ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  TH
Academic Qualification


2014 Doctor of Philosophy in General Practice and Primary Care ๊University of Aberdeen, United Kingdom
2000 Master of Pharmacy in Pharmacy Administration Mahidol University, Thailand
1997 Bachelor of Pharmacy Prince of Songkla University, Thailand

Administrative Duties


2019- present Dean Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
2013- 2018 Associate Dean for Administrative Affairs Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
2007- 2009 Associate Dean for Administrative Affairs Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
2003- 2003 Acting Associate Dean for Student Affairs Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University
2001- 2003 Assistant Dean for Student Affairs Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University

Professional Affiliation / Membership


2008- present Member Community Pharmacy Association (Thailand)
2008- present Member Pharmacy Council

Areas of Expertise


Teaching Areas/Research Areas:

- Social and administrative pharmacy

- Health care system and policy

- Primary health care

- Drug utilisation study / Epidemiological study

 PublicationsResearch Articles (National)

ฑิภาดา สามสีทอง นันทิกานต์ แฉขุนทด วัลลภา แกล้วทนงค์ ธีราพร สุภาพันธุ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา. Evaluation of Polypharmacy Appropriateness in Elderly Patients Using the STOPP/START Criteria 2014 at Supphasithipasong Hospital, Ubon Ratchathani Province. IJPS 2019; 15(3): 75.

Benchakanta J, Kunawaradisai N, Sripa S.. Effect of the living skill program on smoking prevention among lower secondary school students: case study from a school in Ubon Ratchathani province. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 13(Supplement): 476-488.

Wannapongsatit P, Pudeethip I, Kanjanawat P, Pudpong K, Wongpakdee P, Tumsen T, Kanabut T, Sripa S, Akanit U.. A study of drug dosing adjustment initiative in patients with renal impairment admitted to internal medicine wards. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 13((Supplement)): 373-381.

Yomsrikhen P, Thunyawan T, Mungkornkaew R, Chommueang R, Tungtrakool K, Suebsing S, Manee S, Janyakhantikul S, Sripa S, Jinatongthai P.. Factors affecting INR control and bleeding of warfarin-treated patient, Warinchamrab Hospital. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 13((Supplement)): 301-310.

สุภารัตน์ สุขโท, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา, แสวง วัชระธนกิจ. สถานการณ์ของเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทำงานของมือโดยนักกายภาพบำบัด. ศรีนครินทร์เวชสาร 0000; 35(5): 520-526.


Review Articles (International)

Chanuttha Ploylearmsang, Juntip Kanjanasilp, Nusaraporn Kessomboon, Siritree Suttajit, Puckwipa Suwannaprom, Saksit Sripa, Ratchanok Sittichotiwong, Thitima Srimarueang, Siraprapa Sonsri, and Pattarin Kittiboonyakun. Hospital Pharmacy Practice and the Way Forward for Pharmacy Education in Thailand. Canadian Journal of Hospital Pharmacy 2019; 72(1 (January-February)): 34-41.


PresentationOral Presentation (International)

2012 Saksit Sripa, Christine Bond, Corrie Black Variation in drug utilisation across different health insurance schemes in Thailand - a meta analysi 17th International Social Pharmacy Workshop (ISPW) Phuket, Thailand

Poster Presentation (International)

2012 Saksit Sripa, Christine Bond, Corrie Black Quality of health care and prescribing= perspective of patients under the Universal Health Care Sche 17th International Social Pharmacy Workshop (ISPW) Phuket, Thailand
2010 Saksit Sripa, Christine Bond, Corrie Black Effect of the Universal Health Care Scheme on Prescribing Patterns across Thailand the 26th International Conference on Pharmacoepidemiology and Therapeutic Risk Management (ICPE) Brighton, UK
2003 Saksit Sripa, Nopdol Thongnopnua, Petcharat Pongcharoensuk Factors Affecting Community Pharmacist’s Knowledge, Attitude, Perception of Barriers and Int 38th American Society of Health-System Pharmacist (ASHP) Annual Midyear Clinical Meeting New Orleans, Louisiana, USA

Awards and Recognitions


2015 Outstanding Pharmacy PSU Alumni Award Faculty of Pharmaceutical Sciences, Prince of Songkla University (National)


Research grants


2016- 2017 อ. ฑิภาดา สามสีทอง ดร. ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภารศ.ดร. ธีราพร ชนะกิจนายแพทย์อาคม อารยาวิชานนท์ การศึกษาย้อนหลังการได้รับยาที่มีแนวโน้มความไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ Beers 2015 และเกณฑ์ START/STOPP
2016- 2017 ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล ความล้มเหลวของนโยบายการแก้ปัญหาเภสัชกรแขวนป้ายที่ร้านขายยา
2015- 2016 อ.ภญ.อุไรวรรณ อกนิตย์  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภก.ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภก.ปริญญา วงศ์ภักดี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ภก.ธิติ ทุมเสน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ภญ.กรวรรณ  ผุดผ่อง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ การศึกษาการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่องที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์ ย้อนหลัง 1 ปี
2015- 2016 อ.ภญ.อุไรวรรณ อกนิตย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภก.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภก.ปริญญา           วงศ์ภักดี         โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ภญ.กรวรรณ          ผุดผ่อง           โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ภก.ธิติ                 ทุมเสน           โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ภญ.พัชรี กาญจนวัฒน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ การศึกษาโครงการนำร่องการปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับระดับการทำงานของไต บนหอผู้ป่วยอายุรกรรม


Supervision - Post Graduate Level


2017 นางสาวณัชฌ์ธนัญพร ศิริสุวรรณ Perception and Effect of Entering AEC on Drugstore Master of Science Program in Health Service Management
2016 Mrs Jitkasem Benjakan Effectiveness of Program for Preventing Student from Smoking Master of Science Program in Health Service Management


Latest update


October 8th,2019


Saksit Sripa, Ph.D.

Lecturer

Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University

Division of Pharmacy Practice

Email : saksit.s@ubu.ac.th

Tel : 045353532

Address : Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University. 85 Sathonlamark Road, Warin Chamrap, Ubon Ratchathani 34190 Thailand