ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


11
ส.ค.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้กู้เงินโครงการสินเชื้อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2563
11
ส.ค.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563
10
ส.ค.
ทุนวิจัย Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) และ Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS/JRS-TRF) ประจำปีการศึกกษา 2564
05
ส.ค.
ประชาสัมพันธ์ทุน 2021 Thai Visit Scholar Program และ 2021 Fulbright Junior Research Scholarship Progarm ของมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบร์ท)
28
ก.ค.
ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2563 ชั้นปี 1-4
12
มิ.ย.
ประกาศคณะ เรื่องแนวปฏิบัติการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนัักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 10 มิ.ย.63
06
มิ.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ: การเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน/วัยรุ่น แบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ 2563
22
พ.ค.
ประกาศรายชื่อบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
27
พ.ค.
ตารางเรียน ปี 5 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
31
มี.ค.
ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
13
มี.ค.
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563
27
ก.พ.
แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
13
ม.ค.
ประกาศผลการนำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า ประจำปีการศึกษา 2562
16
พ.ย.
คู่มือสารนิพนธ์ 2563