ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : นางแวว ถนอมวงค์

การศึกษา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต เกษตรศาสตร์ (2004)ทุนวิจัยที่ได้รับ

2556 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณไนเตรตและซัลเฟตในน้ำดื่ม, ทรงพร จึงมั่นคง, แวว คงศิลา

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

นางแวว ถนอมวงค์

Mrs.Waew Thanomwong

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

Email : waew.k@ubu.ac.th

Tel : 045353644