ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


29
ก.ค.
งานบัณฑิตศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การสอบเค้าโครง/การสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เดือนสิงหาคม 2564
27
ก.ค.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร
27
ก.ค.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งคนงาน
20
ก.ค.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน 2 ส.ค. 2564)
12
ก.ค.
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
30
มิ.ย.
ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
15
มิ.ย.
ขอประชาสัมพันธ์การเข้ารับการศึกษาอบรม จากสำนักงาน ก.พ.ร.
26
เม.ย.
เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ สำหรับนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ หากต้องการงดการฝึกงาน/ประสานเปลี่ยนแห
14
ธ.ค.
ขอแจ้งปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2564
12
มิ.ย.
ประกาศคณะ เรื่องแนวปฏิบัติการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนัักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 10 มิ.ย.63
31
มี.ค.
ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
13
ม.ค.
ประกาศผลการนำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า ประจำปีการศึกษา 2562
20
มิ.ย.
กำหนดการสอบความรู้ฯ ปี พ.ศ.2562-2564
24
มิ.ย.
คู่มือการทำสัญญานักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
09
ก.ค.
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
01
มี.ค.
การจองห้องเรียนนอกเวลาราชการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16
พ.ค.
คู่มือการทำสัญญานักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
08
พ.ค.
ขอเชิญผู้สนใจเข้าใช้งานสืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ฐานข้อมูลใหม่)
07
พ.ย.
การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับคุณวุฒิภายในประเทศ