ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2003 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชเคมีและพฤกษเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
1998 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
1996 เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2019 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2018 - 2019 หัวหน้า กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2018 - 2022 หัวหน้ากลุ่มวิชา เภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2013 - 2015 รองคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2012 - 2013 รองคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2011 - 2012 ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2010 - 2011 รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2009 - 2010 ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2006 - 2009 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ


2013 - 2013 คณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการด้านอาหารปลอดภัย
2011 - 2011 กรรมการและเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง 7th Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences (Pharma-Indochina VII)
2011 - 2011 กรรมการแผนงานเครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
2010 - 2011 กรรมการเครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
2010 - 2011 อนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ
2010 - 2010 กรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ
2010 - 2010 กรรมการเครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
2009 - 2010 กรรมการการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ
2009 - 2010 กรรมการเครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
2009 - 2009 กรรมการการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ
2009 - 2009 กรรมการเครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

สาขาความเชี่ยวชาญ


เคมีทางยา, เภสัชเคมี, เภสัชเคมีวิเคราะห์, การออกแบบยาโดยใช้คอมพิวเตอร์ผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Pannawat Choowong-in, Jintana Sattayasai, Preecha Boonchoong, Chanasorn Poodendaen, Alexander TH. Wu, Nareelak Tangsrisakda, Tarinee Sawatpanich, Supatcharee Arun, Nongnut Uabundit, Sitthichai Iamsaard. Protective effects of Thai Mucuna pruriens (L.) DC. var. pruriens seeds on sexual behaviors and essential reproductive markers in chronic unpredictable mild stress mice. Journal of Traditional and Complementary Medicine 2021; https://doi.org/10.1016/j.jtcme.2021.12.001: . link

Wipawee Saohin, Preecha Boonchoong, Supachai Iamlikikuakoon, Itthichai Jamnoiprom and Wittaya Mungde. Effects of drying temperature and residual moisture content of Fa-Tha-Li (Andrographis paniculata (Burm.f.) Neees) crude powder for capsule preparation.. Thai J. Pharm. Sci. 2007; 31: 28-35.

Opa Vajragupta, Preecha Boonchoong, Arthur J. Olson and Garrett M. Morris.. Active Site Binding Modes of Curcumin in HIV-1 Protease and Integrase.. Bioorg Med Chem Lett. 2005; 15: 3364-3368..

Vajragupta O, Boonchoong P, and Berliner LJ.. Manganese complexes of Curcumin Analogues: Evaluation of Hydroxyl Radical Scavenging Ability, Superoxide Dismutase Activity and Stability towards Hydrolysis.. Free Rad Res 2004; 38: 303-314.

David Siegel, Daniel Gustafson, Donna L. Dehn, Jin Y. Har, Preecha Boonchoong, Lawrence J. Berliner. NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 (NQO1): Role as a superoxide scavenger.. Mol Pharmacol 2004; 65: 1238-1247.

Vajragupta O, Boonchoong P, Watanabe H, Tohda M, Kummasud N and Sumanont Y.. Manganese complexes of curcumin and its derivatives: evaluation for the radical scavenging ability and neuroprotective activity.. Free Rad Biol Med 2003; 35: 1632-1644.

Vajragupta O, Boonchoonga P, Sumanonta Y, Watanabeb H, Wongkrajanga Y and Kammasuda N. . 2003, 11. Manganese-Based Complexes of Radical Scavengers as Neuroprotective Agents. Biorg Med Chem 2003; 11: 2329-2337.

Vajragupta O, Monthakantirat O, Boonchoong P, WatanabeH and Peungvicha P.. Neuroprotection of Hydroxylnicotinyl Amide 18 against Lipid Peroxidation and Memory Impairment. Mahidol J Pharm Sci 2002; 29: 33-43.

Vajragupta O, Toasaksiri S, Boonyarat C, Wongkrajang Y, Peungvicha P, Watanabe H, Boonchoong P. Chroman amide and nicotinyl amide derivatives: inhibition of lipid peroxidation and protection against head trauma. Free Radic Res 2000; 32: 145-155.

Vajragupta O, Boonchoong P, Wongkrajang Y.. Comparative Quantitative Structure-Activity Study of Radical Scavengers.. Biorg Med Chem 2000; 8: 2617-2628.


Research Articles (National)

พิชญา สมานมิตร, เศรษฐิญานี ดวงใจ, รัตนา เล็กสมบูรณ์, ปรีชา บุญจูง, วริษฎา ศิลาอ่อน, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา. ฤทธิ์กระตุ้นการหายของบาดแผลในสัตว์ทดบองของตำรับครีมที่มีส่วนผสมของสารสกัดด้วยเอธิลอะซิเตทของ C.cf. comosa Roxb.. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2015; 11(suplement): 54-60.

ลักษณา เจริญใจ* วิภาวี เสาหิน, ปรีชา บุญจูง. การศึกษาองค์ประกอบของนํ้ามันระเหยง่ายจากเหง้าขิงสดและแคปซูลขิงในประเทศไทย. เภสัชศาสตร์อีสาน 2013; 9(1): 52-63.

นันทนิจ มีสวัสดิ์ ปรีชา บุญจูง และ น้องเล็ก คุณวราดิศัย. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของยา Selective COX-2 Inhibitors ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ. ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2010; 5: 218-227.

ปรีชา บุญจูง, คนึงนิจ รินทรามี. ความคิดเห็นต่องานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี. วารสารวิชาการ ม.อบ. 2008; 10(1): 72-89.

ปรีชา บุญจูง, วิภาวี เสาหิน, ธีรวุฒิ แลหะ, ปกาศิต การกระสัง, สุรสิทธิ์ เยาว์ด้วง. การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ยาสูบ. IJPS 2007; 3: 36-42.

ปรีชา บุญจูง, วิภาวี เสาหิน, วิรัตน์ จันทร์ตรี, บัณฑิต กิตติจารุขจร, พรมมินทร์ ไกรยสินธ์ และสุลักขณา. การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในแคปซูลขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรโดยใช้โครมาโทกราฟีชนิดของเหลวสมรรถนะสูง. Thai Pharm Health Sci J 2006; 1: 45-55.

จุฑาทิพย์ แซ่จึง, ปรีชา บุญจูง, น้องเล็ก คุณวราดิศัย. พฤติกรรมการสูบบุหรี่และทัศนคติ ต่อการเลิกบุหรี่ของบุคลากรทางการศึกษา เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14. ๋JIPS 2006; 3: 1.

Bung-orn Sripanidkulchai, Preecha Boonchoong, Saksit Sripa. (IPJS). 2004; 1(1), 7-24.. The characteristics of senior projects conducted by government-contracted pharmacy students.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2005; 1: 7-24.

ปรีชา บุญจูง และ สุวิมลรัตน์ รอบรู้เจน.. การประเมินผลโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) ด้านความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการของโรงพยาบาลในจังหวัดอำนาจเจริญ.. วารสาร ม.อบ. 2005; 7: 84-101.


Review Articles (International)

Vajragupta O, Boonchoong P.. New leads of HIV-1 integrase inhibitors. Mahidol J Pharm Sci 2002; 29: 1-10.


Chapter in a book

ปรีชา บุญจูง. สารต้านอนุมูลอิสระในธรรมชาติ. In: โอภา วัชระคุปต์ editor. สารต้านอนุมูลอิสระ. กรุงเทพฯ: พี. เอส. พริ้นท์; 2018. p.123-144ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


December 16th,2021


ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยี

Email : preecha.b@ubu.ac.th

โทร : 045353620

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190