ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : นางวิรัตน์ จันทร์ตรี

การศึกษา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต เคมี (1996)


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
2554ฤทธิ์ฆ่าแมลงของพืชพิษต่อเพลี้ยอ่อนถั่ววารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

นางวิรัตน์ จันทร์ตรี

Mrs.Virat Chantree

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

Email : virat.c@ubu.ac.th

Tel : 045353642