ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ITA

มาตรการที่เกี่ยวข้อง

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการ กลไกและระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องมาตรการ กลไก และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้และรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
โดยธรรมจรรยาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
 

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ


คู่มือปฏิบัติงาน