ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2011 Ph.D. Pharmaceutical Sciences University of Strathclyde, ประเทศสหราชอาณาจักร
2003 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
1997 เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2019 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2017 - 2018 หัวหน้ากลุ่มวิชา เภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2016 - ปัจจุบัน ผู้จัดการคุณภาพ หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2015 - 2016 ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2011 - 2013 ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ


2017 - ปัจจุบัน คณะทำงานภาคตะวันออกฉียงเหนือสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยในภูมิภาคโครงการการพัฒนาภาคีเครือข่ายนักวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
2015 - 2015 กรรมการสอบคัดเลือกผู้ที่รับทุนการศึกษากระทรวงวิทยาศาสตร์
2013 - 2013 คณะทำงานจัดการฝึกงานขึ้นทะเบียนยา
2012 - 2012 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานประเภท Oral Presentation และ Poster Presentation ในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดั

สาขาความเชี่ยวชาญ


พัฒนาพอลิเมอร์เพื่อการนำส่งยา, ระบบนำส่งยาและโปรตีน (แบคเทอริโอฟาจ) ชนิดอนุภาค, การนำส่งยาทางปอดเพื่อการรักษาการติดเชื้อ, การเลี้ยงเซลล์เพาะเลี้ยงและสัตว์ทดลอง (personal license for small animal from Scotland, expire 2015)ผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

. Thermal and Mechanical Properties of Natural Rubber/Rice Starch InterpenetratingNetwork Hydrogel. Advanced Materials Research Journal 2013; 739: 1184.

Water Absorption and Swelling Property of Interpenetrating Network Hydrogel from Crosslinked Natural Rubber and Modified Rice Starch Utsana Puapermpoonsiri1, a*, Jatuporn Pratoomted1,b, Warisada Sila-on1, c, Chaiwute Vudjung 2,d*corresponding author. Water Absorption and Swelling Property of Interpenetrating Network Hydrogel from Crosslinked Natural Rubber and Modified Rice Starch. Advanced Materials Research Journal 2013; 739: 100.

Munerah Al-fadhel. Lyophilized inserts for nasal administration harboring bacteriophage selective for Staphylococcus aureus.. Int J Pharm 2011; 461: 280.


Research Articles (National)

Taopatom, P., Wongjumpoo, R., Puapermpoonsiri, U., Duangjit, S., Sila-on, W.. Development of verapamil hydrochloride orodispersible tablets using sublimation method by microwave irradiation.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 13(supplement): 144-153.

Taopatom, P., Wongjumpoo, R., Puapermpoonsiri, U., Duangjit, S., Sila-on, W.. Development of verapamil hydrochloride orodispersible tablets using sublimation method by microwave irradiation.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 13(supplement): 144-153.

Boonprakom, P., Ratsadon-arsai, C., Puapermpoonsiri, U., Duangjit, S., Sila-on, W.. Effect of sweetening agents and disintegrating agent on the properties of oral disintegrating film of verapamil hydrochloride.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 13(supplement): 106-121..

Sa-ngeumrum, K., Bungthong, S., Sila-on, W., Puapermpoonsiri, U., Onlaor, S., Pitchayajittipong, C.. Method validation for metronidazole analysis by HPLC in extemporaneous suspensions.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 13(Supplement): 219-227.

Yatsom, S., Kumlung, T., Puapermpoonsiri, U*.. Effect of liquid lipid and solid lipid on physical characteristics particle size zeta-potential viscosity and pH of nanostructured lipid carriers (NLCs) fabrication.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 13(supplement): 122-130.

7.3.10 Ngoenkratok, J., Worachuen, P., Puapermpoonsiri, U., Sila-on, W.. The influence of ethanol content on physical characteristics and mechanical properties of facial peel off mask contained the ethanolic extract of Centella asiatica (Linn.) Urban.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 11(1): 7-12.

7.3.9 Keawkhamsorn, P., Ratchawattana, T., Pitchayajittipong, C., Puapermpoonsiri, U., Sila-on, W.. Study on stability and quality control of Centella capsule. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 11(1): 1-6.

7.3.7 Yarnsuphawong, P., Thipkunok, W., Sila-on, W., Sritananuwat, P., Puapermpoonsiri, U*.. The study of factors and components in situ forming gel formulation comprising of PLGA.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 11(5): 135-143.

Intarasuk, T., Satthapongsakul, S., Sila-on, W., Sritananuwat, P., Kumlung, T., Puapermpoonsiri, U*.. Devlopment of Mushroom Tablets from Lentinus edodes, Pleurotus ostreatus and Pleurotus pulmonarius.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 11(5): 14-24.

7.3.14 Pratoomted, J., Sila-on, W., Vudjung, C., Puapermpoonsiri , U*.. Apparent viscosity and mechanical properties studies of interpenetrating network hydrogel from natural rubber and starch.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2014; 9: 6-10.

7.3.12 Boocharam, T., Koonto, I., Sila-on, W., Jungmunkong, Z., Puapermpoonsiri, U*.. Chemical and physical stability study of cefazolin ophthalmic solution for extemporaneous preparation using artificial tear with different preservatives.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2014; 9: 50-54.

7.3.11 Somdangchai, M., Klangphapan, W., Poungsiri, P., Pratoomted, J., Sila-on, W., Puapermpoonsiri, U*.. Study of cefazolin entrapment and release from hydrogel patch comprising of natural rubber and modified starch.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2014; 9: 33-37.

7.3.13 Pratoomted, J., Sila-on, W., Puapermpoonsiri, U*.. High dose Cefazolin for entrapment in interpenetrating network hydrogel comprising of natural rubber and rice starch.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2014; 9: 1-5.

จันจิรา โพธิ์พัฒน์, ฐานมาศ เถื่อนหมื่นไวย, พิชญา วรรณสุทธิ์, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, ทรงพร จึงมั่นคง และวริษฎา ศิลาอ่อน*. การพัฒนาตำรับผงแห้งละลายน้ำก่อนรับประทานของโซเดียมซิเตรทกับกรดซิตริก. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 9(1): 47-49.

จุฑารัตน์ สมดี, รวีวรรณ แจ้งไชย, วิจิตรา อุดมสันติ์, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ และวริษฎา ศิลาอ่อน*. การพัฒนาตำรับยาเม็ด Theophylline แตกตัวเร็วในช่องปาก. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 9(1): 50-53.


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการOral Presentation (International)

2017 Puapermpoonsiri U. Crosslinking Natural Rubber for Cosmetic Application The 1st International Conference on Natural Medicine: From Local Wisdom to International Research 2017 The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand
2016 Puapermpoonsiri, U. A Potential Bioresource of Skin Patches: The Application of Natural Rubber for infecte The 3rd International Conference on Bioresources towards World Class Products 2016 Chaingmai

Oral Presentation (National)

2017 Yatsom, S., Kumlung, T., Puapermpoonsiri, U. Topical Formulation Development From Extracted Oil Of Cleome Viscosa L. Seed For Anti-inflammation Research Conference of the Graduate Program Development under the Collaboration between TISTR and Universities. Rama Garden Hotel, Bangkok, Thailand

Poster Presentation (International)

2018 12. Sila-On, W., Pratoomted, J., Puapermpoonsiri, U., Watjung, C., Pitchayakorn, W. Thermal and Mechanical Properties of Natural Rubber/Rice Starch Interpenetrating Network Hydrogel The First APRC Surat Thani, Thailand
2016 Puapermpoonsiri U. Full-Interpenetrating network of Natural Rubber Latex and Starch for Angiogenesis Activity ASEAN+6 Organic Agriculture Forum 2016 The Imperial Mae Ping Hotel, Chiang Mai, Thailand
2013 7.3.10 Puapermpoonsiri U., Pratoomted J., Sila-on W., Vudjung C. Water Absorption and Swelling Property of Interpenetrating Network Hydrogel from Crosslinked Natural The First APRC 2013 Diamond Plaza Hotel, Surat Thani, Thailand

Poster Presentation (National)

2016 Utsana Puapermpoonsiri Full-Interpenetrating network of natural rubber latex and starch for protein entrapment ASEAN+6 chaingmai
2015 Kumlung, T., Sritananuwat, P., Yatsom, K., Puapermpoonsiri, U. The effect of cultivation methods on beta-glucan production of Pleurotus sajor-caju mushroom ASEAN+3 Rama Garden Hotel

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ


2017 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560 สำนักงาน ก.พ. (ระดับชาติ)


ทุนวิจัยที่ได้รับ


2015 - 2017 Puapermpoonsiri, U., Kumlung, T., Sila-On, W., Yatsom, S. การพัฒนายาระงับความรู้สึกปวดเฉพาะที่ในรูปแบบสารละลายพ่นฝอยจากพืชสกุลผักเสี้ยน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2014 - 2016 Puapermpoonsiri, U., Kumlung, T., Sila-On, W. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพรูปแบบเม็ดจากพืชสมุนไพรเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเกาต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2012 - 2014 Puapermpoonsiri , U., Sila-on, W., Vudjung, C., Pratoomted, J การเตรียมไฮโดรเจลจากโครงสร้างเชื่อมโยงของยางธรรมชาติและแป้งเพื่อเร่งการหายของแผลเรื้อรัง วช-สกว


Files Download


Publications Download


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


June 25th,2019


ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยี

กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม

Email : utsana@ubu.ac.th

โทร : 045353602

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190