ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2014 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอเบอร์ดีน, ประเทศสหราชอาณาจักร
2000 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต บริหารเภสัชกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
1997 เภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2019 - ปัจจุบัน คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2013 - 2018 รองคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2007 - 2009 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2003 - 2003 รักษาราชการแทนรองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2001 - 2003 ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ


2008 - ปัจจุบัน สมาชิก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน
2008 - ปัจจุบัน สมาชิก สภาเภสัชกรรม

สาขาความเชี่ยวชาญ


เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร

ระบบบริการสุขภาพและนโยบาย

เภสัชกรรมปฐมภูมิ

ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์

 ผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Chonladda Pitchayajittipong, Srikanlaya Sriboon, Suphatthra Kulmee, Lersak Prachuabaree, Komkrit Srisawai, Wannaporn Wattanawong, Saksit Sripa, Claire Anderson, and Teeraporn Supapaan. An Overview of Pharmaceutical Production in Thai Hospitals. Hospital Pharmacy 2021; 56(4): 265-275. link

Kaewhan S, Sripa S. Implementation of Local Government Organizations According to the Adolescent Pregnancy Prevention and Solution Act 2016 : Case Study of Health Region 10, Thailand. Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology 2021; 15(3): 4370-80.


Research Articles (National)

โสภาพรรณ แก้วหาญ, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา. ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ระหว่างจังหวัด A และจังหวัด B. วารสารศรีวนาลัยวิจัย 2021; 12(2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)): .

ฑิภาดา สามสีทอง นันทิกานต์ แฉขุนทด วัลลภา แกล้วทนงค์ ธีราพร สุภาพันธุ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา. Evaluation of Polypharmacy Appropriateness in Elderly Patients Using the STOPP/START Criteria 2014 at Supphasithipasong Hospital, Ubon Ratchathani Province. IJPS 2019; 15(3): 75.

สุภารัตน์ สุขโท, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา, แสวง วัชระธนกิจ. สถานการณ์ของเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทำงานของมือโดยนักกายภาพบำบัด. ศรีนครินทร์เวชสาร 2019; 35(5): 520-526.

Benchakanta J, Kunawaradisai N, Sripa S.. Effect of the living skill program on smoking prevention among lower secondary school students: case study from a school in Ubon Ratchathani province. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 13(Supplement): 476-488.

Wannapongsatit P, Pudeethip I, Kanjanawat P, Pudpong K, Wongpakdee P, Tumsen T, Kanabut T, Sripa S, Akanit U.. A study of drug dosing adjustment initiative in patients with renal impairment admitted to internal medicine wards. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 13((Supplement)): 373-381.

Yomsrikhen P, Thunyawan T, Mungkornkaew R, Chommueang R, Tungtrakool K, Suebsing S, Manee S, Janyakhantikul S, Sripa S, Jinatongthai P.. Factors affecting INR control and bleeding of warfarin-treated patient, Warinchamrab Hospital. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 13((Supplement)): 301-310.


Review Articles (International)

Chanuttha Ploylearmsang, Juntip Kanjanasilp, Nusaraporn Kessomboon, Siritree Suttajit, Puckwipa Suwannaprom, Saksit Sripa, Ratchanok Sittichotiwong, Thitima Srimarueang, Siraprapa Sonsri, and Pattarin Kittiboonyakun. Hospital Pharmacy Practice and the Way Forward for Pharmacy Education in Thailand. Canadian Journal of Hospital Pharmacy 2019; 72(1 (January-February)): 34-41.


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการOral Presentation (International)

2012 Saksit Sripa, Christine Bond, Corrie Black Variation in drug utilisation across different health insurance schemes in Thailand - a meta analysi 17th International Social Pharmacy Workshop (ISPW) Phuket, Thailand

Poster Presentation (International)

2012 Saksit Sripa, Christine Bond, Corrie Black Quality of health care and prescribing= perspective of patients under the Universal Health Care Sche 17th International Social Pharmacy Workshop (ISPW) Phuket, Thailand
2010 Saksit Sripa, Christine Bond, Corrie Black Effect of the Universal Health Care Scheme on Prescribing Patterns across Thailand the 26th International Conference on Pharmacoepidemiology and Therapeutic Risk Management (ICPE) Brighton, UK
2003 Saksit Sripa, Nopdol Thongnopnua, Petcharat Pongcharoensuk Factors Affecting Community Pharmacist’s Knowledge, Attitude, Perception of Barriers and Int 38th American Society of Health-System Pharmacist (ASHP) Annual Midyear Clinical Meeting New Orleans, Louisiana, USA

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ


2015 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ระดับชาติ)


ทุนวิจัยที่ได้รับ


2016 - 2017 การศึกษาย้อนหลังการได้รับยาที่มีแนวโน้มความไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ Beers 2015 และเกณฑ์ START/STOPP
2016 - 2017 ความล้มเหลวของนโยบายการแก้ปัญหาเภสัชกรแขวนป้ายที่ร้านขายยา
2015 - 2016 การศึกษาการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่องที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์ ย้อนหลัง 1 ปี
2015 - 2016 การศึกษาโครงการนำร่องการปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับระดับการทำงานของไต บนหอผู้ป่วยอายุรกรรม


การกำกับดูแลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา


2017 นางสาวณัชฌ์ธนัญพร ศิริสุวรรณ การรับรู้ของผุ้ประกอบการร้านยาต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในจังหวัดอุบลราชธานี วท.ม. การบริหารบริการสุขภาพ 2555
2016 นางจิตเกษม เบญจขันธ์ การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วท.ม. การบริหารบริการสุขภาพ 2555


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


October 18th,2021


ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

Email : saksit.s@ubu.ac.th

โทร : 045353532

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190