ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ



Curriculum Vitae : นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ

การศึกษา




ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ

Ms.Sudarut Thamnu

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

Email : sudarat.t@ubu.ac.th

Tel : 045353617