ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา

การศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พิษวิทยา (2006)


ตำแหน่งบริหาร


2553-2554หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
2542-2542รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
2541-2541รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ
2541-2541รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
2540-2540รองคณบดีฝ่ายวิจัย


สาขาเชี่ยวชาญ

Toxicity and pharmacological activity of substances affecting platelets, coagulation systems, vascular response, and cellular immune responses.


ทุนวิจัยที่ได้รับ

2555 ฤทธิ์ของสารสกัดเมล็ดลำไยต่อการทำงานของเกล็ดเลือด, เพียงเพ็ญ ธิโสดา

  งบประมาณแผ่นดิน
2554 ฤทธิ์ของสารสกัดเมล็ดลำไยต่อการทำงานของเกล็ดเลือด, ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา   เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2554 ฤทธิ์ของสารสกัดเมล็ดลำไยต่อการทำงานของเกล็ดเลือด (สกอ), ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา   งบประมาณแผ่นดิน
2554 ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย , ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา   งบประมาณแผ่นดิน
2554 ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับการกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย, ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา   วช.
2553 ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับการกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย, ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา   งบประมาณแผ่นดิน
2552 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นเวชสำอางรักษาอาการผมร่วง และเร่งการงอกของผมใหม่ , เพียงเพ็ญ ธิโสดา ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา   งบประมาณแผ่นดิน
2552 การวิจัยและพัฒนาเวชสำอางเวชสำอางจากสารธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อป้องกันและรักษาอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่, ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา   งบประมาณแผ่นดิน
2552 การพัฒนาตำรับเวชสำอางสำหรับป้องกันผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ, ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา   งบประมาณแผ่นดิน
2552 ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบ้านสำหรับการกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย, ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา   งบประมาณแผ่นดิน


บทความตีพิมพ์
 
2552ทับทิมบทความเผยแพร่สวนสมุนไพร
2552ปลาม้าลายกับการพัฒนายาสารเภสัชศาสตร์ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา

Dr.Piengpen Thisoda

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : piengpen.t@ubu.ac.th

Tel : 045353623