ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร

การศึกษาตำแหน่งบริหาร


2558-2560ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
2558-2559เลขานุการกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
2556-2558ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
2555-2556ผู้ช่วยผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนทุนวิจัยที่ได้รับ

2558 ผลของการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาแบบใกล้ชิดโดยเภสัชกรชุมชน,

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2556 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค, จีริสุดา คำสีเขียว
รุ่งนภา กงวงษ์
บรรจง สร้อยคำ
จินตนา นภาพร
ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์
ศิศิรา ดอนสมัคร

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2556 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในเภสัชศาสตร์ศึกษา กรณีรายวิชาปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมปฏิบัติ , จีริสุดา คำสีเขียว
ศิศิรา ดอนสมัคร
มานิตย์ แซ่เตียว
ทยากร วริทธานนท์

  เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2552 โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาทักษะการสื่อสารในการบริบาลเภสัชกรรมสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ , ลักษณา เจริญใจ ศิศิรา ดอนสมัคร สุดารัตน์ เหมกุล วันนิศา ดงใต้   เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2022

Food Supplement Consumption Behavior among Undergraduate Students in Ubon Ratchathani University

Thai Journal of Pharmacy Practice

งานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ

 
2014A Model of Small-Group Problem-Based Learning In Pharmacy Education= Teaching in the Clinical Environment The Asian Conference on Education Official Conference Proceedings 2014


หนังสือ/ตำรา

2021คู่มือเภสัชกรเพื่อให้คำแนะนำเรื่องวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานีผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร

Dr.Sisira Donsamak

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : sisira.d@ubu.ac.th

Tel : 045353623