ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2002 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต Natural product chemistry , ประเทศ
1997 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเวท , ประเทศ
1994 เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ , ประเทศ

สาขาความเชี่ยวชาญ


Natural product chemistry

Quality control of phytomaterials and productsผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Gao W-Y, Boonyarat C, Takomthong P, Plekratoke K, Hayakawa Y, Yenjai C, Kaewamatawong R, Chaiwiwatrakul S, Waiwut P.. Acridone Derivatives from Atalantia monophyla Inhibited Cancer Cell Proliferation through ERK Pathway.. Molecules 2022; 27(12): 3865 (16 pages). link

Boonyarat C, Boonput P, Tongloh N, Kaewamatawong R, Chaiwiwatrakul S, Yenjai C, Waiwut P.. Nordentatin Inhibits Neuroblastoma Cell Proliferation and Migration through Regulation of GSK-3 Pathway.. Current Issues in Molecular Biology. 2022; 44(3):106 2022; 44(3): 1062-1074. link

Nanna U , Chularojmontri L , Tingpej P, Kaewamatawong R , Homhual S , Suwannaloet W , Fuangfoo T, Naowaboot J.. Effect of Aporosa villosa Stem Ethanolic Extract on Adipogenesis in 3T3-L1 Adipocytes. Pharmacognosy Journal. 2021; 13(6): 1422-1427 2021; 13(6): 1422-1427. link

Chantana Boonyarat, Kanlaya Sangchavee, Kusawadee Plekratoke, Chavi Yenjai, Prasert Reubroycharoen, Rawiwun Kaewamatawong, Pornthip Waiwut. Candidone inhibits migration and invasion, and induces apoptosis in HepG2 cells. Biological and Pharmaceutical Bulletin 2021; 44(4): 1-22.


Research Articles (National)

Siriporn Siniltae, Chakkaphong Chawaha, Kusuma Jitsaeng, Zongporn Juengmunkong, Thaweesak Juengwatanatrakul, Sudarat Homhual, Supattra Rungsimakan, Rawiwun Kaewamatawong. Quality Control of Ya thatu obchey preparation by high performance liquid chromatography. Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine 2019; 17(3): 418-427.


Proceeding (International)

Kusuma Jitsaeng and Rawiwun Kaewamatawong. A comparative study of antioxidant activity, total phenolic and total flavonoid contents in four banana (Musa spp) cultivars.. In: International Conference on Innovations of Functional Foods in Asia January 22nd-24th, 2018; 2018 Jan 22; University of Phayao. Phayao: University of Phayao; 2018. p.194-204

Auttapanya C, Silasalai A, Juengmunkong Z, Jitsaeng K, Kaewamatawong R. Development of HPLC analysis method for quality control of Cinnamon stomachic mixture. In: the 2nd international conference on herbal and traditional Medicine; 2017 Jan 25; Bangkok, Thailand. Khonkan, Thailand: Khonkan University; 2017. p.231-233

Khamkhoon W, Hanchai K, Nguyen TH, Le TBH, Ho VD, Werawattanachai N, Kaewamatawong R. Acetylcholinesterase inhibitory activity and total antioxidant power of selected medicinal plants from Central Vietnam. In: The JSPS-NRCT follow-up seminar and 33 rd international annul meeting in pharmaceutical science; 2017 Mar 2; Bangkok, Thailand. Bangkok, Thailand: Bangkok, Thailand; 2017. p.electric file


Book

ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์. - editor. ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติฟลาโวนอยด์. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลียอุบลราชธานี; 2013.


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการPoster Presentation (National)

2019 วรรณิภา พรเวธน์จินดา, พรรทิวา นามบุญ, ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์, จินตนา นภาพร. การศึกษาลักษณะทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์จากสารสกัดส่วนเหนือดิน ของต้นดาวเรือง. การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13; วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. จ. อุบลราชธานี


ทุนวิจัยที่ได้รับ


2021 - 2024 โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาประสะจันทน์แดง (ยาผง, ยาแคปซูล)
2021 - 2024 โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาสหัสธารา (ยาผง, ยาแคปซูล)
2020 - 2021 โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาประสะเปราะใหญ่ (ยาผง, ยาแคปซูล)
2020 - 2021 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดส่องฟ้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้านมะเร็ง
2020 - 2021 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์โปรตีนจากแมลงในการเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่สำหรับการบริโภค เพื่อความเป็นเลิศและยั่งยืน (เกษตรนวัตกรรม)
2019 - 2020 โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาธาตุบรรจบ (ยาผง/แคปซูล)
2018 - 2019 โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาประสะกะเพรา (ยาผง, ยาแคปซูล)
2018 - 2020 จัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้านเภสัชเวทและ พฤกษศาสตร์ของกระวาน ลูกจันทน์ แห้วหมู ดอกจันทน์ แฝกหอม เปราะหอม
2018 - 2019 การพัฒนาข้าวผงผสมเกลือแร่สำหรับเด็กเพื่อรักษาอาการท้องเสีย
2018 - 2019 โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาธาตุอบเชย (ยาน้ำ)
2017 - 2018 การจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย : ตำรับยาประสะไพล (ยาแคปซูล/ยาผง)
2017 - 2019 โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาหอมเทพจิตร (ยาผง)


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


June 20th,2022


รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

รองศาสตราจารย์

กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยี

0

Email : rawiwun.k@ubu.ac.th

โทร : 045353630

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190