ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ



Curriculum Vitae : นางวรรณา พุ่มพฤกษา

การศึกษา




ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

นางวรรณา พุ่มพฤกษา

Mrs.Wanna Phumphrueksa

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

Email : wanna.s@ubu.ac.th

Tel : 045353620