ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ



Curriculum Vitae : นางสาวสุขุมา พวงมะลิ

การศึกษา




ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

นางสาวสุขุมา พวงมะลิ

Ms.Sukhuma Puangmali

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Email : sukhuma.p@ubu.ac.th

Tel : 045353625