ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง

การศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ (1998)
บริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชี (1992)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง

Ms.Chanyanut Chuangching

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

Email : chatchai.c@ubu.ac.th

Tel : 045353608