ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร

การศึกษาตำแหน่งบริหาร


2558-2560ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
2558-2559เลขานุการกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
2556-2558ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
2555-2556ผู้ช่วยผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนทุนวิจัยที่ได้รับ

2558 ผลของการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาแบบใกล้ชิดโดยเภสัชกรชุมชน,

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2556 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค, จีริสุดา คำสีเขียว
รุ่งนภา กงวงษ์
บรรจง สร้อยคำ
จินตนา นภาพร
ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์
ศิศิรา ดอนสมัคร

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2556 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในเภสัชศาสตร์ศึกษา กรณีรายวิชาปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมปฏิบัติ , จีริสุดา คำสีเขียว
ศิศิรา ดอนสมัคร
มานิตย์ แซ่เตียว
ทยากร วริทธานนท์

  เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2552 โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาทักษะการสื่อสารในการบริบาลเภสัชกรรมสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ , ลักษณา เจริญใจ ศิศิรา ดอนสมัคร สุดารัตน์ เหมกุล วันนิศา ดงใต้   เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ

 
2014A Model of Small-Group Problem-Based Learning In Pharmacy Education= Teaching in the Clinical Environment The Asian Conference on Education Official Conference Proceedings 2014


หนังสือ/ตำรา

2021คู่มือเภสัชกรเพื่อให้คำแนะนำเรื่องวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานีผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร

Dr.Sisira Donsamak

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : sisira.d@ubu.ac.th

Tel : 045353623