ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ

การศึกษา

Ph.D. Pharmaceutical Sciences (2011)
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรม (2003)
เภสัชศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์ (1997)


ตำแหน่งบริหาร


2559-2573หัวหน้าหน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2562-2566รองคณบดีฝ่ายบริหาร
2560-2561หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2558-2559ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
2554-2556ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร


สาขาเชี่ยวชาญ

พอลิเมอร์, ระบบนำส่งยาและโปรตีนชนิดอนุภาค, การนำส่งยาทางปอดเพื่อการรักษาการติดเชื้อ, การเลี้ยงเซลล์เพาะเลี้ยงและสัตว์ทดลอง (personal license for small animal from Scotland, expire 2015)
Drug and protein delivery system related to the bacteriophage or drug encapsulation in bio-degradable polymeric microsphere, Liposome Technology, Emulsion technology, Pulmonary drug delivery for chronic infectious disease with the engineered microsphere, Animal study and cell culture related to the delivery transportation strategies and toxicityทุนวิจัยที่ได้รับ

2565 ทบทวนการใช้ capsaicin ในโรงพยาบาล,

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2563 การพัฒนาสูตรเห็ดหลินจือในทางเภสัชกรรม, ผศ.ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ
ดร.ตันติมา  กำลัง
  อื่นๆ
2563 การเพาะเห็ดร่างแหเพื่อยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นจากของเหลือทิ้งในกระบวนการปลูกปาล์มน้ำมัน, นางสาวตันติมา กำลัง หัวหน้าโครงการ 20 นางสุพัตรา เปี่ยมวารี ผู้ร่วมวิจัย 15 นายเอกรัตน์ วุฒิเวทย์ ผู้ร่วมวิจัย 13 นางสาวอุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ ผู้ร่วมวิจัย 12 นางสาวสิรีธร แสงเพ็ง ผู้ร่วมวิจัย 10 นางสาวปิยะดา เอี่ยมประสงค์ ผู้ร่วมวิจัย 8 นางสาวอริยทรัพย์ คงทอง ผู้ร่วมวิจัย 7 นางสาวนภัสวรรณ สุนทร ผู้ร่วมวิจัย 7   อื่นๆ
2563 การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยการใช้ยาทาเจลพริกในผู้ป่วยมะเร็งที่มีการปวดปลายประสาท, นางสาวฑิภาดา สามสีทอง

นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
ผศ.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ
ผศ.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
พญ.ศรัญญา ประทัยเทพ
  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2562 การพัฒนาแผ่นฟิล์มละลายในช่องปากของยาไดโคลฟีแนค โซเดียม,

รศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน

ผศ.ดร. ชลลัดดา  พิชญาจิตติพงษ์

ผศ.ดร. อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ

ผศ.ดร. สุรีวัลย์  ดวงจิตต์

  วช.
2561 ผลิตภัณฑ์เยลลี่พร้อมดื่มที่ผสมสารสกัดจากผักโขมและถั่งเช่าสีทองเพื่อบำรุงร่างกาย,
ผศ.ดร. อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ
นายนำพล  แปนเมือง นักศึกษาปริญญาโท

  อื่นๆ
2561 การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับฟื้นฟูสภาพผิวหน้าที่ผสมสารสักถั่งเช่าสีทอง, รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน สัดส่วน60%

ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ สัดส่วน 30%

ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ สัดส่วน 10%
  เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2561 การพัฒนาแผ่นฟิล์มละลายในช่องปากของยาไดโคลฟีแนค โซเดียม, รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน สัดส่วน 50%

ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ สัดส่วน 30%
ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ สัดส่วน 10%
ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ สัดส่วน 10%
  งบประมาณแผ่นดิน
2561 การพัฒนาแผ่นฟิล์มละลายในช่องปากของยาไดโคลฟีแนค โซเดียม,

รศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน

ผศ.ดร. อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ

ผศ.ดร. สุรีวัลย์  ดวงจิตต์


  วช.
2561 การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับฟื้นฟูสภาพผิวหน้าที่ผสมสารสกัดถั่งเช่าสีทอง,

รศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน

อ.ดร. ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์

ผศ.ดร. อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ


  เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2560 การพัฒนายาเม็ดแตกตัวในช่องปากของยาเวอราพามิล ไฮโดรคลอไรด์โดยเทคนิคการระเหิดด้วยไมโครเวฟ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษฎา  ศิลาอ่อน   
อ.ดร. สุรีวัลย์  ดวงจิตต์
ผศ.ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ
  งบประมาณแผ่นดิน
2560 การเตรียมสารสกัดจากถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps militaris) ให้อยู่ในรูปผงแห้งโดยวิธีการทำแห้งแบบเยือกแข็ง,

ผศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน

ผศ.ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  จึงวัฒนตระกูล

  เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2560 การศึกษาความคงตัวของยาเมโทรนิดาโซลในยาเตรียมเฉพาะคราว รูปแบบยาน้ำแขวนตะกอน,

นางสาวชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์

นางสาววริษฎา ศิลาอ่อน
นางสาวอุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ
นายสาโรช อ่อนละออ

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2559 การทดสอบความคงตัวทางกายภาพและจุลชีววิทยาของเครื่องสำอางที่ผสมสารสกัด จากฟักข้าว, ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
ผศ.ดร.ปรีชา  บุญจูง
ผศ.ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ
  เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2559 การทดสอบความคงตัวทางกายภาพและจุลชีววิทยาของเครื่องสำอางที่ผสมสารสกัด จากฟักข้าว,

ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน

ผศ.ดร.ปรีชา  บุญจูง
ผศ.ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ

  เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2559 การพัฒนาน้ำมันจากผักเสี้ยนผีเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์,

      สัดส่วนที่ทำงานวิจัย

ดร. ตันติมา  กำลัง                10%


ผศ.ดร. อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ    30%

ผศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน 30%

ดร. วิภาพร พัฒน์เวช   10%

น.ส.=เตือนตา เสมาทอง  10%

นางสรียา เรืองพัฒนพงศ์    10%

  อื่นๆ
2559 การพัฒนาแผ่นฟิล์มแตกตัวในช่องปากของยาเวอราพามิล ไฮโดรคลอไรด์,

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษฎา  ศิลาอ่อน

อ.ดร. สุรีวัลย์  ดวงจิตต์

ผศ.ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ

  สกว.
2559 การศึกษาปัจจัยขององค์ประกอบในการตั้งตำรับเห็ดอัดเม็ด,

อ.ดร. อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ 50%

 

ผศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน 35%

ดร. ตันติมา  กำลัง 5%

น.ส.:เตือนตา:เสมาทอง5%

นางสรียา เรืองพัฒนพงศ์5%

  อื่นๆ
2559 การพัฒนาตำรับมาส์กหน้าชนิดลอกออกที่ผสมสารสกัดบัวบกเพื่อการบำรุงผิว, ผศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน

ผศ.ดร. อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ
  งบประมาณแผ่นดิน
2558 การพัฒนาตำรับมาส์กหน้าแบบลอกออกที่ผสมสารสกัดบัวบกเพื่อการฟื้นฟูสภาพผิว,

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษฎา  ศิลาอ่อน

ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ

  งบประมาณแผ่นดิน
2558 การพัฒนาตำรับยาจากผักเสี้ยน, อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ 30%
วริษฎา  ศิลาอ่อน 25 %

  อื่นๆ
2558 การพัฒนายาเม็ดแตกตัวในช่องปากโดยเทคนิคการระเหิดด้วยไมโครเวฟ, วริษฎา  ศิลาอ่อน

อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ
สุรีวัลย์  ดวงจิตต์
  สกว.
2558 การพัฒนาแผ่นติดผิวหนังจากไซโลกลูแคนที่บรรจุสารสกัดพริกเพื่อบรรเทาอาการปวด,

วริษฎา  ศิลาอ่อน

ทรงพร  จึงมั่นคง

อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บัวบกเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี, วริษฎา  ศิลาอ่อน
อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ
ชลลัดดา  พิชญาจิตติพงษ์
  งบประมาณแผ่นดิน
2557 ผลของอิเล็กโตรไลต์ และวิตามินต่อความคงตัวของสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือด , นางสาวอุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ 70%
ผศ.ดร.วริษฎา  ศิลาอ่อน 30%

  อื่นๆ
2557 การพัฒนามาส์กพอกหน้าชนิดลอกออกที่มีส่วนผสมของสารสกัดบัวบก, ผศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน
อ.ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2557 การพัฒนาตำรับยาเตรียมจากส่วนสกัดที่แสดงฤทธิ์ของพืชสมุนไพร Curcuma cf. comosa Roxb. เพื่อใช้ในการรักษาแผล, วริษฎา  ศิลาอ่อน

อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ
  งบประมาณแผ่นดิน
2557 ผลของไฮดรอกซีโพรพิลเบต้าไซโคลเด็กซ์ทรินต่อการละลายและความคงตัวของนอร์ฟลอกซาซินในรูปผงแห้งและสารละลายในน้ำ, วริษฎา  ศิลาอ่อน

  งบประมาณแผ่นดิน
2557 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพรูปแบบเม็ดจากพืชสมุนไพรเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเกาต์,

1.1 หัวหน้าโครงการ                                            สัดส่วนที่ทำงานวิจัย

 

                         อ.ดร. อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ                                      50%

 

1.2 ผู้ร่วมโครงการ                                              สัดส่วนที่ทำงานวิจัย

ผศ.ดร. วริษฎา  ศิลาอ่อน                                        35%

ดร. ตันติมา  กำลัง                                               5%

น.ส.=เตือนตา=เสมาทอง                                           5%

นางสรียา เรืองพัฒนพงศ์                                         5%

  วช.
2557 การพัฒนาสูตรตำรับโลชั่นทากันยุงที่มีส่วนผสมของน้ำมันตะไคร้หอมร่วมกับโรงพยาบาลตระการพืชผล, ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ
ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2556 การเตรียมไฮโดรเจลจากโครงสร้างเชื่อมโยงของยางธรรมชาติและแป้งเพื่อเร่งการหายของแผลเรื้อรังปี2, ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ หัวหน้าโครงการวิจัย
(สัดส่วนที่ทำวิจัย 55%)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษฎา  ศิลาอ่อน ผู้ร่วมวิจัย(สัดส่วนที่ทำวิจัย 30%)

  สกว.
2556 การพัฒนาตำรับจากเห็ดเพื่อรักษาเกาต์, อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ 50%
วริษฎา  ศิลาอ่อน 35%
ตันติมา  กำลัง 5%
เตือนตา  เสมาทอง 5%
สรียา  เรืองพัฒนพงศ์ 5%

  อื่นๆ
2555 การเตรียมไฮโดรเจลจากโครงสร้างเชื่อมโยงของยางธรรมชาติและแป้งเพื่อเร่งการหายของแผลเรื้อรัง,

ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ

ดร.วริษฎา  ศิลาอ่อน

  วช.
2555 การพัฒนาตำรับผงแห้งละลายน้ำก่อนรับประทานของ citric acid และ sodium citrate,

ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน อ.ทรงพร จึงมั่นคง อ.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2013การพัฒนาตำรับยาเม็ด Theophylline แตกตัวเร็วในช่องปากIsan Journal of Pharmaceutical Sciences
2013การพัฒนาตำรับผงแห้งละลายน้ำก่อนรับประทานของโซเดียมซิเตรทกับกรดซิตริกIsan Journal of Pharmaceutical Sciences
2014การกักเก็บยาเซฟาโซลินปริมาณสูงในแผ่นไฮโดรเจลโครงร่างตาข่ายแบบแทรกสอดจากยางธรรมชาติและแป้งข้าวเจ้า Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
2014การศึกษาการกักเก็บและปลดปล่อยยาเซฟาโซลินจากแผ่นไฮโดรเจลจากยางพารา และแป้งดัดแปร Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
2014การศึกษาความคงตัวทางเคมีและกายภาพของตำรับยาหยอดตาเซฟาโซลิน สำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่เตรียมจากน้ำตาเทียม ที่มีชนิดของสารถนอมแตกต่างกัน Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
2014 การศึกษาความหนืดและคุณสมบัติเชิงกลของไฮโดรเจลโครงร่างตาข่าย แบบแทรกสอดจากยางธรรมชาติและแป้ง Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
2558การศึกษาความคงตัวและการควบคุมคุณภาพแคปซูลบรรจุผงบัวบก Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
2558ผลของปริมาณเอทานอลต่อลักษณะทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของตำรับมาส์กหน้าชนิดลอกออกที่มีส่วนผสมของสารสกัดบัวบก Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
2558การศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบของเจลก่อตัวเองโดยมีพอลิเมอร์ PLGA เป็นสารก่อเจลหลักThe 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2016
2558การพัฒนาสูตรตำรับเห็ดอัดเม็ดจากเห็ดหอม เห็ดนางรม และเห็ดนางฟ้า The 8th Annual Conference of Northeast Pharmacy Research 2016The 8th Annual Conference of Northeast
2017

Development of verapamil hydrochloride orodispersible tablets using sublimation method by microwave irradiation.

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
2017

Effect of sweetening agents and disintegrating agent on the properties of oral disintegrating film of verapamil hydrochloride.

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
2017

Effect of liquid lipid and solid lipid on physical characteristics particle size zeta-potential viscosity and pH of nanostructured lipid carriers (NLCs) fabrication.

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
2017

Method validation for metronidazole analysis by HPLC in extemporaneous suspensions.

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
2018

Method validation for vancomycin analysis in extemporaneous suspensions via HPLC

Isan Journal of Pharmaceutical Sciences

งานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ

 
2011Lyophilized inserts for nasal administration harboring bacteriophage selective for Staphylococcus aureus.Int J Pharm


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบบรรยายระดับประเทศ

2015

พิชญา วรจักร1, ภูษณิษา โทษาธรรม1, วริษฎา ศิลาอ่อน1, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ1* ผลของระบบตัวทำอิมัลชันต่อสูตรตำรับโลชันทากันยุงจากน้ำมันตะไคร้หอมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (07/03/2558)

2013

นางสาวอุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ

ผศ.ดร วริษฎา  ศิลาอ่อน

โครงการการเตรียมไฮโดรเจลจากโครงสร้างเชื่อมโยงของยางพาราเพื่อเร่งการหายของแผลสกว (24/01/2556)
-0001การนำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการยางพาราโรงแรมดิเอ็มเมอรอล (30/11/542)
-0001การนำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการยางพาราโรงแรมดิเอ็มเมอรอล (30/11/542)
-0001การต่อยอดเพื่อใช้ยางพาราในระบบอุตสาหกรรมกรุงเทพ (30/11/542)
-0001งานวิจัยผลิตภัณฑ์จากเห็ดเพื่อสุขภาพสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (30/11/542)

นำเสนอแบบบรรยายระดับนานาชาติ

2016

Puapermpoonsiri, U.a*

 A Potential Bioresource of Skin Patches: The Application of Natural Rubber for infecteChaingmai (08/12/2559)


นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2019

Jarurin Insiripong1 , Torpong Sungsinlapachai 1 , Phaijit Sritananuwat 2 , Sureewan duangjit 4 , Tantima Kumlung 3 , Utsana Puapermpoonsiri *

Physical characteristic study of niosomes loaded crude extract of Cleome viscosa L.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (17/02/2562)
2016

อมรรัตน์  โคตรปัญญา1, เมธาวี ลับลิพล1, ตันติมา กำลัง3, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 2* ผลของน้ำมันและสารลดแรงตึงผิวต่อระบบไมโครอิมัลชันที่บรรจุสารสกัดผักเสี้ยนผีมมส (13/02/2559)

2015

เรวุฒิ  ทองวัน1, ฤทธิเดช เกตตากแดด1, วริษฎา ศิลาอ่อน1 , อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ1* ผลของแอดดาเมล ไวต้าลิปิดและอิเล็กโทรไลต์ต่อความคงตัวของบีฟลูอิดที่ใช้สำหรับเป็นสารอาหารทางหลอดเลือดดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (07/03/2558)

2013

จตุพร ประทุมเทศ
วริษฎา  ศิลาอ่อน
ชัยวุฒิ วัดจัง
อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริeffect of starch on hydrogel characteristic from natural rubberมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (16/02/2556)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2016Utsana Puapermpoonsiri Full-Interpenetrating network of natural rubber latex and starch for protein entrapmentchaingmai (29/06/2559)
2015Kumlung, T., Sritananuwat, P., Yatsom, K., Puapermpoonsiri, U.
The effect of cultivation methods on beta-glucan production of Pleurotus sajor-caju mushroomRama Garden Hotel (24/06/2558)
2013utsana puapermpoonsiri ‘’Water Absorption and Swelling Property of Interpenetrating Network Hydrogel from Crosslinked NaturSuratthani (06/09/2556)
-0001Water Absorption and Swelling Property of Interpenetrating Network Hydrogel from Crosslinked NaturalDiamond Plaza Hotel, Surat Thani, Thailand (30/11/542)
-0001ASEAN+3 organic agriculture forum โรงแรมรามาการ์เด้นท์ (30/11/542)
-0001Full-Interpenetrating network of Natural Rubber Latex and Starch for Angiogenesis Activityโรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ (30/11/542)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ

Asst.Prof.Dr.Utsana Puapermpoonsiri

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email : utsana.p@ubu.ac.th

Tel : 045353602