ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2002 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต Natural product chemistry , ประเทศ
1997 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเวท , ประเทศ
1994 เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ , ประเทศ

สาขาความเชี่ยวชาญ


Phytochemistry

Quality control of phytomaterials and productsผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Yingngam B, Brantner AH, Jinarat J, Kaewamatawong R , Rungseevijitprapa W, Suksamrarn A, Piyachaturawat P, Chokchaisir R. Determination of the Marker Diarylheptanoid Phytoestrogens in Curcuma comosa Roxb. Rhizomes and Selected Herbal Medicinal Products by HPLC-DAD. Chem Pharm Bull 2018; 66(-): -. link

Chanluang S, Salikabkeo P, Kanchanapoo J, Kaewamatawong R, Prasitpuriprecha C. Anti-oxidative Effects and Toxicity ofBauhinia penicilliloba Ethanolic Leaf Extracts. chu med j 2016; 43(x): 1-12.

Somanawat J, Talangsri N, Deepolngam S, Kaewamatawong R.. Flavonoid and Megastigmane Glycosides from Artabotrys hexapetalus Leaves. Biochem Sys Ecol 2012; 44(-): 124-127. link

Werawattanachai N, Kaewamatawong R. Chemical constituents from Parinari anamense. Biochemical Systemetics and Ecology 2010; 38: 836.

Kaewamatawong R, Boonchoong P, Teerawattanasuk N. Diarylheptanoids from Curcuma comosa. Phytochemistry Letters 2009; 2(1): 19-21. link

Kaewamatawong R, Kitajima M, Kogure N, Takayama H. Flavonols from Bauhinia malabarica. J Nat Med 2008; 62(3): 364-65. link

Kaewamatawong R, Ruangrungsri N, Likhitwidayawuid K. Chemical constituents of polyalthia parviflora. Journal of Natural Medicines 2007; 61: 349-350.

Likhitwidayawuid K, Kaewamatawong R, Ruangrungsi N. mono- and biflavonoids from Ochna integerrima. iochemical Systematics and Ecology 2005; 33: 527-536.


Research Articles (National)

Chanlueng S, Nilawong P, Sutheerapol P, Cherdkoksri K, Worakant M, Kaewamatawong R. Amount of protein, crude fiber and β-glucan, and anti-oxidative activity in edible wild mushrooms used as food in Ubon Ratchathani province.. J Sci Tech UBU 2017; 20(-): 240-248. link

Werawattanachai N, Kaewamatawong R. Screening for Acetylcholinesterase Inhibitory Activityfrom the Piperaceaeการตรวจกรองฤทธ์ิยบัยงั้เอนไซมอ์ ะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสจากพืชวงศพ์ ริกไทย. Journal of Science and Technology, Ubonratchathani University 2016; 18(3): 25-32.

Werawattanachai N, Kaewamatawong R, Junlatat J, Sripanidkulchai B. Anti-Inflammatory Potential of Ethanolic Bulb Extract of Allium ascalonicum. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2015; 17(2): 63-68.

นุตติยา วีระวัธนชัย และ ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งไทโรซิเนสของฟลาโวนอยด์จากกระดังงาจีนFree Radical Scavenging and Tyrosinase Inhibitory activities of flavonoids from Artabotrys hexapetalus. Journal of Sciences and Technology, Ubon Ratchathani 2014; 1: 1-3.

อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล,ธณวรรฒณ์ แก้วเนตร, วันทิกา เครือน้ำคำ,ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์, สุภารัตน์ จันทร์เหลือง. ความสัมพันธ์ระหว่างฤทธิ์ต้านแซนทีนออกซิเดสและปริมาณสารฟีนอลิกรวมในพืชสมุนไพรไทย13 ชนิด. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อบ. 2013; 15(2): ปป-ปป.

ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ ์และ ทรงพร จึงมั่นคง. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระDPPHและปริมาณสารฟีนอลรวมของสารสกัดพืชสมุนไพรไทยบางชนิด. วารสารวิชาการ ม.อบ. 2006; 8: 76-88.


Review Articles (National)

ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์. สารทุติยภูมิและฤทธิ์ทางชีวภาพของว่านชักมดลูกที่จำหน่ายในท้องตลาดของไทยSecondary Metabolites and Biological Activities of Wan Chak Mod Look Distributed in Thai Markets. UBU Sciences and Technology Journal 2017; 1(1): 1-21.

Kaewamatawong R. Secondary Metabolites and Pharmacological Activities of Baubinia Genus Plants. J Sci Tech UBU 2008; 10(3): 116-130. link


Proceeding (International)

Khamkhoon W, Hanchai K, Nguyen TH, Le TBH, Ho VD, Werawattanachai N, Kaewamatawong R. Acetylcholinesterase inhibitory activity and total antioxidant power of selected medicinal plants from Central Vietnam. In: The JSPS-NRCT follow-up seminar and 33 rd international annul meeting in pharmaceutical science; 2017 Mar 2; Bangkok, Thailand. Bangkok, Thailand: Bangkok, Thailand; 2018. p.electric file

Kaewamatawong R, Bhonhcheewin B. Antioxidant diarylheptanoids from Curcuma comosa roxb. In: - editor. The Joint Seminar of JSPS-NRCT Core University Exchange System on Natural Medicine; 2010 Jan 1; Bangkok, Thailand. Bangkok, Thailand: Chulalongkorn University; 2018. p.23-25

Auttapanya C, Silasalai A, Juengmunkong Z, Jitsaeng K, Kaewamatawong R. Development of HPLC analysis method for quality control of Cinnamon stomachic mixture. In: the 2nd international conference on herbal and traditional Medicine; 2017 Jan 25; Bangkok, Thailand. Khonkan, Thailand: Khonkan University; 2017. p.231-233

Pannapol J, Kinaretch N, Khamnon R, Weerawattanchai N, Kaewamatawong R.. Acetylcholinesterase inhibitory activity of compounds from Piper sarmentosum. In: The 1st Joint ACS AGFD-ACS ICSCT Symposium; 2014 Mar 4; Bangkok, Thailand. Bangkok, Thailand: Saim University; 2014. p.197-200


Book

ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์. - editor. ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติฟลาโวนอยด์. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลียอุบลราชธานี; 2013.ทุนวิจัยที่ได้รับ


2016 - 2017 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ทางเคมีชนิดไม่ทำลายตัวอย่างสำหรับแคปซูลสมุนไพรขมิ้นชัน
2016 - 2017 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อัลฟาอะไมเลสและแอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดเห็ดไคล
2012 - 2013 การศึกษาฤทธิ์ระงับปวดของสารสกัดหอมแดง
2011 - 2012 การศึกษาฤทธิ์ระงับปวดของสารสกัดหอมแดง
2010 - 2012 สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส และต้านอนุมูลอิสระ จากช้าพลู
2010 - 2012 สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรส และต้านอนุมูลอิสระ จากช้าพลู
2009 - 2010 การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ลดการสร้างเม็ดสีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากกระดังงาจีน
2009 - 2010 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดการสร้างเม็ดสีของสารจากพอก
2008 - 2009 การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ลดการสร้างเม็ดสีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากกระดังงาจีน
2008 - 2009 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดการสร้างเม็ดสีของสารจากพอก
2005 - 2007 การสกัด แยกสารบริสุทธิ์ และ ศึกษาโครงสร้างเคมีของสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากเหง้าของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb.


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


March 26th,2018


รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

รองศาสตราจารย์

กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยี

0

Email : rawiwun.k@ubu.ac.th

โทร : 045353630

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190