ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ดร.มยุรี วงค์ประเทศ

การศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สรีรวิทยาการแพทย์ (2020)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ดร.มยุรี วงค์ประเทศ

Dr.Mayuree Wongpratate

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : mayuree.w@ubu.ac.th

Tel : 045353623