ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


คณะผู้บริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
Dr.Saksit Sripa
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
Asst.Prof.Peerawat Jinatongthai
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ

ผศ.ทวนธน บุญลือ
Asst.Prof.Tuanthon Boonlue
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
Dr.Juthamas Hongthong
หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์

ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
Dr.Surachai Joomprabutra
หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม

ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
Dr.Suttasinee Suwannakul
หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
Asst.Prof.Dr.Uraiwan
Akanit
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
Dr.Saksakol Paratsaphan
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
Tipada Samseethong
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ

นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
Ms.Benjapak Mingkwan
รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์

รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
Assoc.Prof.Dr.Warisada
Sila-on
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและปฏิบัติการ

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
Asst.Prof.Dr.Thaweesak
Juengwatanatrakul
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
 
ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ
Asst.Prof.Dr.Utsana
Puapermpoonsiri
รองคณบดีฝ่ายบริหาร