ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์

การศึกษา

ปวส. คหกรรมทั่วไป (1986)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์

Ms.Prapaijit Sataruk

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

Email : parpaijit.m@ubu.ac.th

Tel : 045353636