ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


รางวัลแห่งเกียรติยศ-ระดับคณะผู้รับรางวัลรางวัลที่ได้รับหน่วยงานที่มอบวัน/เดือน/ปี
หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี24 สิงหาคม 2563
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 200สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม30 กรกฎาคม 2562
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คณะเภสัชศาสตร์การรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี26 มกราคม 2555

ผู้บันทึกข้อมูล: นางสาวสดใส ตะรินันท์