ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2019 American Academy of HIV Expert American Academy of HIV Medicine, ประเทศสหรัฐอเมริกา
2016 American Academy of HIV Pharmacist (AAHIVP) American Academy of HIV Medicine, ประเทศสหรัฐอเมริกา
2015 Clinical Educator resident (PGY-2) University of Florida College of Pharmacy, Florida, ประเทศสหรัฐอเมริกา
2014 Pharmacy practice resident (PGY-1) Bon Secours Hospital Baltimore, Maryland, ประเทศสหรัฐอเมริกา
2014 Board Certified Pharmacotherapy Specialty (BCPS) Board Certified of Pharmacy Specialty, ประเทศสหรัฐอเมริกา
2013 Doctor of Pharmacy University of Maryland Baltimore School of Pharmacy, ประเทศสหรัฐอเมริกา
2004 เภสัชศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2019 - 2023 ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

สาขาความเชี่ยวชาญ


หัวข้อที่สอน: 

- Pharmacotherapy in Internal medicine e.g., CKD, RRT, solid organ transplantation, infectious diseases

- Pharmacotherapy in HIV and opportunistic infections

งานวิจัยที่สนใจ: 

- Pharmaceutical care in internal medicine 

- Pharmaceutical care in HIV and related infections

- Patient safety

- High alert drugs

- Pharmacy education

 

ความเชี่ยวชาญ:

- HIV

- Internal medicine

- Clinical educatorผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Alfonso H. Santos Jr, Yang Li, Kawther Alquadan, Hisham Ibrahim, Muhannad A. Leghrouz, Uraiwan Akanit, Karl L. Womer, Xuerong Wen. Outcomes of induction antibody therapies in the nonbroadly sensitized adult deceased donor kidney transplant recipients: a retrospective cohort registry analysis. Transplant International 2020; 33(8): 865-877. link

Uraiwan Akanit, Shahab Bozorgmehri, Kawther Alquadan, Joelle Nelson, Bruce Kaplan, Tezcan Ozrazgat-Baslanti, Karl L. Womer. Improved ability to achieve target trough levels with liquid versus capsule tacrolimus in kidney transplant patients with HIV on protease inhibitor- or cobicistat-based regimens. Transplant Infectious Disease 2020; e13517(doi: 10.1111/tid.13517): 00.

Uraiwan Akanit, Pharm D, BCPS; Benjamin Staley, PharmD; Jennifer W. Janelle, MD, AAHIVS; Zoe Muller, MD; Emily C. Huesgen, Pharm D, BCACP, AAHIVP; Sam J Borgert, Pharm D; & Ann Snyder Franklin, PharmD, MEd, BCPS  . The Development of Antiretroviral Therapy Order Set for Admitted Adult HIV-Infected Patients. International Journal of Medicine and Pharmacy 2016; 4(2): 1-26.


Research Articles (National)

ประสิทธิชัย พูลผล, อภิมุข ปิตรัมย์ , อัจฉราพรรณ พรมตา, ธีราพร สุภาพันธุ์, อุไรวรรณ อกนิตย์. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนมือถือระบบแอนดรอยด์สำหรับการประเมินความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ใหญ่. วารสารเภสัชกรรมไทย (TJPP) 2022; 14(1): 210-218.

ปรัตดา ศรีสมบัติ, ทวนธน บุญลือ, อุไรวรรณ อกนิตย์. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดความผิดปกติของไตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาทีโนโฟเวียร์ในโรงพยาบาลชุมชน. Research and Development Health System journal 2021; 14(2): 162-174.

จันจิรา พืชธัญญากิจ , ลิลตา ทับทอง , พัชรี กาญจนวัฒน์ , อุไรวรรณ อกนิตย์ , ธีราพร สุภาพันธุ์4 , ประสิทธิชัย พูลผล *. ผลของโปรแกรมการประเมินการใช้ยาต่อความเหมาะสมในการสั่งใช้ยาไทกีไซคลิน (Effect of drug use evaluation (DUE) program on appropriate use of Tigecycline).. (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS 2019; 15(4): 27-36. link

ปัญญพร วรรณพงศ์สถิต, อิสริยาภรณ์ ภูดีทิพย์, พัชรี  กาญจนวัฒน์, กรวรรณ ผุดผ่อง, ปริญญา วงศ์ภักดี, ธิติ ทุมเสน, ถนัดกิจ คณะบุตร, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา  และ อุไรวรรณ  อกนิตย์  . การศึกษาโครงการนำร่องการปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับระดับการทำงานของไตบนหอผู้ป่วยอายุรกรรม.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2017; 13(Supplement): S373-381.

เมวดี สายสิญจน์, ศกลวรรณ มีคม, กรวรรณ ผุดผ่อง, ปริญญา วงศ์ภักดี, ธิติ ทุมเสน, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา  และ อุไรวรรณ  อกนิตย์    . การศึกษาย้อนหลังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่องที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2017; 13(Supplement): S638-646.


Review Articles (National)

อุไรวรรณ อกนิตย์. Review article: Drug Interaction Consideration in HIV/HCV Coinfected Patients (การพิจารณาอันตรกิริยาระหว่างยาในผู้ติดเชื้อร่วมเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง). Srinagarind Medical Journal (SMJ) 2018; 33(6): 615-622.


Proceeding (National)

ปัญญพร วรรณพงศ์สถิต1, อิสริยาภรณ์ ภูดีทิพย์1, พัชรี  กาญจนวัฒน์2, กรวรรณ ผุดผ่อง3, ปริญญา วงศ์ภักดี3, ธิติ ทุมเสน3, ถนัดกิจ คณะบุตร3, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา4  และ อุไรวรรณ  อกนิตย์5 1 นักศึกษาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 2 ภม., หัวหน้างานวิชาการและเภสัชสนเทศ กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 3 ภบ., เภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 4 Ph.D., อาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 5 Pharm.D., BCPS, AAHIVP, อาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  . การศึกษาโครงการนำร่องการปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับระดับการทำงานของไตบนหอผู้ป่วยอายุรกรรม. In: 0 editor. 9th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2017: Innovative Pharmaceutical Products and Services in Thailand 4.0; -0001 Nov 30; ๊Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Thailand. 0: 0; 2000. p.0


Chapter in a book

ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์ อ.ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ ผศ.ดร.ทวนธน บุญลือ ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย อ.อัญมณี ลาภมาก อ.พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์ อ.ประสิทธิชัย พูลผล อ.ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์ อ.ดร.กลมลชนก จิตอารี อ.ดร.วันนิศา ดงใต้ อ.ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย. . In: รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์และคณะ editor. คู่มือเภสัชกร: เพื่อให้คำแนะนำเรื่องวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน. : คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี; 2021. p.

อุไรวรรณ อกนิตย์. รู้จัก ป้องกัน โรคโควิด-19. In: ธีราพร สุภาพันธุ์ editor. คู่มือสำหรับประชาชน= รู้จัก ป้องกัน โรคโควิด-19. อุบลราชธานี: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2020. p.1-80

อุไรวรรณ อกนิตย์. Geriatrics nephrology. In: อุไรวรรณ อกนิตย์, ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์, ทวนธน บุญลือ editors. Rational Drug Use in Geriatrics การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้สูงอายุ. อุบลราชธานี: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2020. p.321-372

อ.ธีราพร สุภาพันธุ์

อ.ภญ.ฑิภาดา สามสีทอง 

อ.ดร.ภญ.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ 

ผศ.ดร.ภญ.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ 

ผศ.ภญ.จีริสุดา คำสีเขียว 

ผศ.ภก.ทวนธน บุญลือ 


. . In: ธีราพร สุภาพันธุ์ editor. คู่มือสำหรับประชาชน : การปฏิบัติตัวและการป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม. : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2019. p.

อ.ภญ.อุไรวรรณ อกนิตย์. Long term care in HIV/AIDs. In: ทวนธน บุญลือ, มานิตย์ แซ่เตียว, ฑิภาดา สามสีทอง editors. Long Term Care in Specialized Patients. อุบลรชธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2018. p.143-72


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการOral Presentation (International)

2017 ปัญญพร วรรณพงศ์สถิต1, อิสริยาภรณ์ ภูดีทิพย์1, พัชรี  กาญจนวัฒน์2, กรวรรณ ผุดผ่อง3, ปริญญา วงศ์ภักดี3, ธิติ ทุมเสน3, ถนัดกิจ คณะบุตร3, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา4  และ อุไรวรรณ  อกนิตย์5 1 นักศึกษาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 2 ภม., หัวหน้างานวิชาการและเภสัชสนเทศ กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 3 ภบ., เภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 4 Ph.D., อาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 5 Pharm.D., BCPS, AAHIVP, อาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  

การศึกษาโครงการนำร่องการปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับระดับการทำงานของไตบนหอผู้ป่วยอายุรกรรม

9th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2017: Innovative Pharmaceutical Products and Services in Thailand 4.0 ๊Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Thailand

Poster Presentation (International)

2021 อุไรวรรณ อกนิตย์, กัญญาพร งามจิตต์, อนุวัฒน์ กุลไธสง, นวชน พุทธรังษี, ปรัชญาภรณ์ นามบุตร, และ ทวนธน บุญลือ

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน “ไฮ-วี” สาหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2018 กฤตพร พงษ์ช้างอยู่, นวพร เทพารส, จีริสุดา คำสีเขียว, อุไรวรรณ อกนิตย์

การศึกษาผลของการใช้ยา Beta-blockers กับอัตราการกลับเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลซ้ำในผู้ป่วยหัวใจล้มเ

The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 (NEPhReC 2018) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2018 อุไรวรรณ  อกนิตย์,  ประสิทธิชัย พูลผล, นิติ วรรณทอง, กรกนก สรรพากร, ภารวี ละอองทอง

การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง

The 10th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2018 (NEPhReC 2018) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2017 เมวดี สายสิญจน์1, ศกลวรรณ มีคม1, กรวรรณ ผุดผ่อง2, ปริญญา วงศ์ภักดี2, ธิติ ทุมเสน2, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา3  และ อุไรวรรณ  อกนิตย์4 1 นักศึกษาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 2 ภบ., เภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3 Ph.D., อาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 4 Pharm.D., BCPS, AAHIVP, อาจารย์ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  

การศึกษาย้อนหลังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่องที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์สรรพ

9th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2017: Innovative Pharmaceutical Products and Services in Thailand 4.0 ๊Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Thailand


ทุนวิจัยที่ได้รับ


2019 - 2020 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี


การกำกับดูแลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา


2020 นางสาวปรัตดา ศรีสมบัติ ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดความผิดปกติของไตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยา ทีโนโฟเวียร์ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก 2562
2020 นายภูมิวศิษฏ์ วงษา ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคด้วยสูตรดื้อยาในจังหวัดอุบลราชธานี ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก 2562


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


January 21st,2022


ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

Email : uraiwan.a@ubu.ac.th

โทร : +66-45-353-633

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190