ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์

 

ระบบบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ และงบประมาณ (PhaPAB)

กระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2555 - 2559) เป็นแผนปฏิบัติการประจำปี