ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ดร.สุรชัย จูมพระบุตร

การศึกษา

Ph.D. Medicinal Chemistry and Pharmacognocy (2001)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (1995)


ตำแหน่งบริหาร


2564-2565หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2560-2562รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2558-2560รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2556-2557รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
2555-2556รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
2555-2554ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2555-2554รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
2552-2553รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
2550-2552รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
2546-2550ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
2545-2546ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย


สาขาเชี่ยวชาญ

Molecular Modeling in Drug Design and Discovery, Bioinformatics, Estrogenic compounds from Natural resources (Phytoestrogens)


ทุนวิจัยที่ได้รับ

2548 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตและฤทธิ์เหนี่ยวนำการตายของเซลล์ของ flavonoids ที่แยกจากพืชสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae,   งบประมาณแผ่นดิน


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2010การศึกษาฤทธิ์ไฟโตเอสโตรเจนจากส่วนสกัดน้ำเต้าหลวงในหนูถีบจักรธรรมศาสตร์เวชสาร
2011การศึกษาฤทธิ์เอสโตรเจนจากสมุนไพรพื้นบ้านในเขตจังหวัดอุบลราชธานีการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2018

การวิเคราะห์ชื่อการค้าของรายการยารูปแบบดัดแปรที่มีจําหน่ายในประเทศไทย

เภสัชศาสตร์อีสาน

งานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ

 
2546De Novo Ligand Design of Selective Estrogen Receptor Modulators (SERMs)Mahidol University Journal of Pharmaceutical Science


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบบรรยายระดับนานาชาติ

2007Joomprabutra S.,Vajragupta OpaStructure based pharmacophore model of neuraminidase inhibitorsโรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพ (23/11/2550)
2005Joomprabutra S, Chanluang S, Wongbutdee J, Juengwatanatrakul T, Jitsaeng K, Bongcheewin B. Phytoestrogens from local medicinal plants in Ubon Ratchathani provinceMahasarakham, TH (21/10/2548)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2001Joomprabutra S, Whetstone JL, Brueggemeier RW. Molecular modeling studies of benzopyranone combinatorial libraries. Sandiego,CA (04/04/2544)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ดร.สุรชัย จูมพระบุตร

Dr.Surachai Joomprabutra

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email : surachai.j@ubu.ac.th

Tel : 045353623