ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : นายวีระวุท กะชา

การศึกษา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต เกษตรศาสตร์ (2002)ทุนวิจัยที่ได้รับ

2556 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณแคปไซซินในสารสกัดพริกและเจลพริก, ทรงพร จึงมั่นคง, วีระวุท กะชา

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2012
นายวีระวุท กะชา

DEVELOPMENT OF pH INDICATOR STRIP FOR pH MEASURMENT OF WATER SAMPLEศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ (18/10/2555)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

นายวีระวุท กะชา

Mr.Weerawut Kacha

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

Email : weerawut.k@ubu.ac.th

Tel : 045353643