ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2006 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
1999 เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2017 - 2019 หัวหน้ากลุ่มวิชา ชีวเภสัชศาสตร์
2016 - 2017 เลขานุการกลุ่มวิชา ชีวเภสัชศาสตร์
2014 - 2015 รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ
2013 - 2014 ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ
2013 - 2013 ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
2012 - 2013 ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
2011 - 2012 ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ
2010 - 2011 รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ
2009 - 2010 ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ

สาขาความเชี่ยวชาญ


Pharmaceutical Microbiology, Isolation and characterization of probiotic bacteriaผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Charnchai P, Jantama SS and Jantama K. Genome analysis of food-processing stressful-resistant probiotic Bifidobacterium animalis subsp. lactis BF052, and its potential application in fermented soymilk. FEMS Microbiology Letters 2017; 364(17): 1-10. link

Metinee Wasoontharawat, Sirima Suvarnakuta Jantama, Sunthorn Kanchanatawee, Kaemwich Jantama. Effect of physicochemical pre-treatment of rice straw on its digestibility by Clostridium cellulolyticum. Bioprocess Biosyst Eng 2016; 39: 1775–1784.

Kaemwich Jantama, Pattharasedthi Polyiam, Panwana Khunnonkwao, Sitha Chan, Maytawadee Sangproo, Kirin Khor, Sirima Suvarnakuta Jantama, Sunthorn Kanchanatawee . Efficient reduction of the formation of by-products and improvement of production yield of 2,3-butanediol by a combined deletion of alcohol dehydrogenase, acetate kinase-phosphotransacetylase, and lactate dehydrogenase genes in metabolically engineered Klebsiella oxytoca in mineralsaltsmedium. Metabolic Engineering 2015; 30: 16-26.

Apichai Sawisit, Sirima Suvarnakuta Jantama, Sunthorn Kanchanatawee, Kaemwich Jantama . Efficient utilization of cassava pulp for succinate production by metabolically engineered Escherichia coli KJ122. Bioprocess Biosyst Eng 2015; 38(1): 175-187.

Apichai Sawisit, Supaluk Seesan, Sunthorn Kanchanatawee, Sirima Suvarnakuta Jantama,Kaemwich Jantama*. Effect of metal carbonates on succinate production by Actinobacillus succinogenes in batch fermentation. Biotechnology An Indian Journal 2012; 6(10): 327-331.

Maytawadee Sangproo, Pattharasedthi Polyiam, Sirima Suvarnakuta Jantama,Sunthorn Kanchanatawee, Kaemwich Jantama . Metabolic engineering of Klebsiella oxytoca M5a1 to produce optically pure D-lactate in mineral salts medium. Bioresource Technology 2012; 119: 191-198.

Apichai Sawisit, Supaluk Seesan, Sitha Chan, Sunthorn Kanchanatawee, Sirima Suvarnakuta Jantama and Kaemwich Jantama . Validation of Fermentative Parameters for Efficient Succinate Production in Batch Operation by Actinobacillus succinogenes 130ZT. Advanced Materials Research 2012; 550: 1448-1454.

Sirima Suwannakut, Chutinun Prasitpuriprecha, Kandanai Jansong, Chanthima Phiantham, Paramee Pookhaow. Characterization and Identification of Potentially Probiotic Lactobacillus Strains. Proceedings of the 1st Current Drug Development International Conference, 6-8 May 2010 2010; 1: 162-166.

Sudarat Homhual and Sirima Suwannakut Jantama. Antioxidant and antimicrobial activities of Elephantopus scaber var scaber and Elephantopus spicatus. The 9th NRCT-JSPS Joint Seminar 2009; 1: 134-135.

Sirima Suwannakut, Drion G. Boucias and Chanpen Wiwat. Genotypic analysis of Nomuraea rileyi collected from various noctuid hosts. Journal of Invertebrate Pathology 2005; 90: 169-176.


Research Articles (National)

ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา*, ฤทธิรงค์ ทองออน, เกษศิรินทร์ ภูมลี และพรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ . ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดสมุนไพรจากน้ำนมราชสีห์และน้ำนมราชสีห์เล็ก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2013; 15(2): pp.

Sirima Suvarnakuta Jantama*, Tanyapong Kunawatanakul, Sarawut Semaram, Suppadet Sangsanon, Nidtaya Teerawattanasuk, Kaemwich Jantama . Detection of carbapenemase and blaOXA-23-like gene in carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii at Sunpasitthiprasong Hospital. IJPS 2013; 9(2): 99-109.


Proceeding (International)

Yuenyaow L, Wansutha S, Jantama K, Jantama SS. Probiotic Potential of Lactic Acid Bacteria Isolated From Fermented Fish. In: Proceeding of The 7th International Graduate Research Conference (IGRC 7); 2017 Oct 19; Ubon Ratchathani, Thailand. Ubon Ratchathani: ; 2017. p.1-8

Maytawadee Sangproo, Pattharasedthi Polyiam, Sirima Suvarnakuta Jantama, Sunthorn Kanchanatawee, and Kaemwich Jantama. Improved D-(-)-Lactate Production by Genetically Modified Klebsiella oxytoca. In: the 19th Tri-University International Joint Seminar and Symposium 2012, Role of Asia in Community & Sustainable Development; 2012 Oct 21; Bogor, Agricultural University, Indonesia. : ; 2012. p.1-3


Proceeding (National)

กรชนก แก่นคำ, ธนพัต วิสาพล และศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา .. การศึกษาประสิทธิภาพ ความคงตัวและสภาวะการเก็บสารละลาย Tetramethyl-p-Phenylenediamine Dihydrochloride. In: การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7; 2015 Apr 1; ชาโต เดอ เขาใหญ่ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. : ; 2015. p.421-427ทุนวิจัยที่ได้รับ


2015 - 2016 การศึกษาคุณสมบัติการเป็นโปรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแลคติคที่แยกจากอาหารหมักดอง
2015 - 2016 การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการห่อหุ้มเซลล์แบคทีเรียโปรไบโอติกเพื่อเป็นหัวเชื้อในการผลิตโยเกิร์ต
2013 - 2014 การตรวจสอบการสร้างเอนไซม์คาร์บาพีนีเมส และยีนดื้อยาในเชื้อแบคทีเรีย Acinetobecter baumannii ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะกลุ่มคาร์บาพีเนม
2012 - 2013 การคัดเลือกสายพันธุ์ไบฟิโดแบคทีเรียเพื่อใช้ในการผลิตนมหมัก
2010 - 2011 การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่สร้างกรดซักซินิกจากกระเพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
2009 - 2009 Genotypic analysis of antibiotic resistant Acinetobacter baumannii isolated from patients in Sappasitthiprasong hospital using
2008 - 2010 Expression and characterization of hydrophobin NRH1 from the entomopathogenic fungus, Nomuraea rileyi


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


February 9th,2018


Sirima Suvarnakuta Jantama, Ph.D

Assistant Professor

Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University

Division of Biopharmacy

Email : sirima.s@ubu.ac.th

โทร : +66-0-4535-3630

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190