ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2006 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
1998 ปริญญาโท เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวินิจฉัย) มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
1996 ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2020 - 2021 หัวหน้ากลุ่มวิชา เภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2018 - 2019 เลขานุการกลุ่มวิชา เภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2014 - 2015 ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายปฏิบัติการวิจัย
2013 - 2013 ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ
2011 - 2012 ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายปฏิบัติการ
2010 - 2011 รักษาราชการแทนผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายปฏิบัติการ
2009 - 2010 ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายปฏิบัติการ
2009 - 2011 หัวหน้าหน่วยผลิตยา และผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2007 - 2012 หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
2007 - 2009 ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายปฏิบัติการ

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ


2015 - ปัจจุบัน แพทย์แผนไทย (เภสัชกรรมไทย) รับรองโดยสภาการแพทย์แผนไทย
2014 - ปัจจุบัน แพทย์แผนไทย (ผดุงครรภ์ไทย) รับรองโดยสภาการแพทย์แผนไทย
1996 - ปัจจุบัน เภสัชกร รับรองโดยสภาเภสัชกรรมไทย

สาขาความเชี่ยวชาญ


Phytochemistry (Extraction, isolation of plant and natural product) and bioassay
Pharmaceutical Botany, Pharmacognosy, Natural Product Chemistry
Quality control of phytomaterials and herbal medicine
Herbal Medicines in Health Care System

Online herbal database of medicinal plant and Thai herbal remedyผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Homhual S, Bunyapraphatsara N, Kondratyuk T, Herunsalee A, Chaukul W, Pezzuto JM, Fong HHS, Zhang H-. Bioactive Dammarane Triterpenes from the Mangrove plant Bruguiera gymnorrhiza.. Journal of Natural Products 2006; 69: 421-424.

Homhual S, Zhang H-J, Bunyapraphatsara N, Kondratyuk TP, Santarsiero BD, Mesecar AD, Herunsalee A, C. Bruguiesulfurol, A new sulfur compound from Bruguiera gymnorrhiza.. Planta Medica 2006; 72: 255-260.

Bunyapraphatsara N, Dechsree(Homhual) S, Yoosook C, Herunsalee A and Panpisutchai Y.. Antiherpes simplex virus component isolated from Maclura cochinchinensis .. Phytomedicine 2000; 6: 421-424.


Research Articles (National)

Siriporn Siniltae, Chakkaphong Chawaha, Kusuma Jitsaeng, Zongporn Juengmunkong,Thaweesak Juengwatanatrakul, Sudarat Homhual, Supattra Rungsimakan,Rawiwun Kaewamatawong. Quality Control of Ya Thatu Obchey Preparation by High Performance Liquid Chromatography. J Thai Trad Alt Med 2020; 17(3): 418-427.

ผศ.ดร. จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ และ ผศ.ดร. สุดารัตน์ หอมหวล. การเปรียบเทียบปริมาณแคปไซซินอยด์และค่าดัชนีความเผ็ดในพริก ตามระยะการสุกแก่ของผล. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2011; 13(2): 6-13.

สุดารัตน์ หอมหวล ยุวดี ชูประภาวรรณ วิรัตน์ จันทร์ตรี. ฤทธิ์ฆ่าแมลงของพืชพิษต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2011; 13(4): 22-29.

Homhual S, Tongngok P, Sonsrakhu S, Bonjim J.. Evaluation of biological activities of crude extracts from Cratoxylum formosum (Jack.) Dyer. and Cayratia trifolia L. Domin young shoots.. Journal of Ubon Rajathanee University 2007; 9: 54-60.

Sripanidkulchai B, Homhual S and Poeknapo C.. Analysis of antioxidant vitamins in 30 Thai vegetables by high-performance liquid chromatography method.. IJPS 2005; 1: 58-69.

Suttipana N, Sripanidkulchai B and Homhual S.. The investigation and collection of Medicinal plants in Ubon Rajathanee.. Journal of Ubon Rajathanee University 2004; 6: 93-116.

Silaon V, Thanaketpaisarn O, Homhual S, Srijangwang J, Chalermrum P and Sripanidkulchai B.. Antibacterial activity of extracts from Andrographis paniculata.. Journal of Ubon Rajathanee University 2003; 5: 37-44.

Silaon V, Thanaketpaisarn O, Homhual S, Juksupa N, Im-aimsap W, Sripanidkulchai B.. Formulation of Andrographis paniculata gel for antibacterial activity.. KKU Research Journal 2002; 7: 65-70.

Homhual S, Wangmaneerat A, Tuisimma J, Imsontear N, Inkaew S.. Cytotoxic activity of northeastern indiginous plants using Brine shrimp lethality test.. Journal of Ubon Rajathanee University 2002; 4: 10-17.


Review Articles (National)

Homhual S. Dangerous Plants. Thai Pharm Health Sci J 2007; 2(2): 159-165.


Proceeding (International)

Homhual S, Homhual P. Collections of thai crude drug, on website www.thaicrudedrug.com. In: The 1st International Conference on Health Science, Thai Traditional and Alternative Medicine; 2012 Dec 21; Mahasarakham University. : Thailand; 2012. p.38-45

Homhual S, Suwannakut S.. Antioxidant and antimicrobial activities of Elephantopus scaber var scaber. In: The 9th NRCT – JSPS Joint Seminar. “Natural Medicine Research for the next decade: New Challenges and future collaboration; 2019 Jun 14; Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok. : Thailand; 2010. p.134-135

Homhual S, Thisoda P, Suwannakut S, Charoenmit A, Charoenmit N, Kwaiwong K. The Evaluation of toxicity and antimicobial activity of fermented liquor extract of Elephantopus scaber L.. In: The 8th Joint Seminar NRCT – JSPS, Faculty of Pharmaceutical Sciences; 2008 Dec 3; Chulalongkorn University, Bangkok. : Thailand; 2008. p.247-248

Homhual S, Bunyapraphatsara N, Zhang H-J, Kondratyuk T, Santarsiero BD, Mesecar AD, Herunsalee A, Chaukul W, Pezzuto JM, Fong HHS. Cancer chemopreventive agents from Bruguiera gymnorrhiza (L.) Savigny. flowers. In: The 5th International symposium on chromatography of natural products; 2006 Jun 19; Lublin, Poland. : Poland; 2006. p.108-109


Proceeding (National)

สุดารัตน์ หอมหวล, วิรัตน์ จันทร์ตรี, กัลยาณี โตนุ่ม และนิยาวดี หลานท้าว. การศึกษาทางเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของวัชพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. In: การประชุมวิชาการ ม.อุบลฯ วิจัย ครั้งที่ 2; 2008 Jul 28; มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี. : อุบลราชธานี; 2008. p.353-359


Book

สุดารัตน์ หอมหวล. editor. สมุนไพรในป่าอีสาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี. 1st ed. อุบลราชธานี: ยงสวัสดิ์ อินเตอร์กรุ๊ป; 2015.

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล. editor. พืชพิษ สัตว์พิษ ISBN 978-974-412-789-1. กรุงเทพมหานคร: แม็ค; 2010.


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการPoster Presentation (International)

2018 สุดารัตน์ หอมหวล, กมลชนก ขันทะ, กรรณิการ์ ตรวจนอก ฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติที่ใช้ในโรงพยาบาลของไทย (3) The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2018 สุดารัตน์ หอมหวล ,ศิริวดี ศรีกงพาน และ ปฏิพล ลาภปรารถนา ฐานข้อมูลสมุนไพรออนไลน์ www.phargarden.com(1) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2017 น.ส.พีรญา อัครกนกสิน, น.ส.ลลิตา รามศักดิ์, ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

ฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติที่ใช้ใน ร.พ.ของไทย (2)

9th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2017 “Innovative Pharmaceutical Products and Services in Thailand 4.0” อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2017 น.ส.ปาริฉัตร สารรัตน์, น.ส.สุจิตรา ใยงูเหลือม, ผศ.ดร.สุดารัตน์  หอมหวล ฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติที่ใช้ในโรงพยาบาลของไทย (1) 9th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2017 “Innovative Pharmaceutical Products and Services in Thailand 4.0” อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2011 สุดารัตน์ หอมหวล และพลชาติหอมหวล Medicinal plant in Rong Koh Forest, Muang Srikai District, Ubon Ratchathani Province (Thaila การประชุมนานานาชาติพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย ครั้งที่ 15 โรงแรมออคิด จ.เชียงใหม่
2010 Chaisrisa K, Tongsaen K, Singsena K, Kaewamatawong R, Homhual S* The development and stability study of water hardness test kit The 2nd Annual International Conference of Northeast Pharmacy Research Mahasarakham University
2006 Homhual S, Tongngok P, Sonsrakhu S, Bonjim J Evaluation of biological activities of crude extracts from Cratoxylum formosum (Jack.) Dyer. and Cayratia trifolia L. Domin young shoots The 23rd Annual research conference in Pharmaceutical sciences, JSPS 1st Medicinal chemistry seminar of Asia / Africa Science Platform program Faculty of Pharmacy, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

Poster Presentation (National)

2018 สุดารัตน์ หอมหวล, สรัลชนา การะเกษ, จิดาภา เอื้อตระการวิวัฒน์ Online herbal database of Faculty of Pharmaceutical Science, Ubon Ratchathani University )www.phargarden.com)(2) The 11th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2019 “Future Pharmacy Profession: Challenges and Initiatives” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2009 Homhual S, Suwannakut S. Antioxidant and antimicrobial activities of Ludwigia hyssopifolia and Euphorbia hirta The 26th Annual research meeting in Pharmaceutical Sciences Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok , Thailand
2009 สุดารัตน์ หอมหวล, ยุวดี ชูประภาวรรณ, วิรัตน์ จันทร์ตรี, สุกัญญา คลังสินศิริกุล. ฤทธิ์ฆ่าแมลงของพืชพิษจากประเทศไทย และลาว ต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว การประชุมวิชาการ ม.อุบลฯ วิจัย ครั้งที่ 3 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จ.อุบลราชธานี
2009 Promadee S, Sakulwannarak R, Wanthong D, Juengwatanatrakul T, Homhual S* Micropropagation of Elephantopus scaber var scaber. The 1st Annual Northeast Pharmacy Research Conference Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand
2009 Tipaukson T, Junkrod C, Kaewmaneechai T, Suwannakut S, Homhual S* Antibacterial activity of Bauhinia strychnifolia Craib. against food poisoning bacteria The 1st Annual Northeast Pharmacy Research Conference Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand
2001 Homhual S, Sripanidkulchai B, and Poeknapo C Determination of antioxidant vitamin in the edible medicinal plants by HPLC The 18th Annual research meeting in Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
2001 สุดารัตน์ หอมหวล, อารี วังมณีรัตน์, จักรกฤษณ์ ตุ่ยสิมมา, นภาพร อิ่มนเทียะ และ ศรายุทธ อินทร์แก้ว การศึกษาความเป็นพิษต่อไรทะเลของสารสกัดผักพื้นบ้านอีสาน การสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีชีวภาพเภสัชกรรม ครั้งที่ 3. เรื่อง “การวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นยา เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ห้องบ้านแสนตอ โรงแรมปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ


2012 หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และผู้จัดการคุณภาพ (ได้รับการรับรองระบบ ISO 17025 ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม น้ำแข็ง) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ระดับชาติ)
2012 ข้าราชการดีเด่น (สายวิชาการ ด้านการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2555 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ระดับชาติ)
2011 ข้าราชการดีเด่น (สายวิชาการ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2554 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ระดับชาติ)
2011 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ (ระดับชาติ)
2011 รางวัลพระราชทานชมเชยประเภทหนังสือสารคดีดีเด่นสำหรับเยาวชน “พืชพิษสัตว์พิษ” (สำนักพิมพ์แม็ค) สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ (ระดับชาติ)
2011 ข้าราชการดีเด่น (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ระดับชาติ)


ทุนวิจัยที่ได้รับ


2019 - 2019 จัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้านเคมีฟิสิกส์ของกระวาน ลูกจันทน์ แห้วหมู ดอกจันทน์ แฝกหอม เปราะหอม
2018 - 2021 โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาธาตุอบเชย (ยาน้ำ)
2018 - 2021 โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาประสะกะเพรา (ยาผง, ยาแคปซูล)
2018 - 2020 จัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้านเภสัชเวทและ พฤกษศาสตร์ของกระวาน ลูกจันทน์ แห้วหมู ดอกจันทน์ แฝกหอม เปราะหอม
2018 - 2019 โครงการสำรวจและเก็บรวบรวมสมุนไพรหายากในตำรับยาไทย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้แห้งอ้างอิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2018 - 2019 โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาธาตุบรรจบ (ยาผง/แคปซูล)
2017 - 2018 การจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย : ตำรับยาประสะไพล (ยาแคปซูล/ยาผง)
2017 - 2018 โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาหอมเทพจิตร-วัตถุดิบ
2017 - 2019 โครงการการจัดทำมาตรฐานยาแผนไทย ยาหอมเทพจิตร (ยาผง)
2017 - 2018 โครงการสำรวจและเก็บรวบรวมสมุนไพรหายากในตำรับยาไทย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้แห้งอ้างอิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2017 - 2018 โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชื่อมโยงองค์ความรู้ตำรับยาแผนไทยที่ใช้ในโรงพยาบาลกับข้อมูลวิจัยเชิงวิชาการ
2016 - 2018 พิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้a
2016 - 2017 การสำรวจและศึกษาพืชสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานีที่มีฤทธิ์ป้องกันเซลล์สมองเสื่อม
2015 - 2016 พิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้(3)
2015 - 2016 พิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ ปีงบประมาณ 2559
2015 - 2016 การสำรวจและศึกษาพืชสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานีที่มีฤทธิ์ยับยั้งไวรัสไข้หวัดใหญ่
2013 - 2013 พิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้(2)
2013 - 2013 ฐานข้อมูลพรรณไม้อ้างอิงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2013 - 2013 การจัดทำสวนสมุนไพรรอบเรือนอีสานต้นแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2013 - 2013 การจัดทำสวนสมุนไพรรอบเรือนอีสานต้นแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2012 - 2012 โครงการจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรไทยเขตอีสานใต้2
2012 - 2013 ฐานข้อมูลพรรณไม้อ้างอิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2012 - 2012 โครงจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ (1)
2012 - 2012 โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้งและเครื่องยาไทยอีสาน
2012 - 2013 พิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ (2)
2012 - 2013 การจัดทำพิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ (2)
2012 - 2013 โครงการจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้อ้างอิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่คิดภาระงานเทียบเท่างานวิจัย)
2011 - 2011 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำนมราชสีห์
2011 - 2012 โครงการจัดทำมาตรฐานสมุไพร UBU Specification Series 2 ตำรับยาเหลืองปิดสมุทร
2011 - 2012 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานเรื่อง คู่มือการศึกษาสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ด้วยตนเอง เล่ม 2
2011 - 2012 โครงการจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ 2
2011 - 2012 การจัดทำคู่มือเพื่อการศึกษาสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ด้วยตนเอง เล่ม 2
2011 - 2012 โครงการจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรไทยเขตอีสานใต้2(โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่คิดภาระงานเทียบเท่างานวิจัย)
2011 - 2012 การจัดทำมาตรฐานตำรับยาสมุนไพร UBU Specification series2 ตำรับยาเหลืองปิดสมุทร (โครงทำนุฯที่คิดภาระงานเทียบเท่างานวิจัย)
2010 - 2011 การจัดทำมาตรฐานตำรับยาสมุนไพร UBU Specification series 1 ตำรับยาแก้ไข้จันทน์ลีลา (โครงทำนุฯที่คิดภาระงานเทียบเท่างานวิจัย)
2010 - 2011 การศึกษาทางเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำนมราชสีห์
2010 - 2011 การสกัด แยกบริสุทธิ์ และศึกษาความคงตัวทางเคมีของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทยเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
2009 - 2009 Standardization of medicinal plant for Thai herbal Pharmacopoeia
2009 - 2009 Professional Information Leaflet Translation
2009 - 2009 การสกัดแยกบริสุทธิ์และศึกษาความคงตัวของสารสกัดสมุนไพร เพื่อรักษาอาการผมร่วง และเร่งการงอกของผมใหม่
2009 - 2010 การสกัดและแยกบริสุทธิ์สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ และศึกษาความคงตัวทางเคมี สารสกัดจากธรรมชาติกลุ่มไฟโตเอสโตรเจน และกลุ่มที่มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือด เพื่อลดอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่
2009 - 2010 การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำนมราชสีห์
2009 - 2009 Standardization of medicinal plant for Thai herbal Pharmacopoeia
2009 - 2010 การศึกษาทางเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำนมราชสีห์
2008 - 2010 การสกัด แยกบริสุทธิ์ และศึกษาความคงตัวทางเคมีของ สารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านไทย เพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
2007 - 2008 ฤทธิ์ฆ่าแมลงของพืชพิษจากประเทศไทย และลาว ต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


July 23rd,2020


ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชเคมี และเทคโนโลยีเภสัชกรรม

Email : sudarat.h@ubu.ac.th

โทร : +66-0-4535-3630

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190