ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

รูปแบบการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างประเทศให้เป็นไปตามแบบตัวอย่างที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุด