ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


คณะผู้บริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
Dr.Saksit Sripa
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

 
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
Asst.Prof.Peerawat Jinatongthai
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ

 
ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ
Asst.Prof.Dr.Utsana
Puapermpoonsiri
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 
ผศ.ทวนธน บุญลือ
Asst.Prof.Tuanthon Boonlue
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
Asst.Prof.Dr.Thaweesak
Juengwatanatrakul
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

 
ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
Asst.Prof.Dr.Uraiwan
Akanit
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 
ผศ.ฑิภาดา สามสีทอง
Asst.Prof.Tipada Samseethong
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ

 
ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
Dr.Saksakol Paratsaphan
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

 
ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
Asst.Prof.Dr.Sureewan
Duangjit
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

 
ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
Dr.Surachai Joomprabutra
หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม

 
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
Dr.Juthamas Hongthong
หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์

 
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
Dr.Suttasinee Suwannakul
หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

 
ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
Asst.Prof.Dr.Benjabhorn
Sethaboupph
หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม

 
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
Ms.Benjapak Mingkwan
รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์