ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2562

กำหนดสอบปลายภาครายชั้นปี ดังนี้

- ตารางสอบสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563

- ตารางสอบสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2563

- ตารางสอบสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 2-13 มีนาคม 2563

* * ฉบับปรับปรุงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เปลี่ยนแปลงกำหนดสอบเฉพาะชั้นปีที่ 2 เนืื่่องจากนักศึกษาตารางสอบชน รวม 2 รายวิชา ได้แก่ 1502 226 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 และ 1502 227 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 * *

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ (30 มกราคม 2563 ,14:54 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ,15:20 โดย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์)

เอกสารประกอบ
1. ตารางสอบปลายภาค 2/2562