ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2017 เภสัชศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย
2015 รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ประเทศไทย
2011 เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ประเทศไทย

สาขาความเชี่ยวชาญ
ผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Phuvamin Suriyaamporn, Monrudee Sukma, Worranan Rangsimawong. Design and Investigation of Optimal Dissolving Polymeric Microneedles for Ocular Application by Using Three-Level Factorial Design. Key Engineering Materials 2022; 914(-): 63-68.

Phuvamin Suriyaamporn, Praneet Opanasopit, Worranan Rangsimawong, Tanasait Ngawhirunpat. Optimal Design of Novel Microemulsions-Based Two-Layered Dissolving Microneedles for Delivering Fluconazole in Treatment of Fungal Eye Infection. Pharmaceutics 2022; 14(472): 1-24.

Tansathien, K.; Suriyaamporn, P.; Ngawhirunpat, T.; Opanasopit, P.; Rangsimawong, W.. A Novel Approach for Skin Regeneration by a Potent Bioactive Placental-Loaded Microneedle Patch: Comparative Study of Deer, Goat, and Porcine Placentas. Pharmaceutics 2022; 14(6): 1221.

Phuvamin Suriyaamporn, Praneet Opanasopit, Tanasait Ngawhirunpat, Worranan Rangsimawong. Computer-aided rational design for optimally Gantrez® S-97 and hyaluronic acid-based dissolving microneedles as a potential ocular delivery system. Journal of Drug Delivery Science and Technology 2021; 61(-): 102319.

Kritsanaporn Tansathien, Ponwanit Chareanputtakhun, Tanasait Ngawhirunpat, Praneet Opanasopit, Worranan Rangsimawong . Hair growth promoting effect of bioactive extract from deer antler velvet-loaded niosomes and microspicules serum. International Journal of Pharmaceutics 2021; 597(-): 120352.

Phuvamin Suriyaamporn, Worranan Rangsimawong, Praneet Opanasopit, Tanasait Ngawhirunpat. Development and Characterization of Gantrez® S-97 and Hyaluronic Acid Microneedles for Transdermal Fluorescein Sodium Delivery. Key Engineering Materials 2020; 859(-): 125-131.

Kritsanaporn Tansathien, Puvamin Suriyaaumporn, Ponwanit Charoenputtakhun, Tanasait Ngawhirunpat, Praneet Opanasopit, Worranan Rangsimawong*. Development of Sponge Microspicule Cream as a Transdermal Delivery System for Protein and Growth Factors from Deer Antler Velvet Extract. Biol. Pharm. Bull 2019; 42(7): 1207–1215.

Worranan Rangsimawong, Yasuko Obata, Praneet Opanasopit, Tanasait Ngawhirunpat, Kozo Takayama. Enhancement of Galantamine HBr Skin Permeation Using Sonophoresis and Limonene-Containing PEGylated Liposomes. AAPS PharmSciTech 2018; 19(3): 1093-1104.

Worranan Rangsimawong, Paisit Wattanasri, Prasopchai Tonglairoum, Prasert Akkaramongkolporn, Theerasak Rojanarata, Tanasait Ngawhirunpat, Praneet Opanasopit. Development of Microemulsions and Microemulgels for Enhancing Transdermal Delivery of Kaempferia parviflora Extract. AAPS PharmSciTech 2018; 19(5): 2058–2067.

Ronny Trummer, Worranan Rangsimawong, Warayuth Sajomsang, Mont Kumpugdee-Vollrath, Praneet Opanasopit, Prasopchai Tonglairoum. Chitosan-based self-assembled nanocarriers coordinated to cisplatin for cancer treatment. RSC Advances 2018; 41: .

Worranan Rangsimawong, Paisit Wattanasri, Prasert Akkaramongkolporn, Prasopchai Tonglairoum, Tanasait Ngawhirunpat, Praneet Opanasopit. Pluronic lecithin organogel with d-limonene as a transdermal delivery system for Kaempferia parviflora extract. MATEC Web of Conferences 2018; 192: .

Boonnada Pamornpathomkul, Worranan Rangsimawong, Theerasak Rojanarata, Praneet Opanasopit, Chuleerath Chaiyodsilp, Tanasait Ngawhirunpat. Lipid-based nanocarriers to enhance skin permeation and antioxidant activity of Centella asiatica extract. MATEC Web of Conferences 2018; 192: .

Sirima Soodvilai, Wajee Tipparos, Worranan Rangsimawong, Prasopchai Patrojanasophon, Sunhapas Soodvilai, Warayuth Sajomsang, Praneet Opanasopit. Effects of silymarin-loaded amphiphilic chitosan polymeric micelles on the renal toxicity and anticancer activity of cisplatin. Pharmaceutical Development and Technology 2018; -: .

Worranan Rangsimawong, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata, Sureewan Duangjit, Tanasait Ngawhirunpat. Skin Transport of Hydrophilic Compound-Loaded PEGylated Lipid Nanocarriers: Comparative Study of Liposomes, Niosomes, and Solid Lipid Nanoparticles. Biological and Pharmaceutical Bulletin 2016; 39: 1–9.

Worranan Rangsimawong, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata, Suwannee Panomsuk, Tanasait Ngawhirunpat. Influence of sonophoresis on transdermal drug delivery of hydrophilic compound-loaded lipid nanocarriers. Pharmaceutical Development and Technology 2016; 22(4): 597-605.

Worranan Rangsimawong, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata, Tanasait Ngawhirunpat. Effect of Various Nonionic Surfactants Incorporated in Liposomes on Dermal Delivery of Hydrophilic Compound. Advanced Materials Research 2015; 1060: 12-16.

Worranan Rangsimawong, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata, Tanasait Ngawhirunpat.. Mechanistic study of decreased skin penetration using a combination of sonophoresis with sodium fluorescein-loaded PEGylated liposomes with D-limonene. International Journal of Nanomedicine 2015; 10: 7413-7423.

Worranan Rangsimawong, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata, Tanasait Ngawhirunpat. Terpene-containing PEGylated liposomes as transdermal carriers of a hydrophilic compound. Biological and Pharmaceutical Bulletin 2014; 37(12): 1936-1943.


Research Articles (National)

Worranan Rangsimawong, Penpun Wetwitayaklung, Prasert Akkaramongkolporn, Praneet Opanasopit, Nattawat Nattapulwat. Development of high active andrographolide tablet from Andrographis paniculata extract. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences (TJPS) 2018; 42(Supplement Issue): 223-226.

Worranan Rangsimawong, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata, Tanasait Ngawhirunpat. Combination effect of sonophoresis and terpene-containing liposomes on skin penetration of hydrophilic compounds. Thai Journal of Pharmaceutical Science 2017; 41(Supplement Issue): 105-108.

Worranan Rangsimawong, Yasuko Obata, Praneet Opanasopit, Kozo Takayama, Tanasait Ngawhirunpat. Investigation of skin penetration enhancing mechanism of limonene -containing liposomes entrapped hydrophilic compound. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 13(Supplement): 10-17.

Worranan Rangsimawong, Kritsanaporn Tansathien, Nopparat Nuntharatanapon, Saran Jaewjira, Praneet Opanasopit. Development of Pueraria mirifica extract-loaded lipid nanoparticles for hair spray. Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences (TBPS) 2017; 12(2): 13-20.


Review Articles (National)

Worranan Rangsimawong and Tanasait Ngawhirunpat. Characterization of liposomes for transdermal drug delivery system. Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences (TBPS) 2015; 10(1): 61-74.

Worranan Rangsimawong and Tanasait Ngawhirunpat. Techniques for Follicular Penetration Studies. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences (IJPS) 2015; 11(2): 31-44.

Worranan Rangsimawong and Tanasait Ngawhirunpat. Nanoemulsions in transdermal drug delivery system. Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences (TBPS) 2014; 9: 46-61.


Proceeding (International)

Rangsimawong W, Obata Y, Opanasopit P, Takayama K, Ngawhirunpat T. Penetration enhancing effect of PEGylated liposomes on the intercellular lipid organization of stratum corneum. In: Kunaratnppruk S editor. The 4th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research “Innovation in Pharmaceutical Research and Development: Progress and Key achievements”; 2017 Feb 21; Bangkok, Thailand. Patumthani: Rangsit University; 2017. p.32-33

Worranan Rangsimawong, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata, Tanasait Ngawhirunpat. Effect of sonophoresis on skin penetration of hydrophilic compound loaded-PEGylated niosomes and solid lipid nanoparticles. In: International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines 2017; 2017 Jun 16; Chonburi, Thailand. : ; 2017. p.33-38

Worranan Rangsimawong, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata, Tanasait Ngawhirunpat. Effect of stealth liposomes on dermal delivery of hydrophilic compound. In: The 3rd Current Drug Development International conference; 2014 May 1; Krabi, Thailand. : ; 2014. p.


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการOral Presentation (International)

2020 Worranan Rangsimawong, Wandee Rungseevijitprapa, Wipada Samprasit, Praneet Opanasopit, Tanasait Ngawhirunpat

Effect of d-limonene and ethanol in PEGylated liposomes for dermal delivery of resveratrol

The 6th Current Drug Development (CDD) International Conference 2020 Lee Gardens Plaza Hotel, Hat-Yai, Songkhla, Thailand
2018 Worranan Rangsimawong, Yasuko Obata, Praneet Opanasopit, Kozo Takayama, Tanasait Ngawhirunpat. Enhancing transdermal delivery of hydrophilic compound via synergistic action of d-limonene loaded PEGylated lipid nanocarriers Nanotech France 2017 international conference Paris, France
2018 Worranan Rangsimawong, Paisit Wattanasri, Prasert Akkaramongkolporn, Prasopchai Patrojanasophon, Tanasait Ngawhirunpat, Praneet Opanasopit Pluronic lecithin organogel with d-limonene as a transdermal delivery system for Kaempferia parviflora extract The 4th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology 2018 (ICEAST 2018) Phuket, Thailand
2017 Worranan Rangsimawong, Yasuko Obata, Praneet Opanasopit, Kozo Takayama, Tanasait Ngawhirunpat Penetration enhancing effect of PEGylated liposomes on the intercellular lipid organization of stratum corneum The 4th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research “Innovation in Pharmaceutical Research and Development: Progress and Key achievements” Bangkok, Thailand
2014 Rangsimawong W, Opanasopit P, Rojanarata T, Ngawhirunpat T Effect of stealth liposomes on dermal delivery of hydrophilic compound The 3rd Current Drug Development International conference Krabi, Thailand

Oral Presentation (National)

2019 Worranan Rangsimawong, Krisanaporn Tansathien, Apichart Wattanakul, Tanasait Ngwhirunpat,  Praneet Opanasopit

Extraction method of protein and insulin-like growth factor-1 from deer antler velvets for skin rejuvenation

Key Engineering Materials, The international conference and exhibition on pharmaceutical sciences and technology 2019 (PST2019) The Legendary Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand

Poster Presentation (International)

2020 ปริญญ์ วัฒนศิลป์, ปิยธิดา อ่ำทอง,วิภาดา สัมประสิทธิ์,วันดี รังสีวิจิตรประภา, วรนันท์ รังสิมาวงศ์

เรสเวอราทรอลบรรจุในเพคไจเลทอิวาโซมสำหรับนำส่งเข้าสู่ชั้นผิวหนังและผ่านชั้นผิวหนัง

Resveratrol-loaded PEGylated Invasomes for dermal and transdermal delivery

The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2019 Phuvamin Suriyaamporn, Worranan Rangsimawong, Tanasait Ngwhirunpat DEVELOPMENT OF DISSOLVING POLYMERIC MICRONEEDLES AS AN APPLICATOR FOR OCULAR DRUG DELIVERY SYSTEM

 

 

the 6 International Conference on Advanced Pharmaceutical Research (6 th ICAPH2019) Auditorium room (6-200), Student Center Bld.,Rangsit University, Thailand
2018 Worranan Rangsimawong, Penpun Wetwitayaklung, Prasert Akkaramongkolporn, Praneet Opanasopit, Nattawat Nattapulwat Development of high active andrographolide tablets from Andrographis paniculata extract 34th International annual meeting in pharmaceutical sciences and 2nd CU FPHS-RIKEN CDB symposium (IAMPS34 and 2nd CU FPHS-RIKEN CDB) “Advances in cellular and molecular biology” Bangkok, Thailand
2017 Worranan Rangsimawong, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata, Tanasait Ngawhirunpat Investigation of d-limonene-containing PEGylated lipid nanocarriers for enhancing transdermal drug delivery of hydrophilic compound 6th Pharmaceutical Sciences World Congress Stockholm, Sweden
2017 Worranan Rangsimawong, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata, Tanasait Ngawhirunpat Combination effect of sonophoresis and terpene-containing liposomes on skin penetration of hydrophilic compound The JSPS-NRCT Follow-Up Seminar 2017 and 33rd International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences (IJPS-NRCT 2017 and IAMPS 33) Bangkok, Thailand
2017 Worranan Rangsimawong, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata, Tanasait Ngawhirunpat Combination effect of sonophoresis and d-limonene on the skin penetration of hydrophilic compound loaded niosomes and solid lipid nanoparticles Seoul International Conference on Engineering and Applied Science (SICEAS) Seoul, South Korea
2017 Boonnada Pamornpathomkul, Worranan Rangsimawong, Theerasak Rojanarata, Praneet Opanasopit, Tanasait Ngawhirunpat Effect of Formulation on Skin Permeation and Antioxidant Activity of Centella Asiatica Extract Seoul International Conference on Engineering and Applied Science (SICEAS) Seoul, South Korea
2016 Worranan Rangsimawong, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata, Tanasait Ngawhirunpat Effect of using a combination of sonophoresis and pegylated liposomes with limonene on the skin deposition of hydrophilic compound The 26th Federation of Asian Pharmaceutical Assocciations Congress “Integrating Asian Pharmacy Wisdom for Better Global Health” Bangkok, Thailand
2016 Worranan Rangsimawong, Yasuko Obata, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata, Tanasait Ngawhirunpat, Kozo Takayama Effect of (+)-limonene-containing pegylated liposomes on the skin penetration of galantamine The 31st annual meeting of the acadamy of pharmaceutical science and technology, Japan (APSTJ) Gifu, Japan
2016 Worranan Rangsimawong, Yasuko Obata, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata, Tanasait Ngawhirunpat, Kozo Takayama Effect of d-limonene-containing liposomes on the skin permeation of a hydrophilic compound The 136th Annual of the Pharmaceutical Society of Japan Yokohama, Japan
2015 Worranan Rangsimawong, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata, Tanasait Ngawhirunpat Effect of terpene-containing liposomes on the skin deposition of a hydrophilic compound The JSPS-NRCT Follow-Up Seminar 2015 and 31st International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences (JSPS-NRCT 2015 and 31st IAMPS) Bangkok, Thailand
2014 Worranan Rangsimawong, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata, Tanasait Ngawhirunpat Effect of Various Nonionic Surfactants Incorporated in Liposomes on Dermal Delivery of Hydrophilic Compound The 3rd International Conference and Exhibition on Pharmaceutical - Nutraceutical and Cosmeceutical Technology 2014 Bangkok, Thailand
2013 Worranan Rangsimawong, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata, Tanasait Ngawhirunpat Influence of particle size of Ultradeformable liposomes in dermal delivery of hydrophilic The 15th Asian Chemical Congress 2013 Singapore

Poster Presentation (National)

2019 Kritsanaporn Tansathien, Nopparat Nuntharatanapon, Saran Jaewjira, Jhoan Rhea L. Pizon, Praneet Opanosopit, Worranan Rangsimawong

Solid Lipid Nanoparticles Containing Pueraria mirifica Ethanolic Extract for Hair Growth Promotion 

The international conference and exhibition on pharmaceutical sciences and technology 2019 (PST2019) The Legendary Ambassador Hotel, Bangkok, Thailand
2019 Phuvamin Suriyaamporn, Worranan Rangsimawong, Tanasait Ngwhirunpat

DEVELOPMENT OF DISSOLVING POLYMERIC MICRONEEDLES AS AN APPLICATOR FOR OCULAR DRUG DELIVERY SYSTEM

 

 

he 6 International Conference on Advanced Pharmaceutical Research (6 th ICAPH2019) "Sustainable Life through Pharmaceutical Research & Innovation" Auditorium room (6-200), Student Center Bld.,Rangsit University, Thailand
2017 Worranan Rangsimawong, Yasuko Obata, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata, Kozo Takayama, Tanasait Ngawhirunpat Influence of using a combination of sonophoresis and pegylated liposomes with d-limonene on the skin penetration of hydrophilic compound RGJ-Ph.D. Congress18 “Global Sustainability: Lesson Learned from The Royal Projects” Nonthaburi, Thailand
2017 Worranan Rangsimawong, Yasuko Obata, Praneet Opanasopit, Kozo Takayama, Tanasait Ngawhirunpat Investigation of skin penetration enhancing mechanism of limonene -containing liposomes entrapped hydrophilic compound 9th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2017: Innovative Pharmaceutical Products and Services in Thailand 4.0 Ubon Ratchathani, Thailand
2017 Nitjawan Sahatsapan, Worranan Rangsimawong, Nopparat Nuntharatanapon, Theerasak Rojanarata, Tanasait Ngawhirunpat, Praneet Opanasopit Development of pueraria mirifica extract-loaded lipid nanoparticles for hair spray 9th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2017 Ubon Ratchathani, Thailand
2015 Worranan Rangsimawong, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata, Tanasait Ngawhirunpat Effect of Sonophoresis Combined with Penetration Enhancer in Coupling Medium on Transdermal Delivery of Hydrophilic Compound The 7th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2015 “Challenges and Opportunities of Pharmacy Profession in Post-Millennium Development Agenda” Khonkaen, Thailand
2014 Worranan Rangsimawong, Praneet Opanasopit, Theerasak Rojanarata, Tanasait Ngawhirunpat Effect of particle size of ultradefomable liposomes on dermal delivery of hydrophilic compound The 30th Annual Research Conference in Pharmaceutical Sciences Bangkok, Thailand


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


June 12th,2022


วรนันท์ รังสิมาวงศ์

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม

Email : worranan.r@ubu.ac.th

โทร :

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190