ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะเภสัชศาสตร์

 

                                                                   วิสัยทัศน์

 

เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนำในอาเซียน ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ  สร้างสรรค์งานวิจัยในระดับสากล

คำอธิบายวิสัยทัศน์

1. เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนำในอาเซียน หมายถึง

1.1 เป็นที่ยอมรับด้านการผลิตบัณฑิตและวิจัยในระดับอาเซียน 

1.2 เป็นคลังสมองด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ โดยเฉพาะในเขตอีสานใต้    
      และอาเซียน


2. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ หมายถึง


3. สร้างสรรค์งานวิจัยในระดับสากล หมายถึง

สมรรถนะหลัก


  1. การพัฒนาการเรียนการสอนด้านบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพ เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญระดับสูง โดยเฉพาะด้านหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง จิตเวช และเภสัชกรรมปฐมภูมิ
  2. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้อย่างครบวงจร

พันธกิจ


  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน  และมีคุณธรรมนำความรู้ ดำรงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง
  2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม  เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  เป็นที่ยอมรับในระดับสากล   สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
  3. บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน  และสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง  เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
  4. อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเพื่อธำรงไว้ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์
  5. บริหารจัดการเชิงรุกด้วยหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ  ประชาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

 

กันเกรา
วัฒนธรรมองค์กร

1. การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

การทำงานเป็นทีม การให้ความร่วมมือในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ  การคิดเชิงบวก รวมถึงการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างทีมงานทั้งภายในและภายนอก

2. การมีหัวใจบริการ (Service mind)

การบริการที่ดี แก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ให้รับความพึงพอใจ มีความสุข และได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยการอำนวยความสะดวก การช่วยเหลือ การให้ความกระจ่าง การสนับสนุน การเร่งรัดการทำงานตามสายงาน และความกระตือรือร้นต่อการให้บริการคนอื่น รวมทั้งการยิ้มแย้มแจ่มใส ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตที่ดีต่อผู้อื่น ต้องการให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาต้องการ

3. ความรับผิดชอบ (Responsibility)

การรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ตามตำแหน่งงานที่ได้รับมา ทั้งในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและการรักษากฎระเบียบ
 
บัวสาย
ค่านิยม

1. ทำงานเชิงรุก (Proactiveness)

มีทักษะในการเล็งเห็นถึงปัญหาหรือโอกาสที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า พร้อมทั้งลงมือจัดการกับปัญหานั้นๆ หรือใช้โอกาสที่เกิดขึ้นให้เกิดประโยชน์ต่องาน ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่
 
2. สร้างสรรค์ (Creativity)

มีความคิดริเริ่ม  ความคิดสร้างสรรค์ หรือความคิดใหม่ๆ  ที่สามารถทำประโยชน์ หรือเพิ่มคุณค่าแก่งานได้ รวมทั้งนำความคิดสร้างสรรค์ที่คิดได้ ไปทำให้เป็นจริง และนำมาใช้ประโยชน์ได้ จนเกิดเป็นนวัตกรรม (Innovation)
 
3. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous
Quality Improvement)

พัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น
 
4. ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ (Drive for
excellence)
 
ปฏิบัติงานโดยมุ่งความสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเลิศ สามารถเป็นต้นแบบที่ดีทั้งภายในคณะ และหน่วยงานภายนอก สร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง คณะ และมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ