ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


บันทึกความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ

link ไปยัง website ของคู่ความร่วมมือ

1. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

2. โรงพยาบาลขอนแก่น

3. บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์ แคร์ จำกัด

4. มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

5. บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์คอสเมติค จำกัด

6. บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด

7. โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

8. โรงพยาบาลพนา(ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา)

9. คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

10. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

11. โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ

12. โรงพยาบาลอุดรธานี

13. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

14. บริษัทชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)

15. โรงพยาบาลสุรินทร์

16. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

17. โรงพยาบาลบุรีรัมย์