ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : นายสิทธิพงศ์ ยิ่งยง

การศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (2008)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

นายสิทธิพงศ์ ยิ่งยง

Mr.Sittipong Yingyong

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

Email : sittipong.y@ubu.ac.th

Tel : 045353605