ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ

การศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชี (2006)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ

Ms.Pitchayaporn Kaolerd

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Email : pichayaporn.kao@ubu.ac.th

Tel : 045353608