ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


รายชื่อ - เบอร์ติดต่อชื่อตำแหน่งEmailโทรศัพท์
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์รองศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์teeraporn.s@ubu.ac.th045353632
รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงามผู้ช่วยศาสตราจารย์bancha.y@ubu.ac.th045353630
รศ.ดร.พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติรองศาสตราจารย์pannarat.a@ubu.ac.th 045353630
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์รองศาสตราจารย์rawiwun.k@ubu.ac.th 045353630
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อนรองศาสตราจารย์warisada.s@ubu.ac.th045353632
รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภารองศาสตราจารย์wandee.r@ubu.ac.th045353615
รศ.ดร.วิภาวี เสาหินรองศาสตราจารย์wipawee.s@ubu.ac.th045353630
ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาลผู้ช่วยศาสตราจารย์oranuch.t@ubu.ac.th045353623
ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชาผู้ช่วยศาสตราจารย์chutinun.p@ubu.ac.th045353614
ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผาผู้ช่วยศาสตราจารย์benjabhorn.s@ubu.ac.th045353630
ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสงผู้ช่วยศาสตราจารย์kusuma.j@ubu.ac.th045353632
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ผู้ช่วยศาสตราจารย์charuwan.t@ubu.ac.th045353626
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์chonladda.p@ubu.ac.th045353630
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูลผู้ช่วยศาสตราจารย์thaweesak.j@ubu.ac.th 045353630
ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์nitima.s@ubu.ac.th 045353630
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์nipaporn.m@ubu.ac.th045353630
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัยผู้ช่วยศาสตราจารย์nuttiya.w@ubu.ac.th045353630
ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์nonglek.k@ubu.ac.th045353630
ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูงผู้ช่วยศาสตราจารย์preecha.b@ubu.ac.th 045353620
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอกผู้ช่วยศาสตราจารย์pajaree.t@ubu.ac.th045353623
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิผู้ช่วยศาสตราจารย์porntip.w@ubu.ac.th045353632
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมาผู้ช่วยศาสตราจารย์sirima.s@ubu.ac.th045353632
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์somwang.j@ubu.ac.th045353623
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวลผู้ช่วยศาสตราจารย์sudarat.h@ubu.ac.th045353630
ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลืองผู้ช่วยศาสตราจารย์supharat.k@ubu.ac.th045353630
ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ผู้ช่วยศาสตราจารย์sureewan.d@ubu.ac.th 045353632
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพลผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์suwanna.p@ubu.ac.th045353623
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์sawaeng.w@ubu.ac.th045353616
ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริผู้ช่วยศาสตราจารย์utsana.p@ubu.ac.th045353602
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรมผู้ช่วยศาสตราจารย์thanawadee.p@ubu.ac.th045353632
ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์worranan.r@ubu.ac.th
ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์uraiwan.a@ubu.ac.th045353633
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคงผู้ช่วยศาสตราจารย์zongporn.j@ubu.ac.th045353363
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์peerawat.j@ubu.ac.th045353630
ผศ.มานิตย์ แซ่เตียวอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์manit.s@ubu.ac.th045363632
ผศ.ทวนธน บุญลือผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์tuanthon.b@ubu.ac.th045363600
ดร.จินตนา นภาพรอาจารย์jintana.n@ubu.ac.th 045353630
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทองอาจารย์juthamas.c@ubu.ac.th045353130
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูลอาจารย์thitidaj.l@ubu.ac.th045353622
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดาอาจารย์piengpen.t@ubu.ac.th045353632
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์อาจารย์phaijit.s@ubu.ac.th045353632
ดร.วันนิศา ดงใต้อาจารย์อาจารย์wannisa.d@ubu.ac.th045363633
ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์อาจารย์อาจารย์saksakol.p@ubu.ac.th045353632
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภาอาจารย์saksit.s@ubu.ac.th045353532
ดร.ศิศิรา ดอนสมัครอาจารย์อาจารย์sisira.d@ubu.ac.th045353623
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุลอาจารย์อาจารย์suttasinee.s@ubu.ac.th045353630
ดร.สุรชัย จูมพระบุตรอาจารย์surachai.j@ubu.ac.th045353146
ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูลอาจารย์อาจารย์anuwat.w@ubu.ac.th045353632
ดร.รุจาภัค สุทธิวิเศษศักดิ์อาจารย์rujapak.s@ubu.ac.th045353660
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพาอาจารย์narongchai.c@ubu.ac.th045353632
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผลอาจารย์อาจารย์prasittichai.p@ubu.ac.th045353632
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์อาจารย์phubed.n@ubu.ac.th045353619
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทองอาจารย์อาจารย์tipada.s@ubu.ac.th045353632
อาจารย์กมลชนก จิตอารีอาจารย์อาจารย์kamonchanok.j@ubu.ac.th045353626
อาจารย์กาญจนา สุขศรีอาจารย์kanchana.su@ubu.ac.th
อาจารย์เกียรติศักดิ์ ภาดีอาจารย์kiettisak.p@ubu.ac.th045353660
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์อาจารย์อาจารย์phitjira.s@ubu.ac.th045353630
อาจารย์อัญมณี ลาภมากอาจารย์anyamanee.l@ubu.ac.th045636632
นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์พนักงานสถานที่ระดับ 1noppadol.p@ubu.ac.th045353604
นายณัฐวุฒิ บรรเรืองทองนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการnatthawut.b@ubu.ac.th045353634
นายทยากร วริทธานนท์นักวิชาการศึกษาชำนาญการboonchai.j@ubu.ac.th045353618
นายเทวินทร์ บัวจูมนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการtaywin.b@ubu.ac.th
นายธนพัต วิสาพลผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงานtanapat.w@ubu.ac.th045353641
นายนเรศน์ กำลังดีผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงานnaret.k@ubu.ac.th045353613
นายวีระวุท กะชานักวิทยาศาสตร์ชำนาญการweerawut.k@ubu.ac.th045353643
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงานwuttipong.c@ubu.ac.th045353609
นายสมัย กิ่งคำพนักงานขับรถยนต์ระดับ 2samai.k@ubu.ac.th045353605
นายสิทธิพงศ์ ยิ่งยงผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงานsittipong.y@ubu.ac.th045353605
นายอิศราวุธ สายมาศช่างเทคนิคitsarawut.s@ubu.ac.th045353634
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการkritsadaporn.k@ubu.ac.th045353602
นางชื่นจิต ภู่ทองนักวิชาการพัสดุชำนาญการchuenchit.p@ubu.ac.th045353607
นางอนุพร กลางคำผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงานanuporn.k@ubu.ac.th045353608
นางนารี แก้ววงษาพนักงานประจำห้องทดลองระดับ 1naree.k@ubu.ac.th045353607
นางกรชนก แก่นคำนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษkornchanok.b@ubu.ac.th045353641
นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการkittiyarat.s@ubu.ac.th045353628
นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการnatthaporn.j@ubu.ac.th045353643
นางธนาพา เชียงแสนผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงานtanapa.c@ubu.ac.th045353620
นางนิธินันท์ สุยะลาบุคลากรชำนาญการnithinan.s@ubu.ac.th045353606
นางเย็นฤดี แม่นมั่นผู้ปฏิบัติงานบริหารyenruedee.m@ubu.ac.th045353644
นางวรรณา พุ่มพฤกษานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการwanna.s@ubu.ac.th045353620
นางวิรัตน์ จันทร์ตรีนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษvirat.c@ubu.ac.th045353642
นางแวว ถนอมวงค์นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการwaew.k@ubu.ac.th045353644
นางสมคิด สุพันทะมาดพนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3somkid.s@ubu.ac.th 045353642
นางสาวิตรี สอนพงษ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการsawitree.s@ubu.ac.th045353634
นางสาวปนิดา มุขมณีนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการpanida.m@ubu.ac.th045353601
นางสาวชัญญานุช ช่วงชิงนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษchatchai.c@ubu.ac.th045353608
นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการpichayaporn.kao@ubu.ac.th045353608
นางสาวดารุณี นามห่อผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงานdarunee.n@ubu.ac.th045353605
นางสาวจุฬาลักษณ์ เขาแก้วผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ julaluk.k@ubu.ac.th
นางสาวณัฐวรรณ เดชทวีเจ้าหน้าที่วิชาการ
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลาผู้ปฏิบัติงานบริหารthanita.s@ubu.ac.th045353632
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงานthunyalak.t@ubu.ac.th045353611
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการnuchajaree.m@ubu.ac.th 045353610
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษbenjapak.m@ubu.ac.th045353624
นางสาวปฐมพร ยังมงคลผู้ปฏิบัติงานบริหาร patomporn.y@ubu.ac.th
นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงานparpaijit.m@ubu.ac.th045353636
นางสาวลัดดาวัลย์ จันใดผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
นางสาววิศัลย์ศยา สุวรรณะผู้ปฏิบัติงานบริหารwisansaya.s@ubu.ac.th
นางสาวสดใส ตะรินันท์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการsodsai.t@ubu.ac.th045353609
นางสาวสมพร นันตะเสนผู้ปฏิบัติงานบริหารsompawn.n@ubu.ac.th
นางสาวสุขุมา พวงมะลินักวิชาการศึกษาชำนาญการsukhuma.p@ubu.ac.th045353625
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงานsudarat.t@ubu.ac.th045353617
นางสาวสุนิสา บุญแท้ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูลผู้ปฏิบัติงานบริหารsaowalak.p@ubu.ac.th045353623
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดีนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการsupavadee.s@ubu.ac.th045353641