ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ



Curriculum Vitae : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์

การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี (2005)



ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์

Ms.Nuchjaree Maneejuk

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

Email : nuchajaree.m@ubu.ac.th

Tel : 045353610