ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : นายธีรศักดิ์ แสนทวีสุข

การศึกษา

ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (2018)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

นายธีรศักดิ์ แสนทวีสุข

Mr.Teerasak Santawesung

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Email :

Tel :