ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์

การศึกษา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ - (2009)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์

Ms.Thunyalak TivatkoonPorn

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

Email : thunyalak.t@ubu.ac.th

Tel : 045353611