ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ


ความร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต 7


 

ความร่วมมือทางวิชาการกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


 

ความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มข. และ มมส.ในการจัดทำวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน


 

ความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์กับโรงพยาบาล สาธารณสุขและร้านยา


 

ความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่มโรงพยาบาลนายแพทย์หาญ