ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : นายธนพัต วิสาพล

การศึกษา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็คทรอนิกส์) (1999)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

นายธนพัต วิสาพล

Mr.Tanapat Wisapon

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน

Email : tanapat.w@ubu.ac.th

Tel : 045353641