ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : นางชื่นจิต ภู่ทอง

การศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทั่วไป (1992)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

นางชื่นจิต ภู่ทอง

Mrs.Chuenchit Phoothong

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

Email : chuenchit.p@ubu.ac.th

Tel : 045353607