ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา

การศึกษา

ปวส. พาณิชยกรรมและการออกแบบ (2006)


สาขาเชี่ยวชาญ

งานออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ ตรายาง นามบัตร ไวนิล ป้ายโฆษณา แผ่นพับ ใบปลิว
และระบบงานศิลป์ทุกประเภท


ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา

Ms.Natthadanan Somla

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Email : thanita.s@ubu.ac.th

Tel : 045353632