ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2006 เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
1994 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
1991 เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย

ตำแหน่งบริหาร


2016 - 2017 หัวหน้ากลุ่มวิชา เภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2010 - 2011 รักษาราชการแทนรองคณบดี ฝ่ายบริหาร

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ


2017 - 2018 อนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สาขา Pharmaceutical Sciences
2011 - 2012 คณะผู้วิจัยการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (มคอ.1๗

สาขาความเชี่ยวชาญ


ระบบนำส่งยาโดยใช้ไขมัน เช่น ลิปิดอิมัลชัน นาโนอิมัลชัน ระบบนำส่งยาที่เกิดอิมัลชัน/ไมโครอิมัลชันเอง

อิมัลชันเทคโนโลยี

การพัฒนาสูตรตำรับรูปแบบยารับประทานและยาทาทางผิวหนัง

ความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์ผลงานตีพิมพ์Review Articles (National)

สุรีวัลย์ ดวงจิตต์, กรกนก สุวรรณราช, กุลภัสสร์ กิตติพินิจนันท, พิชญ์นรี องค์วิสุทธิ์, สุรีวัลย์ บารุงไทย, ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์, พรวนิช เจริญพุทธคุณ, วริษฎา ศิลาอ่อน. บทบาทของสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติสาหรับประยุกต์ใช้ทางผิวหนัง: คุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และระบบนาส่งรูปแบบใหม่. IJPS 2019; 15(1): 21-48.ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


May 17th,2019


ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน

รองศาสตราจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม

Email : warisada.s@ubu.ac.th, warisada@yahoo.com

โทร : +66-04535-3632

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190