ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


06
ม.ค.
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
28
ธ.ค.
ทุน Ernst March-Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2564
08
ม.ค.
ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษา/วิจัย/ฝึกอบรมจากรัฐบาลออสเตรีย ประจำปี 2021/2022
07
ม.ค.
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการและบริการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร การทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม RabidMiner Studio 9.8
14
ธ.ค.
ขอแจ้งปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2564
09
ธ.ค.
รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์การประชุมผู้นำรุ่นต่อไป (Next Generation Leaders Conference)
01
ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำปีการศึกษา 2563-2564
09
ก.ย.
การรับสมัครสอบความรู้ฯ (PLE-CC2) และ (PLE-CC1)
12
มิ.ย.
ประกาศคณะ เรื่องแนวปฏิบัติการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนัักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 10 มิ.ย.63
31
มี.ค.
ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
08
ก.ย.
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563
13
ม.ค.
ประกาศผลการนำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า ประจำปีการศึกษา 2562
20
มิ.ย.
กำหนดการสอบความรู้ฯ ปี พ.ศ.2562-2564
24
มิ.ย.
คู่มือการทำสัญญานักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
01
มี.ค.
การจองห้องเรียนนอกเวลาราชการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี