ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

การศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชเคมีและพฤกษเคมี (2006)
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชเคมี (1998)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (1996)


ตำแหน่งบริหาร


2563-2564หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2561-2562เลขานุการกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2557-2558ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจัย
2556-2556ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
2554-2555ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ
2553-2554รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ
2552-2553ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ
2550-2552หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
2550-2552ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ


สาขาเชี่ยวชาญ

Identification and standardization of herbal medicine
Structure elucidation of compound by using Spectroscopy technique
Biological study of compound including antioxidant antityrosinase cytotoxicทุนวิจัยที่ได้รับ

2565 โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาอภัยสาลี (ยาผง, ยาแคปซูล), กุสุมา ระวิวรรณ ทวีศักดิ์ สุดารัตน์   อื่นๆ
2564 โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาสหัสธารา (ยาผง, ยาแคปซูล), ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล   งบประมาณแผ่นดิน
2564 โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาประสะจันทน์แดง (ยาผง, ยาแคปซูล), ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล   งบประมาณแผ่นดิน
2563 โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาประสะเปราะใหญ่ (ยาผง, ยาแคปซูล) , ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ กุสุมา จิตแสง ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล สุดารัตน์ หอมหวล

  งบประมาณแผ่นดิน
2562 โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาธาตุบรรจบ (ยาผง/แคปซูล) , สุดารัตน์ ระวิวรรณ กุสุมา ทวีศักดิ์

  อื่นๆ
2562 จัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้านเคมีฟิสิกส์ของกระวาน ลูกจันทน์ แห้วหมู ดอกจันทน์ แฝกหอม เปราะหอม , ทวีศักดิ์ ระวิวรรณ กุสุมา สุดารัตน์

  งบประมาณแผ่นดิน
2562 โครงการสำรวจและเก็บรวบรวมสมุนไพรหายากในตำรับยาไทย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้แห้งอ้างอิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

  งบประมาณแผ่นดิน
2562 โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชื่อมโยงองค์ความรู้ตำรับยาแผนไทยที่ใช้ในโรงพยาบาลกับข้อมูลวิจัยเชิงวิชาการ (โครงทำนุฯที่เทียบเท่างานวิจัย), ผศ.ดร.สุดารัตน์  หอมหวล

  งบประมาณแผ่นดิน
2561 จัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้านเภสัชเวทและ พฤกษศาสตร์ของกระวาน ลูกจันทน์ แห้วหมู ดอกจันทน์ แฝกหอม เปราะหอม ,

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

ดร.กุสุมา จิตแสง

  อื่นๆ
2561 การสำรวจและเก็บรวบรวมสมุนไพรอีสานหายากเพิ่มเติม เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรออนไลน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (www.phargarden.com),

  งบประมาณแผ่นดิน
2561 โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาประสะกะเพรา (ยาผง, ยาแคปซูล),

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

ดร.กุสุมา จิตแสง

  อื่นๆ
2561 โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาธาตุอบเชย (ยาน้ำ),

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

ดร.กุสุมา จิตแสง

  งบประมาณแผ่นดิน
2561 โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาหอมเทพจิตร-วัตถุดิบ,


  อื่นๆ
2560 โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาหอมเทพจิตร (ยาผง),
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
ดร.กุสุมา จิตแสง
CVผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

  อื่นๆ
2560 การจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย : ตำรับยาประสะไพล (ยาแคปซูล/ยาผง), ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  จึงวัฒนตระกูล
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
อ.ดร.กุสุมา จิตแสง
อ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม

  งบประมาณแผ่นดิน
2560 เรื่องการสำรวจและศึกษาพืชสมุนไพรพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีฤทธิ์ป้องกันเซลล์สมองเสื่อม ,
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

  งบประมาณแผ่นดิน
2559 การสำรวจและศึกษาพืชสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานีที่มีฤทธิ์ป้องกันเซลล์สมองเสื่อม, สุดารัตน์ หอมหวล

  งบประมาณแผ่นดิน
2559 การสำรวจและศึกษาพืชสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานีที่มีฤทธิ์ยับยั้งไวรัสไข้หวัดใหญ่,

  เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2559 รายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจและเก็บรวบรวมสมุนไพรในตำรับยาไทย เพื่อจัดทำฐานช้อมูลพรรณไม้แห้งอ้างอิง(โครงทำนุที่เทียบเท่างานวิจัย),

  งบประมาณแผ่นดิน
2558 โครงการสำรวจและเก็บรวบรวมสมุนไพรหายากในตำรับยาไทย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้แห้งอ้างอิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,

  งบประมาณแผ่นดิน
2558 โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชื่อมโยงองค์ความรู้ตำรับยาแผนไทยที่ใช้ในโรงพยาบาลกับข้อมูลวิจัยเชิงวิชาการ,

  งบประมาณแผ่นดิน
2558 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชื่อมโยงองค์ความรู้ตำรับยาแผนไทยที่ใช้ในโรงพยาบาลกับข้อมูลวิจัยเชิงวิชาการ (โครงทำนุฯที่เทียบเท่างานวิจัย),

  งบประมาณแผ่นดิน
2558 พิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้a,

  งบประมาณแผ่นดิน
2556 พิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ ปีงบประมาณ 2559,

  งบประมาณแผ่นดิน
2556 โครงการจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้อ้างอิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่คิดภาระงานเทียบเท่างานวิจัย),

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
  งบประมาณแผ่นดิน
2556 การจัดทำพิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ (2), ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

  งบประมาณแผ่นดิน
2556 การจัดทำมาตรฐานตำรับยาสมุนไพร UBU Specification series2 ตำรับยาเหลืองปิดสมุทร (โครงทำนุฯที่คิดภาระงานเทียบเท่างานวิจัย), ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

  งบประมาณแผ่นดิน
2556 โครงการจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรไทยเขตอีสานใต้2(โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่คิดภาระงานเทียบเท่างานวิจัย), ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

  งบประมาณแผ่นดิน
2556 พิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้(3),

  งบประมาณแผ่นดิน
2556 การจัดทำมาตรฐานตำรับยาสมุนไพร UBU Specification series 1 ตำรับยาแก้ไข้จันทน์ลีลา (โครงทำนุฯที่คิดภาระงานเทียบเท่างานวิจัย), ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

  งบประมาณแผ่นดิน
2556 พิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้(2),

  งบประมาณแผ่นดิน
2556 ฐานข้อมูลพรรณไม้อ้างอิงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,

  งบประมาณแผ่นดิน
2556 การจัดทำสวนสมุนไพรรอบเรือนอีสานต้นแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,

  เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2556 พิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ (2), ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

  งบประมาณแผ่นดิน
2556 ฐานข้อมูลพรรณไม้อ้างอิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

  งบประมาณแผ่นดิน
2555 โครงการจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรไทยเขตอีสานใต้2, ไม่มี   งบประมาณแผ่นดิน
2555 โครงกาการจัดทำมาตรฐานสมุนไพร UBU Specification Series2 ตำรับยาเหลืองปิดสมุทรer, ไม่มี   งบประมาณแผ่นดิน
2555 การจัดทำคู่มือเพื่อการศึกษาสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ด้วยตนเอง เล่ม 2,

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2555 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานเรื่อง คู่มือการศึกษาสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ด้วยตนเอง เล่ม 2, สุดารัตน์ หอมหวล   เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2555 โครงการจัดทำมาตรฐานสมุไพร UBU Specification Series 2 ตำรับยาเหลืองปิดสมุทร, ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล   งบประมาณแผ่นดิน
2555 โครงการจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ 2, ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล   งบประมาณแผ่นดิน
2554 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำนมราชสีห์, ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล   วช.
2554 พิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้, ไม่มี   งบประมาณแผ่นดิน
2554 โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้งและเครื่องยาไทยอีสาน, <p> </p>   งบประมาณแผ่นดิน
2554 โครงจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ (1), ไม่มี   งบประมาณแผ่นดิน
2554 การสกัด แยกบริสุทธิ์ และศึกษาความคงตัวทางเคมีของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทยเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย,

ผศ.ดร. จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ ดร. ลักษณา เจริญใจ ผศ.ดร. สุดารัตน์ หอมหวล

  งบประมาณแผ่นดิน
2553 การศึกษาทางเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำนมราชสีห์, ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล   งบประมาณแผ่นดิน
2553 การศึกษาทางเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำนมราชสีห์, ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล   งบประมาณแผ่นดิน
2553 การสกัดและแยกบริสุทธิ์สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ และศึกษาความคงตัวทางเคมี สารสกัดจากธรรมชาติกลุ่มไฟโตเอสโตรเจน และกลุ่มที่มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือด เพื่อลดอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่ , ดร. ลักษณา เจริญใจ ผศ.ดร. สุดารัตน์ หอมหวล   งบประมาณแผ่นดิน
2553 การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำนมราชสีห์, ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล   งบประมาณแผ่นดิน
2553 Standardization of medicinal plant for Thai herbal Pharmacopoeia, ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล   งบประมาณแผ่นดิน
2552 การสกัดแยกบริสุทธิ์และศึกษาความคงตัวของสารสกัดสมุนไพร เพื่อรักษาอาการผมร่วง และเร่งการงอกของผมใหม่, ดร.สุดารัตน์ หอมหวล   งบประมาณแผ่นดิน
2552 Professional Information Leaflet Translation, Dr.Sudarat Homhual   สนง.อาหารและยา
2552 Standardization of medicinal plant for Thai herbal Pharmacopoeia, Dr.sudarat Homhual   งบประมาณแผ่นดิน
2552 การสกัด แยกบริสุทธิ์ และศึกษาความคงตัวทางเคมีของ สารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทย เพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย, ลักษณา เจริญใจ สุดารัตน์ หอมหวล จารุวรรณ ธนวิรุฬห์   งบประมาณแผ่นดิน
2550 ฤทธิ์ฆ่าแมลงของพืชพิษจากประเทศไทย และลาว ต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว,  


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2544วิถีไทยกับสมุนไพรรักษาโรคสาร ม.อบ.
2544โรคแอนแทรกซ์ กับอาวุธชีวภาพสาร ม.อบ.
2550พืชอันตราย (Dangerous Plants)ไทยเภสัชศาสตร์ และวิทยาการสุขภาพ
13การเปรียบเทียบปริมาณแคปไซซินอยด์และค่าดัชนีความเผ็ดในพริก ตามระยะการสุกแก่ของผลวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2554ฤทธิ์ฆ่าแมลงของพืชพิษต่อเพลี้ยอ่อนถั่ววารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2019

Quality Control of Ya thatu obchey preparation by high performance liquid chromatography

Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine

งานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ

 
2543Antiherpes simplex virus component isolated from Maclura cochinchinensis .Phytomedicine


บทความตีพิมพ์
 
2555ตำรับยาตรีผลา ผลไม้ไทยไม่ถูกลืมบทความเผยแพร่ในเวปไซต์ คณะเภสัชศาสตร์
2552มะลิ ดอกไม้เป็นยาบทความลงเวปไซต์ สวนสมุนไพร คณะเภสัชฯ
2552พุดทุ่งไม้ยาคณะเภสัชศาสตร์
2553โคลงเคลงไม้ยาคณะเภสัชศาสตร์
2553ตูบหมูบไม้ยาคณะเภสัชศาสตร์
2553กระโดนไม้ยาคณะเภสัชศาสตร์
2552บัว สมุนไพรในตำรับยาหอม ตอนที่1 บัวหลวงบทความในเวปคณะฯ
2552บัว สมุนไพรในตำรับยาหอม ตอนที่ 2 บัวขมและบัวเผื่อนเวปไซต์
2552สมุนไพรในพิกัดเทียน : ตอนที่ 1 เทียนดำเวปไซต์
2552สมุนไพรในพิกัดเทียน : ตอนที่ 2 เทียนแดงเวปไซต์
2552การเข้าสู่มาตรฐาน ISO/ IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำสารเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2553โด่ไม้รู้ล้มไม้ยาคณะเภสัชศาสตร์
2553ลำดวนไม้ยาคณะเภสัชศาสตร์
2553คนทีสอไม้ยาคณะเภสัชศาสตร์
2553ตะลุมพุกไม้ยาคณะเภสัชศาสตร์
2553อีทกไม้ยาคณะเภสัชศาสตร์
2553รสสุคนธ์ไม้ยาคณะเภสัชศาสตร์
2553การจัดการความรู้เรื่อง ปัญหาที่พบบ่อย และการดูแลรักษาเครื่อง HPLCบทความ KM
2555การดูแลสุขภาพแบบไทย ด้วยลูกประคบสมุนไพรบทความเผยแพร่ในเวปไซต์ คณะเภสัชศาสตร์
2555การทำยาลูกกลอนสมุนไพรเวปไซต์ www.thaicrudedrug.com
2555หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามระบบ ISO/IEC 17025:2005 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารเภสัชศาสตร์ ฉบับที่ 18 (มกราคม - เมษายน 2555)
2555มหัศจรรย์ยาจากเมล็ดหมามุ่ยบทความใน www.thaicrudedrug.com
2556ไม้ยาในป่าอีสานบทความใน www.phargarden.com
2556ข้อสังกตที่ควรจดจำเบื้องต้น ในการแยกชนิดเห็ดระโงกและเห็ดระงากบทความเผยแพร่ในเวปไซต์คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ
2556สมุนไพรน่ารู้จัก 'นมทั้งห้า' บำรุงน้ำนมสตรีหลังคลอดบทความเผยแพร่ใน web site ของคณะเภสัชศาสตร์
2557องค์ประกอบทางเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจของว่านหมาว้อบทความเผยแพร่ใน web site ของคณะเภสัชศาสตร์
2557ดูแลสุขภาพแบบไทยด้วยการทับหม้อเกลือบทความเผยแพร่ในเweb site ของคณะเภสัชศาสตร์
2557ตำรับยาดี แก้ปวดเมื่อย มรดกภูมิปัญญาไทยบทความเผยแพร่ในเweb site ของคณะเภสัชศาสตร์
2557กำแพงเจ็ดชั้น (ตาไก้) สมุนไพรต้านเบาหวานบทความเผยแพร่ในเweb site ของคณะเภสัชศาสตร์
2557'เทียนดำ มีประสิทธิภาพต่อโรคเอดส์หรือไม่'บทความเผยแพร่ในเweb site ของคณะเภสัชศาสตร์
2561การสกัด แยกบริสุทธิ์ และศึกษาความคงตัวทางเคมีของสารสกัดสมุนไพรเพื่อรักษาอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์


หนังสือ/ตำรา

2553พืชพิษ สัตว์พิษแม็ค


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2018

สุดารัตน์ หอมหวล1,*, กมลชนก ขันทะ2, กรรณิการ์ ตรวจนอก2

ฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติที่ใช้ในโรงพยาบาลของไทย (1)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (17/03/2561)
2018

สุดารัตน์ หอมหวล1* ,ศิริวดี ศรีกงพาน2 และ ปฏิพล ลาภปรารถนา2

ฐานข้อมูลสมุนไพรออนไลน์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีwww.phargardeคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (17/03/2561)

2017

น.ส.ปาริฉัตร สารรัตน์, น.ส.สุจิตรา ใยงูเหลือม, ผศ.ดร.สุดารัตน์  หอมหวล

ฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติที่ใช้ในโรงพยาบาลของไทย (1)

อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (11/03/2560)
2017

น.ส.พีรญา อัครกนกสิน, น.ส.ลลิตา รามศักดิ์, ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

ฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติที่ใช้ใน ร.พ.ของไทย (2)

อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (11/03/2560)
2009Dr.Sudarat Homhual, Y.Chupraphawan, V Chantree, S. KrangsinsirikulThe development for sustainable livelihoods though multidisciplinary research.The 3rd UBU research cSunee Grand Hotel, Ubon Ratchathanee (28/07/2552)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2012Sudarat Homhual

Collection of Thai crude drug on website www.thaicrudedrug.comTaksila Hotel, Mahasarakham, Thailand (21/12/2555)
2011สุดารัตน์ หอมหวล และพลชาติหอมหวลMedicinal plant in Rong Koh Forest, Muang Srikai District, Ubon Ratchathani Province (Thailaโรงแรมออคิด จ.เชียงใหม่ (07/11/2554)
2010ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวลAntioxidant and Antimicrobial activities of Elephantopus scaber var scaber. and Elephantopus spicatuคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (08/12/2553)
-0001Collections of thai crude drug, on website www.thaicrudedrug.comโรงแรมตักศิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม (30/11/542)
-0001Collections of thai crude drug, on website www.thaicrudedrug.comโรงแรมตักศิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม (30/11/542)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

Asst.Prof.Dr.Sudarat Homhual

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : sudarat.h@ubu.ac.th

Tel : 045353623