ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


03
ก.ค.
ประชุมวิชาการโครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์ และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 8 ด้วยระบบออนไลน์
03
ก.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค
12
มิ.ย.
ประกาศคณะ เรื่องแนวปฏิบัติการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนัักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 10 มิ.ย.63
09
มิ.ย.
ประชาสัมพันธ์สินเชื่อธนาคารออมสิน
06
มิ.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ: การเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน/วัยรุ่น แบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ 2563
22
พ.ค.
ประกาศรายชื่อบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
27
พ.ค.
ตารางเรียน ปี 5 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
31
มี.ค.
ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
13
มี.ค.
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563
27
ก.พ.
แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
13
ม.ค.
ประกาศผลการนำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า ประจำปีการศึกษา 2562
16
พ.ย.
คู่มือสารนิพนธ์ 2563