ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2009 รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ประเทศไทย
2003 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
1995 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
1992 เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2015 - 2016 รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2013 - 2014 เลขานุการกลุ่มวิชา กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
2005 - 2006

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ


2009 - 2010 เครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (คภ.สสส. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1993 - 2018 สมาชิก สภาเภสัชกรรม

สาขาความเชี่ยวชาญ


การทดสอบฤทธิ์ทางต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์จ้านแก้ปวดอักเสบของสารสกัดสมุนไพรผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Preecha Boonchoong, Zongporn Juengmunkong , Wipawee Saohin , Suparat Chanluang, Kitiya Kaiyafai and Chakhattrai Tapkeaw.. Quantitative Analysis of L-DOPA in Mucuna pruriens Seeds by High Performance Liquid Chromatography  . Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 2018; 13(4): 187-191.

Chanluang S, Salikabkeo P, Kanchanapoo J, Kaewamatawong R, Prasitpuriprecha C. Anti-oxidative Effects and Toxicity of Bauhinia penicilliloba Ethanolic Leaf Extracts. Chiang Mai J. Sci. 2016; 43: 1-12.

Taejarernwiriyakul O, Anzai N, Jutabha P, Kruanamkam W, Chanluang, S. Hypouricemia and Nephroprotection of Coix lacryma-jobi L. Seed Extract. Songklanakarin Journal of Science and Technology 2015; 37(4): 441-447.

Miura D, Anzai N, Jutabha P, Chanluang S. He X, Fukutomi T, Endou H. Human urate transporter 1 (hURAT1) mediates the transport of orotate. Journal of Physiological Sciences 2011; 61(3): 253-257.

Tachampa K, Takeda M, Khamdang S, Noshiro-Kofuji R, Tsuda M, Jariyawat S.. Interactions of Organic Anion Transporters and Organic Cation.. J Pharmacol Sci . 2008; 106: 435-443.

Anzai N1, Miyazaki H, Noshiro R, Khamdang S, Chairoungdua A, Shin HJ, Enomoto A, Sakamoto S, Hirata T, Tomita K, Kanai Y, Endou H.. The multivalent PDZ domain-containing protein PDZK1 regulates transport activity of renal urate-anion exchanger URAT1 via its C terminus.. Journal of Biology and Chemistry. 2004; 279(44)(-): 45942-50.

Khamdang S1, Takeda M, Shimoda M, Noshiro R, Narikawa S, Huang XL, Enomoto A, Piyachaturawat P, Endou H.. Interactions of Human- and Rat-Organic Anion Transporters with Pravastatin and Cimetidine. Journal of Pharmacological Sciences. 2004.. Journal of Pharmacological Sciences. 2004; 94(2).(-): 197-202.

Hasannejad H, Takeda M, Taki K, Shin HJ, Babu E, Jutabha P, Khamdang S, Aleboyeh M, Onozato ML, Tojo A, Enomoto A, Anzai N, Narikawa S, Huang XL, Niwa T, Endou H. Interactions of human organic anion transporters with diuretics.. The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 2004; 308(3)(-): 1021-9.

Alebouyeh M1, Takeda M, Onozato ML, Tojo A, Noshiro R, Hasannejad H, Inatomi J, Narikawa S, Huang XL, Khamdang S, Anzai N, Endou H.. Expression of Human Organic Anion Transporters in the Choroid Plexus and Their Interactions with Neurotransmitter Metabolites.. Journal of Pharmacological Sciences. 2003; 93(4)(-): 430-6.

Khamdang S, Takeda M, Babu E, Noshiro R, Onozato ML, Tojo A, Enomoto A, Huang XL, Narikawa S, Anzai N, Piyachaturawat P, Endou H.. Interaction of Human and Rat Organic Anion Transporter 2 with Various Cephalosporin Antibiotics.. European Journal of Pharmacology. 2003; 465(1-2)(-): 1-7.

Enomoto A, Takeda M, Tojo A, Sekine T, Cha SH, Khamdang S, Takayama F, Aoyama I, Nakamura S, Endou H, Niwa T.. Role of Organic Anion Transporters in the Tubular Transport of Indoxyl Sulfate and the Induction of Its Nephrotoxicity.. Journal of the American Society of Nephrology. 2002; 13(7)(-): 1711-20..

Takeda M, Khamdang S, Narikawa S, Kimura H, Kobayashi Y, Yamamoto T, Cha SH, Sekine T, Endou H.. Human Organic Anion Transporters and Human Organic Cation Transporters Mediate Renal Antiviral Transport.. The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 2002; 300(3)(-): 918-24..

Takeda M, Khamdang S, Narikawa S, Kimura H, Hosoyamada M, Cha SH, Sekine T, Endou H.. Characterization of Methotrexate Transport and Its Drug Interactions with Human Organic Anion Transporters.. The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 2002; ;302(2)(-): 666-71..

Khamdang S, Takeda M, Noshiro R, Narikawa S, Enomoto A, Anzai N, Piyachaturawat P, Endou H.. Interactions of human organic anion transporters and human organic cation transporters with Nonsteroidal anti-inflammatory drugs.. The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 2002; 303(2)(-): 534-9..


Research Articles (National)

ใจนุช กาญจนภู, ระวิวรรณ แก้วอมตะวงศ์, สุภารัตน์ คำแดง และคณะ. การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรที่มีในตำรับยาสตรีแผนโบราณต่อการหดตัวของมดลูก. ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2016; 6(3): 202-208.

Sethabouppha B, Chanluang S, Lam LH, Suwannakul S. Screening of Thai plants for inhibition of CYP2D6 enzyme activity.. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2015; 17(3)(-): 28-32.

อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล, ธณวรรฒณ์ แก้วเนตร, วันทิกา เครือน้ำคำ, และคณะ. Relationship between antixanthine oxidase activity and total phenolic content in Thirteen kinds of Thai medicinal plant.. Journal of science & technology, Ubon Ratchathani University 2013; 15(2)(-): 58-68.

นิภาพร เมืองจันทร์ สุภารัตน์ คำแดง ธารารัตน์ พรยิ้ม โยธกา ถานะลุน และสุธัญญมาศ บุระมุข. ระดับสมรรถภาพปอดของตำรวจจราจร จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2011; 13: 68-74.

อ้อมใจ แต้เจริญวิริยกุล เมธี บัวสาย อิทธิชัย รัตนาตรานุรักษ์ เพียงหทัย ศรียอด สุภารัตน์ จันทร์เหลือง. ฤทธิ์ต้านแซนทีนออกซิเดสของพืชสมุนไพร. ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2011; 6(1): 1-6.

Chanluang S, Arlai S, Srilakorn W, Pengkumsri N.. Antimicrobial Activity of Alpinia conchigera Extract on Enterococcus faecalis Biofilm. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 2011; 5(4): 279-286.

นพวัฒน์ เพ็งคำศรี, จัตุพล กันทะมูล, ภัทราภรณ์ โตวัฒนกิจ และคณะ. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเหง้าข่าลิง. วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2011; 6(3): 195-201.

จารุวรรณ์ วงบุตดี,สุภารัตน์ คำแดง, สุรชัย จูมพระบุตร,ลักษณา เจริญใจ. การศึกษาฤทธิ์เอสโตรเจนจากสมุนไพรพื้นบ้านในเขตจังหวัดอุบลราชธานีที่มีฤทธิ์ต่อการทำงานของเนื้อเยื่อที่อาศัยเอสโตรเจน. IJPS 2011; 8(1): 34-39.

จารุวรรณ์ วงบุตดี, สุภารัตน์ คำแดง, สุรชัย จูมพระบุตร และลักษณา เจริญใจ. การศึกษาฤทธิ์ไฟโตเอสโตรเจนจากส่วนสกัดน้ำเต้าหลวงในหนูถีบจักร. ธรรมศาสตร์เวชสาร 2010; 10: S133-138.

Khamdang S, Kanchanapoo J, Meungchan N, Sittikanka S, lhaolaem A, Wilamat W, Pengkumsri N. Antimicrobial Activity of Piper betle Ethanolic Leaf Extract on Enterococcus faecalis Biofilm. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2010; 6(2): 84-91.

มาลี จงธนากร,ใจนุช กาญจนภู, สุภารัตน์ คำแดง.. ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสมุนไพรค่อ Enterococcus faecalis. วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหิดล. 2008; 28: 177-187.

Chaikoolvatana A, Chanluang S, Pothaled P.. A comparison of dengue hemorrhagic fever control interventions in northeastern Thailand.. Southeast Asian journal of tropical medicine and public health 2008; 39(4): 617-627..

พมมะวง ชาลีกาบแก้ว พรทิพย์ คำจันทร์ สรินยา เจิมขุนทด พรศิริ ไพทอง ใจนุช กาญจนภู สุภารัตน์ จันทร์เหลือง. การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันและกึ่งเรื้อรังของสารสกัดใบเสี้ยวแดงด้วยเอทานอลในหนูถีบจักร. สารสารวิจัย มอบ ครั้งท่ี 2 2008; -(-): 370-375.


Proceeding (International)

 Suparat Chanluang, Phubed Nilatawong, Pichsinee Sutheerapongs, Konlarat Cherdkoksri, Worakant Mitwong and Rawiwun Kaewamatawong. Amount of protein, crude fiber and β-glucan, and anti-oxidative activity in edible wild mushrooms used as food in Ubon Ratchathani province. In: ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ editor. Journal of Science and Technology Ubon Ratchathani University; -0001 Nov 30; รร สุโกศล กทม. อุบลราชธานี: ; 2017. p.240-248


Proceeding (National)

Suparat Chanluang, Jainuch Kanchanapoo, Rawiwun Kaewamatawong, Benjabhorn Sethabouppha, Phubed Nilatawong, Wantika Kruanamkam. The effect of Bauhinia penicilliloba leaf extract on aortic protectionin experimental diabetic rats  . In: The 6th Current drug development (CCD) International conference 2020; 1970 Jan 1; Songkhla, Thailand. Songkhla: ; 2020. p.Sup 9-11


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการOral Presentation (National)

2012 Taejarernwiriyakul O, Buasai M, Rattanatranurak I, Sriyod P, Chanluang S. xanthine oxidase inhibitory activity of medicinal plants The 4th Annaul Northeast Pharmacy Research Conference of 2012 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Poster Presentation (International)

2020 Suparat Chanluang, Jainuch Kanchanapoo, Rawiwun Kaewamatawong, Benjabhorn Sethabouppha, Phubed Nilatawong, Wantika Kruanamkam

The effect of Bauhinia penicilliloba leaf extract on aortic protection

in experimental diabetic rats  

The 6th Current drug development (CCD) International conference 2020 Songkhla, Thailand
2017 Suparat Chanluang, Phubed Nilatawong, Pichsinee Sutheerapongs, Konlarat Cherdkoksri1, Worakant Mitwong1 and Rawiwun Kaewamatawong Amount of protein, crude fiber and β-glucan, and anti-oxidative activity in edible wild mushrooms used as food in Ubon Ratchathani province The 1st International conference on natural medicine: From local wisdom to international research รร สุโกศล กทม

Poster Presentation (National)

2020 มณฑกานติ์ สว่าง ธนภรณ์ ภัทรวเมธ สุภารัตน์ จันทร์เหลือง และ นิธิมา สุทธิพันธ์ การคัดเลือกยีสต์และราพันธุ์ดีเพื่อใช้ในการผลิตเหล้าหวาน The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020: Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era : การปฏิวัติวิชาชีพเภสัชกรรมในยุคดิจิตัล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2019 รชัพล สวนงาม, วศัพล วิลยัโรจน์, ผศ.ดร.สุภารตัน์ จันทร์เ์หลือง, รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์, ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจนั ทร์, อ.ภเูบศร์นิลาทะวงศ์, อ.ดร.วนัทิกา เครือน้ำคำ Effect of Russula spp. crude extracts on antimicrobial properties The 11th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2019 ในหัวข้อ โอกาสและความท้าทายของวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2018 Kridsadar Wisetdee, Kingdao Nonpila, Rawiwun Kaewamatawong Suparat Chanluang Amyloglucosidase inhibitory activity of wild mushroom extracts in Russula spp. ประชุมวิชาการ 3 สถาบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2016 กลรัตน์ เชิดโคกศรี วรกานต์ มิตรวงค์ สุภารัตน์ จันทร์เหลือง และ ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารเบต้ากลูแคนที่สกัดจากเห็ดหำฟาน เห็ดซี่น และเห็ดพุงหมู ประชุมวิชาการ 3 สถาบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2012 กฤตยา บุญญกิจ นิตรียา เสมสูงเนิน และปิยนุช บุตรสมบัติ, น้องเล็ก คุณวราดิศัย และสุภารัตน์ จันทร์เหลือง ความรู้เรื่องการใช้ยาคุมกำเนิดของผู้รับบริการที่ร้านยา The 4th Annaul Northeast Pharmacy Research Conference of 2012 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2012 Chonchanok Chaweewong1, Pattara Boonsai1, Nonglek Kunawaradisai2, Suparat Chanlaung Knowledge and Behavior in Using Postcoital Pills of Consumers in Community Pharmacy The 4th Annaul Northeast Pharmacy Research Conference of 2012 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2012 Inlaoyai P, Meeshana S, Inta T, Chanluang S, Kunawaradisai N. Consumer's opinion towards services from quallfied versus general community pharmacy in Muang di The 4th Annaul Northeast Pharmacy Research Conference of 2012 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2012 Nasatid A, Jitaree K, Sripa R, Chanluang S, Kunawaradisai N. Comparison study of opinion and factors related to services from general versus chain store communit The 4th Annaul Northeast Pharmacy Research Conference of 2012 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2011 นพวัฒน์ เพ็งคำศรี จัตุพล กันทะมูล นิภาพร เมืองจันทร์ สุภารัตน์ จันทร์เหลือง ฤทธิ์ปกป้องตับของสารสกัดข่าลิง The 3rd Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2011 “Integrated Pharmacy: From Research to Practice” คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี


ทุนวิจัยที่ได้รับ


2016 - 2018 การศึกษาปริมาณสารสำคัญ สารพิษ และองค์ประกอบทางอาหารของพืชสมุนไพรหมามุ่ยอินเดีย (Mucuna pruriens) ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
2016 - 2017 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อัลฟาอะไมเลสและแอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดเห็ดไคล
2014 - 2015 การศึกษาปริมาณสารเบต้ากลูแคน โปรตีน และเส้นใยในเห็ดป่าที่ใช้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี
2007 - 2007 การศึกษาฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดและฤทธิ์ปกป้องการทำงานของหลอดเลือดและไตของสารสกัดว่านหมาว้อในหนูเบาหวาน
2007 - 2008 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเสี้ยวแดงและการป้องกันการทำงานผิดปกติของไตและหลอดเลือดในหนูเบาหวาน
2006 - 2006 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
2005 - 2007 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการหายของแผลของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb
2005 - 2007 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการหายของแผลของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb.
2005 - 2007 การศึกษาฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และต้านการอักเสบ-ปวดของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb.
2004 - 2005 การทดสอบพิษเฉียบพลันและกึ่งเรื้อรังของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านที่มีฤทธิ์เอสโตรเจน


การกำกับดูแลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา


2015 นางสาวอ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล -
2009 นางสาวดวงเดือน ตั้งวันเจริญ วท.ม. บริหารบริการสุขภาพ 2553


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


October 22nd,2020


ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตรื

Email : supharat.k@ubu.ac.th

โทร : +66-0-4535-3617

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190