ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2008 Ph.D. Pharmaceutical Sciences มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์, ประเทศสหราชอาณาจักร
1999 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชการ-เภสัชอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
1990 เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2014 - 2015 หัวหน้ากลุ่มวิชา เภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2011 - 2013 ผู้จัดการ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2009 - 2011 ผู้จัดการ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2001 - 2002 รองคณบดี ฝ่ายปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1999 - 2001 ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1995 - 1996 รักษาการรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1994 - 1995 รักษาการรองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ


2014 - ปัจจุบัน สมาชิก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
1991 - ปัจจุบัน สมาชิก สภาเภสัชกรรม

สาขาความเชี่ยวชาญ


Industrial Pharmacy, GMP, Production Process, Quality Assurance and Qality Control, Formulation Sciences, Physicochemical Characterization of Drug/ Materials in Solid State, Cytochrom P450 Mediated-Drug Metabolism, Herbs-Drugs Interactionsผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Apiyada Nonpunya Benjabhorn Sethabouppha Stefano Rufini Nattida Weerapreeyakul. Cratoxylum formosum ssp. pruniforum activates the TRAIL death receptor complex and inhibits topoisomerase I. South African Journal of Botany (SAJB) 2018; 114: 150-162.

Vilasinee Hirunpanich Jun Katagi Benjabhorn Sethabouppha Hitoshi Sato. Demonstration of docosahexaenoic acid as a bioavailability enhancer for CYP3A substrate: in vitro and in vivo evidence using cyclosporine in rats. Drug Metabolism and Disposition 2006; 34(2): 205-210.


Research Articles (National)

Benjabhorn Sethabouppha Suttasinee Suwannakul Chotima Poeaknapo Nitikorn Promcharoen Monchaya Wongthatam Wipawee Saohin. Quality of Ranitidine Tablets Available in Some Parts of Thailand. Journal of Health Science 2003; 12: 75-80.


Proceeding (International)

Benjabhorn Sethabouppha Oranuch Thanaketpaisarn Wongsakorn Suchaoin Hung Thanh Lam Andreas Bernkop-Schnürch. Water Absorption and Mucoadhesive Properties of Scaphium macropodum Beaum (Malva Nut). In: The 4th Current Drug Development International Conference (CDD2016); 2016 Jun 1; Patong Beach Phuket Thailand. Songkhla Thailand: ; 2016. p.184-185


Proceeding (National)

Apinan sukbot Oranuch Thanakhatepaisal Nitima Suttipanta Chutinun Prasitpuripreecha Benjabhorn Sethabouppha. Effect of Maltodextrin and Lactose on Physicochemical Properties of Spray Dried By-Products Water of Germinated RD-6 rice processing. In: The National Conference of Thai University Academics Council (ปอมท 2560); 2017 Nov 23; Chareonthani Princess Hotel Khon Kean Thailand. Khon Kean Thailand: ; 2017. p.50-61

Thunyatip Chantornpasit Pichamon Tangsiriwattanakul Wanvisa Rattanapanudda Oranuch Thanakhatepaisal Benjabhorn Sethabouppha. Anti-microbial Activity of Andrographis paniculata and Garcinia mangostana Extract – Mixtures. In: W Tassaneeyakul Ch Prasitpuriprecha Ch Karnjanasilp editor. The 3nd Annual National Conference of Northeast Pharmacy Research; 2011 Feb 12; Ubon Ratchathani University Thailand. Ubon Ratchathani Thailand: Ubon Ratchathani University Press; 2011. p.50-54


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการPoster Presentation (International)

2015 Nquyen Tien Huy Benjabhorn Sethabouppha Charuwan Tanawiroon Determination of Vitamin C Content in Thai Pineapple Waste Quality Management and Food Safety 2015 Hanoi University of Sciences and Technology

Poster Presentation (National)

2018 Prakayfa Klindokput, Hongfah Jitsaeng, Nattaphon Moonsri, Oranuch Thanaketpaisan, Benjabhorn Sethabouppha, Suttasinee Suwannakul Effect of Navy Bean and other 5 Thai Herbal Ethanolic Crude Extracts on Rat CYP3A4 Enzyme Activity In-Vitro The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2018 Khon Kean University Thailand
2018 Nichakarn Kongwattananon Wiroon Waewsri Wiwat Srisawat Thitidaj Luetrakul Pannarat Akanithapichat Sutasinee Suwannakul Benjabhorn Sethabouppha Effect of Tummy-Wood (Careya arborea Roxb.) and other 4 Thai Herbal Ethanolic Crude Extracts on Rat CYP3A4 Enzyme Activity In- Vitro The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2018 Khon Kean University Thailand
2010 N Pengkamsri W Ratanapanadda T Juntaraprasit A Sooppamas B Sethabouppha Effect of Eudragit® L30 D-55 Coating Levels on Dissolution of Paracetamol Enteric Coated Tablets : N The second annual northeast pharmacy research conference 2010 Mahasarakham University Thailand


ทุนวิจัยที่ได้รับ


2018 - ปัจจุบัน ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธ์ การผลิตข้าวกล้องงอกกาบาสูงโดยการหมักร่วมกับสายพันธุ์แลคโตบาซิลลัสในเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2012 - 2013 ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล ผลของสารสกัดสมุนไพร5ชนิดต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครมพี450ในหลอดทดลอง(ต่อเนื่อง) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
2011 - 2012 ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล ผลของสารสกัดสมุนไพร 5 ชนิดต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครม พี450 ในหลอดทดลอง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
2009 - 2010 ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล ผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ในหลอดทดลอง เงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2009 - 2009 ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล ผลของสารสกัดกวาวเครือต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ในหลอดทดลอง เงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2008 - 2009 วิภาวี เสาหิน ลักษณา เจริญใจ ปรีชา บุญจูง ทรงพร จึงมั่นคง เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา การจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาเเคปซูลขิง เพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย งบประมาณ รัฐบาลไทย
2007 - 2008 วิภาวี เสาหิน ลักษณา เจริญใจ ปรีชา บุญจูง ทรงพร จึงมั่นคง เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา การจัดทำข้อมูลมาตรฐานของแคปซูลขิงเพื่อบรรจุในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย งบประมาณ รัฐบาลไทย
1996 - 1997 บังอร ศรีพานิชกุลชัย, สุภารัตน์ คำแดง, เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา, นุติยา วีระวัฒนชัย, ถนอนศักดิ์ ชิราวุฒิ, สมชาย สินชัยสุข ความรู้ด้านอาหารและยาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาบในจังหวัดอุบลราชธานี 2539 เงินงบประมาณ รัฐบาลไทย


การกำกับดูแลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา


2018 อภินันท์ สุขบท ผลิตภัณฑ์ผงแห้งจากน้ำข้าวกล้องงอกพันธ์ุ กข6 :การเตรียมและการประเมิน วท.ม. ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ 2558


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


March 26th,2018


ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชเคมี และเทคโนโลยีเภสัชกรรม

Email : benjabhorn.s@ubu.ac.th

โทร : +66-0-4535-3630

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมารค์ ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190