ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2011 Ph.D. GENETICS , ประเทศสหราชอาณาจักร
2003 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา) Mahidol University, ประเทศไทย
2000 เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ประเทศไทย

สาขาความเชี่ยวชาญ


เภสัชพันธุศาสตร์, ความแปรผันทางพันธุกรรมของมนุษย์ผลงานตีพิมพ์Research Articles (National)

. ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับ INR และการเกิดภาวะเลือดออกในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลวารินชำราบ. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2017; 13(ฉบับพิเศษ): 301-310.

สมหวัง จรรยาขันติกุล . ความถี่ของยีน KIR2DS3 ในประชากรชาวไทย ). วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2015; 11(3): 61-70.


Review Articles (National)

สมหวัง จรรยาขันติกุล . โรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง= ความรู้พื้นฐาน ยา และแนวทางการรักษา ). วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2015; 11(4): 1-21.ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


April 24th,2018


ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์

Email : somwang.j@ubu.ac.th

โทร : +66-4535-3623

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190