ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


การรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 7/2562 (PLE-CC2) และการสอบความรู้ครั้งที่ 8/2562 (PLE-CC1)

การสมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ครั้งที่ 7/2562 (PLE-CC2) และครั้งที่ 8/2562 (PLE-CC1) ตามที่ศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ได้กำหนดวันสอบดังนี้
    -  สอบครั้งที่ 7/2562 (PLE-CC2) ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562
    -  สอบครั้งที่ 8/2562 (PLE-CC1) ในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2562
ทั้งนี้ คณะฯ ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัส 58 และนักศึกษารหัสก่อนหน้าที่ประสงค์สมัครเข้าสอบความรู้ฯ ตามระบบใหม่ โดยคุณสมบัติต้องมีผลศึกษาครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรของชั้นปีที่ 4 ตามแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตรโดยจะต้องลงทะเบียนครบและมีผลการประเมินทุกรายวิชา ให้ดำเนินการสมัครสอบดำเนินการสมัครสอบความรู้ ดังนี้
 
1. กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวในไฟล์ Excel ผ่านลิงค์นี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jtzsCCiwI9m-B3BpvziMIxesH85l30Su/edit#gid=1695249378
2. กรอกใบสมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ (รับแบบฟอร์มได้ที่พี่ก้อยค่ะ สำเนาไว้ให้แล้ว ส่วนคนไหนอยากดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บคณะเภสัชฯ ก็สามารถทำได้ ตามไฟล์ด้านล่างค่ะ)
3. แนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
     1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป (ติดในใบสมัคร)
     2) สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
     3) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
     4) เอกสารแสดงผลการศึกษา (transcript) ตลอดหลักสูตรถึงชั้นปีที่ 4 (ขอได้ที่งานทะเบียน โดยมีค่าธรรมเนียม ฉบับละ 20 บาท) 
     5) ค่าสมัครเข้าระบบการสอบความรู้ คนละ 1,000 บาท (ให้ตัวแทนชั้นปีรวบรวมและส่งที่พี่ธัญญลักษณ์ งานวิชาการ ภายในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562) เนื่องจากศูนย์สอบฯ ให้คณะโอนเข้าเป็นยอดเดียว ตามจำนวนนักศึกษาที่สมัคร
 
****หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม ให้ติดต่อพี่ธัญญลักษณ์ ได้ที่ เบอร์ 045-353611 ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.
Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ (20 กันยายน 2562 ,14:56 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 20 กันยายน 2562 ,15:01 โดย นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียดการสมัครสอบความรู้
2. คำขอสมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ
3. ปฏิทินกำหนดการสอบ7-8/2562