ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


รายชื่อ - เบอร์ติดต่อชื่อตำแหน่งEmailโทรศัพท์
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์รองศาสตราจารย์teeraporn.s@ubu.ac.th045353623
รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงามรองศาสตราจารย์bancha.y@ubu.ac.th045353623
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์รองศาสตราจารย์rawiwun.k@ubu.ac.th045353623
รศ.ดร.วิภาวี เสาหินรองศาสตราจารย์wipawee.s@ubu.ac.th045353623
ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาลผู้ช่วยศาสตราจารย์oranuch.t@ubu.ac.th045353623
ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชาผู้ช่วยศาสตราจารย์chutinun.p@ubu.ac.th045353053
ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผาผู้ช่วยศาสตราจารย์benjabhorn.s@ubu.ac.th045353623
ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสงผู้ช่วยศาสตราจารย์kusuma.j@ubu.ac.th045353623
ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ผู้ช่วยศาสตราจารย์charuwan.t@ubu.ac.th045353623
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์chonladda.p@ubu.ac.th045353623
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูลผู้ช่วยศาสตราจารย์thaweesak.j@ubu.ac.th045353603
ผศ.ดร.นิธิมา สุทธิพันธุ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์nitima.s@ubu.ac.th045353623
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์nipaporn.m@ubu.ac.th045353623
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัยผู้ช่วยศาสตราจารย์nuttiya.w@ubu.ac.th045353623
ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัยผู้ช่วยศาสตราจารย์nonglek.k@ubu.ac.th045353623
ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูงผู้ช่วยศาสตราจารย์preecha.b@ubu.ac.th045353623
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอกผู้ช่วยศาสตราจารย์pajaree.t@ubu.ac.th045353623
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิผู้ช่วยศาสตราจารย์porntip.w@ubu.ac.th045353623
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมาผู้ช่วยศาสตราจารย์sirima.s@ubu.ac.th045353623
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์somwang.j@ubu.ac.th045353623
ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวลผู้ช่วยศาสตราจารย์sudarat.h@ubu.ac.th045353623
ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ผู้ช่วยศาสตราจารย์sureewan.d@ubu.ac.th045353623
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพลผู้ช่วยศาสตราจารย์suwanna.p@ubu.ac.th045353623
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจผู้ช่วยศาสตราจารย์sawaeng.w@ubu.ac.th045353623
ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริผู้ช่วยศาสตราจารย์utsana.p@ubu.ac.th045353602
ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรมผู้ช่วยศาสตราจารย์thanawadee.p@ubu.ac.th045353623
ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์worranan.r@ubu.ac.th045353623
ผศ.ดร.สุรีวัลย์ บำรุงไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์sureewan.b@ubu.ac.th
ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์uraiwan.a@ubu.ac.th045353618
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคงผู้ช่วยศาสตราจารย์zongporn.j@ubu.ac.th045353623
ผศ.ประสิทธิชัย พูลผลผู้ช่วยศาสตราจารย์prasittichai.p@ubu.ac.th045353623
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์peerawat.j@ubu.ac.th045353603
ผศ.มานิตย์ แซ่เตียวผู้ช่วยศาสตราจารย์manit.s@ubu.ac.th045363623
ผศ.ธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์teerapong.m@ubu.ac.th045-353626
ผศ.ฑิภาดา สามสีทองผู้ช่วยศาสตราจารย์tipada.s@ubu.ac.th045353620
ผศ.ทวนธน บุญลือผู้ช่วยศาสตราจารย์tuanthon.b@ubu.ac.th045363623
ดร.จินตนา นภาพรอาจารย์jintana.n@ubu.ac.th045353623
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทองอาจารย์juthamas.c@ubu.ac.th045353623
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูลอาจารย์thitidaj.l@ubu.ac.th045353623
ดร.ณรงค์ชัย จักษุพาอาจารย์narongchai.c@ubu.ac.th045353623
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดาอาจารย์piengpen.t@ubu.ac.th045353623
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์อาจารย์phaijit.s@ubu.ac.th045353623
ดร.วันนิศา ดงใต้อาจารย์wannisa.d@ubu.ac.th045363623
ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์อาจารย์saksakol.p@ubu.ac.th045353617
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภาอาจารย์saksit.s@ubu.ac.th045353614
ดร.ศิศิรา ดอนสมัครอาจารย์sisira.d@ubu.ac.th045353623
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุลอาจารย์suttasinee.s@ubu.ac.th045353623
ดร.สุรชัย จูมพระบุตรอาจารย์surachai.j@ubu.ac.th045353623
ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูลอาจารย์anuwat.w@ubu.ac.th045353623
ดร.มยุรี วงค์ประเทศอาจารย์mayuree.w@ubu.ac.th045353623
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์อาจารย์phubed.n@ubu.ac.th045353623
อาจารย์กมลชนก จิตอารีอาจารย์kamonchanok.j@ubu.ac.th045353623
อาจารย์ปนัดดา ปัญญาอาจารย์
อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์อาจารย์phitjira.s@ubu.ac.th045353623
อาจารย์ศิริวุฒิ บุตรศรีอาจารย์siriwoot.b@ubu.ac.th
อาจารย์อัญมณี ลาภมากอาจารย์anyamanee.l@ubu.ac.th045353623
นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์พนักงานสถานที่ระดับ 1noppadol.p@ubu.ac.th045353604
นายณัฐวุฒิ บรรเรืองทองนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการnatthawut.b@ubu.ac.th045353634
นายทยากร วริทธานนท์นักวิชาการศึกษาชำนาญการboonchai.j@ubu.ac.th045353618
นายเทวินทร์ บัวจูมนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการtaywin.b@ubu.ac.th045353644
นายธนพัต วิสาพลผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงานtanapat.w@ubu.ac.th045353641
นายนเรศน์ กำลังดีผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงานnaret.k@ubu.ac.th045353613
นายพงศ์ภรณ์ ราตรีนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการpongporn.r@ubu.ac.th
นายวีระวุท กะชานักวิทยาศาสตร์ชำนาญการweerawut.k@ubu.ac.th045353643
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงานwuttipong.c@ubu.ac.th045353609
นายสมัย กิ่งคำพนักงานขับรถยนต์ระดับ 2samai.k@ubu.ac.th045353600
นายสิทธิพงศ์ ยิ่งยงผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงานsittipong.y@ubu.ac.th045353613
นายอิศราวุธ สายมาศช่างเทคนิคitsarawut.s@ubu.ac.th045353634
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการkritsadaporn.k@ubu.ac.th045353602
นางชื่นจิต ภู่ทองนักวิชาการพัสดุชำนาญการchuenchit.p@ubu.ac.th045353607
นางอนุพร กลางคำผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงานanuporn.k@ubu.ac.th045353608
นางนารี แก้ววงษาพนักงานประจำห้องทดลองระดับ 1naree.k@ubu.ac.th045353607
นางกรชนก แก่นคำนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษkornchanok.b@ubu.ac.th045353641
นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการkittiyarat.s@ubu.ac.th045353628
นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการnatthaporn.j@ubu.ac.th045353643
นางธนาพา เชียงแสนผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงานtanapa.c@ubu.ac.th045353620
นางนิธินันท์ สุยะลาบุคลากรชำนาญการnithinan.s@ubu.ac.th045353606
นางพิชชานันท์ อร่ามโชตินักวิชาการพัสดุปฏิบัติการpitchanan.s@ubu.ac.th045353601
นางเย็นฤดี แม่นมั่นผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงานyenruedee.m@ubu.ac.th045353644
นางวรรณา พุ่มพฤกษานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการwanna.s@ubu.ac.th045353620
นางวิรัตน์ จันทร์ตรีนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษvirat.c@ubu.ac.th045353642
นางแวว ถนอมวงค์นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการwaew.k@ubu.ac.th045353644
นางสมคิด สุพันทะมาดพนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3somkid.s@ubu.ac.th045353642
นางสาวิตรี สอนพงษ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการsawitree.s@ubu.ac.th045353634
นางสาวปนิดา มุขมณีนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการpanida.m@ubu.ac.th045353601
นางสาวชัญญานุช ช่วงชิงนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษchatchai.c@ubu.ac.th045353608
นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการpichayaporn.kao@ubu.ac.th045353608
นางสาวดารุณี นามห่อผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงานdarunee.n@ubu.ac.th045353603
นางสาวกวินนา การเพียรผู้ปฏิบัติงานบริหารkawinna.k@ubu.ac.th045353617
นางสาวจารุวรรณ กมุทชาติผู้ช่วยเภสัชกร
นางสาวจุฬาลักษณ์ เขาแก้วผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ julaluk.k@ubu.ac.th045353641
นางสาวณัฐวรรณ เดชทวีผู้ช่วยเภสัชกร
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลาผู้ปฏิบัติงานบริหารthanita.s@ubu.ac.th045353623
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงานthunyalak.t@ubu.ac.th045353611
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการnuchajaree.m@ubu.ac.th045353610
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษbenjapak.m@ubu.ac.th045353624
นางสาวปฐมพร ยังมงคลผู้ปฏิบัติงานบริหาร patomporn.y@ubu.ac.th045353618
นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงานparpaijit.m@ubu.ac.th045353636
นางสาววิศัลย์ศยา สุวรรณะผู้ปฏิบัติงานบริหารwisansaya.s@ubu.ac.th045353607
นางสาวสดใส ตะรินันท์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการsodsai.t@ubu.ac.th045353609
นางสาวสมพร นันตะเสนผู้ปฏิบัติงานบริหารsompawn.n@ubu.ac.th045353625
นางสาวสุขุมา พวงมะลินักวิชาการศึกษาชำนาญการsukhuma.p@ubu.ac.th045353625
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงานsudarat.t@ubu.ac.th045353610
นางสาวสุนิสา บุญแท้ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์sunisa.b@ubu.ac.th045353644
นางสาวเสาวลักษณ์ ภูพูลผู้ปฏิบัติงานบริหารsaowalak.p@ubu.ac.th045353629
นางสาวอรอุมา แก้วบุญเรืองผู้ปฏิบัติงานบริหารaonauma.k@ubu.ac.th045353607
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดีนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการsupavadee.s@ubu.ac.th045353641
ภก.ทวีสิทธิ วีระวัธนชัยอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถtawesit@gmail.com