ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง

การศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ (1994)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง

Mrs.Kritsadaporn Kenprakong

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

Email : kritsadaporn.k@ubu.ac.th

Tel : 045353602