethabouppha, Nithima Suttipantu, Jureerat Laliturai, Wipawee Saohin,

Oranuch Thanaketpaisarn.

Formulation of Chewable Tablets Contain Ascorbic Acid and Spray Dried Byproduct of GABA-Rice Production Process for Dietary Supplement.

Songkhla Thailand (23/05/2561)
2016 Water Absorption and Mucoadhesive Properties of Scaphium macropodum Beaum. (Malva Nut)Phuket,Thailand (01/06/2559)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล

Asst.Prof.Dr.Oranuch Thanaketpaisarn

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : oranuch.t@ubu.ac.th

Tel : 045353623